Kilder til Big Data

Hovedkildene til Big Data er direkte og automatisk datainnsamling og frivillig dataproduksjon.

Big Data verdikjeden -> Innsamling av data

Det første trinnet i verdikjeden for Big Data er innsamling av opplysninger som skal danne grunnlag for videre analyse.

Verdikjeden til Big Data

En svært forenklet presentasjon av verdikjeden for Big Data. Det vil si prosessen fra innsamling av data til lagring, aggregering og analyse.

Big Data verdikjeden -> Brukere og bruksområder

En lang rekke ulike aktører er involvert i verdikjeden for Big Data. Vi kan grovt skille mellom dataeiere, datameklere, Big Data-selskap og Big Data analyse- og konsulentselskap.

Big Data og sikkerhet

På denne siden finner du en rekke råd og tips for hva du bør gjøre for å sikre ditt Big Data system mot uautorisert tilgang.

Egenskaper ved Big Data

En oversikt over de viktigste egenskapene ved Big Data.

Big Data plan

Big data planen bør bygges opp på samme måte som alle andre strategiske planer. Det vil si at den bør bestå av følgende hovedelementer: