Domene og webhotell fra OnNet.no

Mentalt skiller mennesket seg fra dyrene ved at vi kan tenke. Vi har intelligens og kan lære av våre erfaringer slik at vi ikke gjør de samme feilene igjen. Dette er årsaken til at misfornøyde kunder ikke kommer tilbake, selv om du lover “gull og grønne skoger”. De lar seg ikke lure to ganger. De har intelligens (IQ).

Intelligens er hovedsakelig et resultat av arvelige faktorer, dvs. genene vi får fra vår far og mor, men miljøet vi vokser opp, lærer og modnes i påvirker også utviklingen av vår intelligens. Begrepet intelligens er forbundet med kognitiv læring. Men det er stor uenighet i hva intelligens består av. En mye brukt definisjon er denne:

Evnen til å kunne se det ukjente i det ukjente

En annen er:

Evnen til å kunne anvende tidligere erfaring og kunnskap i nye oppgaver og situasjoner

Intelligens har ingenting med hvor mye vi kan, eller rettere sagt, hvor mye kunnskap (lærdom) vi er i besittelse av. Intelligens er et mål for vår generelle evne til å mestre ukjente situasjoner. 

Menneskets intelligens er et resultat av både arvelige faktorer og miljøet man er vokst opp i. Imidlertid har forskning vist at arveanlegget har mer å si for intelligensutviklingen enn miljøet.

Forskjellene i folks intelligens begynner å gjøre seg synlige allerede fra 3 års alderen, og være konsekvent i løpet av livet.

Hvilket resultat som kommer ut av våre tankeprosesser avgjøres i stor grad av vår intelligens, da vår intelligens avgjør hvor flinke vi er til å tenke logisk og se kjente mønstre ut av det ukjente m.m.

Teori og forskning om intelligens

Charles Spearman (1863–1945) delte intelligens inn i en:

  • g-faktor – generell del
  • s-faktor – de spesielle evnene individet har på områder knyttet til resonnering, tall- og romforståelse

L.L. Thurstone (1887–1955) delte intelligens inn i sju evner: verbal forståelse, verbal meddelelse, tallforståelse, hukommelse, romforståelse, sanseforståelse og resonnering.

Nyere forskning legger mer vekt på hvordan en oppgave løses, ikke bare på om du kan løse den. Hva som legges i begrepet blir også stadig mer utvidet. Et eksempel på en slik teori er Howard Gardners flerintelligensteori som skiller mellom følgende former for intelligens:

intelligens-typer

Den vanligste inndelingen er imidlertid å skille mellom IQ og EQ. Det er denne inndelingen jeg har valgt å bygge min fremstilling av begrepet på. I resten av denne artikkelen tar jeg for meg begrepet IQ.

Hvordan måle intelligens?

Det mest kjente intelligens mål er den såkalte intelligenskvotient, IQ, som er et mål på “skoledyktighet“.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.