Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I denne artikkelserien vil du ikke bare lære hva møteledelse er og hva som er effektiv møteledelse, men også hvordan du skal lede et møte slik at møtets resultat blir det du ønsket å oppnå med møte.

Definisjon >> Møteledelse

Med møteledelse menes:

Å lede en gruppe på et møte slik at møteresultatet blir i tråd med agendaens forventninger.

Møteledelse går ut på å lære seg hva som kreves av møtelederen for å styre møtene i den retningen de ønsker og få gjennomslag for de synspunkter de ønsker å “selge inn” til de andre møtedeltakerne. 


Hvorfor er møteledelse viktig?

Eldre undersøkelser viste at en gjennomsnitts lederen bruker over 25% av tiden sin på møter, mens mellomledere bruker minst 40% av arbeidstiden sin på møter. Toppledere kan bruke inntil fire hele dager pr. uke i møter. Det burde derfor være unødvendig å minne ledere om hvorfor det er viktig at de lærer seg møteledelse.

Det er i møter forhandlinger, kompromisser og kjøpslåing mellom koalisjonene foregår. Møtevirksomhet står derfor helt sentralt for enhver leder, selger og påvirker. Vi kan faktisk gå så langt som å si at hvis du skal lykkes som leder, selger, politiker eller få gjennomslag for dine synspunkter er det en forutsetning at du er god på møter.

Du blir vurdert ut i fra hvordan du opptrer i møter

Hver gang du går i et møte vil de øvrige møtedeltakerne vurdere deg og hva du står for, bevisst eller ubevisst. Hvilken vurdering de gjør seg avgjøres av førsteinntrykket de får av deg, hvordan du håndterer forsamlingen, enten som møteleder eller som deltaker, i kombinasjon med en rekke andre faktorer. Denne vurderingen vil gi seg utslag i hvordan de øvrige møtedeltakerne vurderer dine sterke og svake sider, dine evner og dyktighet.

I denne sammenheng er det viktig å huske på at du aldri vil bli forfremmet til neste beslutningsnivå før du oppfattes å ha de egenskapene som trengs for å kunne håndtere en forsamling på det aktuelle nivået. En vurdering som blir mer og mer bevisst ettersom du beveger seg oppover karrierestigen. Glem derfor aldri:

Hver gang du deltar i et møte sender du ut signaler om hvem du er, hva du kan og i hvilket sjikt du hører hjemme

Det kan synes urettferdig eller uklokt at noen skal avgjøre om du er kvalifisert for en bestemt stilling på bakgrunn av inntrykket de får av deg i et eller noen få møter, men slik er verden.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss