Lightspeed webhotell

All innovasjon er forbundet med en stor risiko som vi må prøve å redusere.

Hva er risiko?

Risiko er sannsynligheten for at noe vil skje og konsekvensene av dette. Jo større sannsynligheten for at noe uønsket vil skje, jo større er også risikoen. Det samme gjelder konsekvensene. Jo mer alvorlig konsekvensene er, jo større er også risikoen.

Begrepet usikkerhet skiller seg fra begrepet risiko på en signifikant måte. Usikkerhet er per definisjon en naturlig konsekvens av noe og kan ikke håndteres eller deles opp i scenarioer vi kan endre. Risiko kan vi derimot kontrollere og redusere gjennom å evaluere hvert enkelt steg i innovasjonsprosessen.


Innovasjon krever risikostyring

Mange som frykter at en innovasjon skal gi økt tapsrisiko ved at innovasjonen vil gi bedriften høyere transaksjonskostnader og lavere gevinstrealisering enn tidligere. For å unngå dette må vi på alle steg i innovasjonsprosessen identifisere og styre risikoen.

For å oppnå en effektiv risikostyring av innovasjonen må vi fokuser på både intern og ekstern risiko, og tidlig identifisere hvilke mål vi skal jobbe mot og hvilke kritiske suksessfaktorer som finnes. Dette gjør det mulig å vurdere og prioritere hvilke tiltak vi må etablere og følge opp for å redusere risikoen knyttet til den innovative anskaffelsen eller arbeidet.

Risikoformer knyttet til innovasjon

Det finnes mange ulike former for risiko som er knyttet til innovasjon. F.eks. kan vi skille mellom:

 • Teknologisk risiko: Ved utvikling og anvendelse av ny teknologi er det alltid en risiko for at teknologien ikke fungere like godt som forestilt seg.
 • Organisatoriske og samfunnsrisikoer: Kapasitet og kompetanse internt hos utvikleren og leverandør er viktig for å drive innovasjon og anskaffelsesprosessen. Ved langvarige prosesser er det alltid risiko for at nøkkel personer kan være borte fra jobben, slutter eller må omprioritere sin tidsbruk. Dette kalles organisasjons risiko. Det er også en risiko for forandring i politiske prioriteringer. Det er også risiko for at brukerne ikke akseptere og bruker sluttproduktet som forutsatt, dette kalles da samfunns risiko.
 • Markedsrisiko finnes på etterspørsels- og forsyningssiden. Investeringene i innovasjonen kan bli høye og ved investeringstidspunktet blir det ofte lagt til grunn at både offentlige og private markedet vil nytte nye produkter og tjenester. Utvikleren kan ved nye innovative løsninger også bli avhenging av enkelte leverandører og få begrenset konkurranse i markedet fremover ved drift, vedlikehold og utbygging. Konkurrent kan også forsøke å beholde eller øke sin markedsposisjon ved å dumpe prisen på utdatert teknologi.
 • Finansielle risiko: Det er alltid en risiko for at vi ikke får tilbake det vi har investert i innovasjonen og at den ikke vil gi den avkastningen vi hadde forventet. Dette kalles finansiell risiko.
 • Turbulens risikoer: I store og langvarige prosjekter kan flere uforutsette hendelser fører til at ulike aktører i prosessen revurdere sine prioriteringer eller endre sine forventninger. Dersom prosjektet mislykkes, vurder uforutsette hendelser og omdømmerisiko.

Risikoanalysens 9 suksesskriterier

suksess-innovasjonFor å avdekke hvilken risiko som er forbundet med en innovasjon bør man i en tidlig fase ta utgangspunkt i mine 9 suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap. Dette fordi disse 9 forholdene må alle være på plass på en god måte for at konseptet skal ha noen forhåpninger om å overleve. Vi må dermed vurdere følgende 9 suksessfaktorer i den innledende risikoanalysen:

 1. Forretningside
 2. Forretningsmodell
 3. Marked
 4. Kapital
 5. Teknologi
 6. Kunnskap
 7. Ledelse
 8. Motivasjon
 9. Timining

Ekstern vs. intern risiko

Det store spektret av risikoformer som vi har skissert over kan grupperes i:

 1. Ekstern risiko (markedsrisiko): Risiko som er forbundet med forhold som ligger utenfor bedriftens kontroll. F.eks. hvordan myndigheten, leverandørene, mellomleddene, konkurrentene, media og kundene vil reagere.
 2. Intern risiko (konseptrisiko): Risiko som er knyttet til interne forhold som ligger innenfor vår kontroll. F.eks. vår egen kompetanse, ressurser og hvordan vi lager produktet vi planlegger å tilby markedet.

For å kunne hvilken interne og eksterne risikoen som er knyttet til en forretningside må vi bruke research fasen til å finne svar på spørsmål av typen:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg