Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien går vi igjennom hva innovasjonsledelse er, og hvordan du som leder kan skape en innovativ organisasjon som er istand til å realisere en strøm av medarbeiderdrevne og co-creation innovasjoner.

Hva er innovasjonsledelse?

Innovasjonslederen er:

Den personen i organisasjonen som har ansvarets for selskapets, avdelingens eller en gruppes innovasjonsarbeid 

Christensen og Raynor (2003) anslår at så mange som halvparten av innovasjonsprosessene som mislykkes, skyldes feil valg av leder – noe som viser til viktigheten av lederen. Dårlig ledelse kan forsterke negative opplevelser og bremse nødvendige prosesser, mens god ledelse bidrar til å gi medarbeiderne trygghet, og til å gjennomføre suksessfulle innovasjonsprosesser (Djupvik og Figenschau 2016). Innovasjonsledelsens rolle er dermed avgjørende for om vi lykkes å skape medarbeiderdrevet innovasjon eller ikke, da lederens atferd påvirker både direkte og indirekte på bedriftens innovasjonsgrad.

Innovasjonsledelse handler om:

  1. å sørge for at selskapet har en organisasjonsstruktur og organisasjonskultur som stimulerer til innovasjon.
  2. å sørge for at selskapet har en klar visjon for sitt innovasjonsarbeid og et definert innovasjonsmål, med en tilhørende innovasjonsstrategi som de følger for å nå målet.
  3. å motivere medarbeiderne til medarbeiderdrevet innovasjon og co-creation.
  4. å sørge for at støttefunksjonene og innovasjonsprosessen fungerer så godt som mulig sammen på en kostnadseffektiv måte
  5. å lede innovasjonsprosessen målrettet fremover mot selskapets innovasjonsmål.

I tillegg omfatter innovasjonsledelse:

evnen til å skape mening og forståelse når man står ovenfor usikkerhet, uklarheter og utfordringer i organisasjonen og markedet, og oversette denne forståelsen til hensiktsmessige valg og handlinger.

Innovasjonslederen skal skape resultater gjennom motiverte og kompetente medarbeidere som har et klart mandat, de riktige ressursene og et klart mål for hvor de skal med sitt innovasjonsarbeid. En god innovasjonsleder tør å ta risiko og skaper trygge og rause rammer for innovasjon internt i gruppen og virksomheten. 

Hvem er innovasjonslederen?

Innovasjonslederen er som det går frem av definisjonen ikke entreprenøren eller grunderen som på egenhånd etablerer et selskap for å realisere en forretningside de har. Istedet sikter vi her til topp- og mellomlederne i veletablerte selskaper som har fått ansvaret for at selskapet konstant utvikler seg og kommer opp med innovasjoner som sørger for at de opprettholder sin konkurransekraft og markedsposisjon på en lønnsom måte.

De færreste organisasjoner har en dedikert innovasjonsleder som kun jobber med de arbeidsoppgavene som inngår i innovasjonsledelse. I de fleste selskaper er dette kun en av flere ansvarsoppgaver en topp- og mellomleder har. Noe som kompliserer hele arbeidet og gjør at den såkalte “innovasjonslederen” ikke har tilstrekkelig med tid og ressurser til å utføre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. I tillegg mangler de ofte den nødvendige kompetansen som kreves for å lykkes med innovasjon.

Dynamiske innovasjonskapabiliteter: Strategi, Ledelse, Kultur, Struktur

Å være en innovasjonsleder handler kort sagt om å skape innovasjon gjennom å utvikle dynamiske innovasjonskapabiliteter.

Dynamiske innovasjonskapabiliteter er organisatoriske byggeklosser (karakteristikker) som er nødvendig for å lykkes med innovasjoner. I følge RVB (resource-based view), konkurrerer ikke selskaper om innovasjoner, men om kapasiteten til å utvikle innovasjoner. Lawson & Samson (2001) definerer en innovasjonskapabilitet som:

”evnen til å kontinuerlig transformere kunnskap og idéer til nye produkter, prosesser og systemer som skaper verdier for selskapet”.

Dynamiske kapabiliteter omfatter ledelseskapabiliteter og ikke-imiterbare kombinasjoner av ressurser som går på tvers av alle funksjoner og inkluderer R&D, produksjon, produktutvikling, menneskelige ressurser og organisatorisk læring.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.