Hjem Innovasjon

Innovasjon

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon

Her ser vi litt nærmere på hvilke ulike arenaer som kan være med på å fange opp idéer og synliggjøre forslagene. 

Organisasjonskulturens betydning for innovasjon

For at medarbeiderne skal kunne inkluderes i innovasjonsarbeidet, må det foreligge en kultur som gjør at medarbeiderne tør å komme med sine idéer.

Medarbeiderdrevet innovasjon

En fellesbetegnelse for medarbeidernes aktive deltagelse i utvikling av varer, tjenester, produksjonsprosesser og påvirkning på virksomhetens organisering eller spin-offs fra eksisterende virksomheter

Hvorfor trenger vi innovasjon?

En gjennomgang av de viktigste driverne og årsakene til at vi trenger innovasjoner for å oppnå vekst og løse våre problemer.

Organisasjonsstruktur og innovasjon

Innovasjonsevnen til en virksomhet er avhengig av mange forhold. Deriblant av hvordan virksomheten er organisert.

Innovasjonsteorier

Teorier forklarer hvordan innovasjoner foregår og hva de medfører

Innovasjonsmodeller

En modell som forteller hvordan innovasjonsprosessen skal legges opp for å ende opp med en gjennomførbar innovasjon

Innovasjonsformer (Radikal og inkrementell innovasjon)

En gjennomgang av hvilke former for innovasjoner som finnes. Grunnleggende er skillet mellom radikale og inkremeentelle innovasjoner.

Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling

Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling

Risiko ved innovasjon

Her tar vi kun for oss noen spesielle risikoforhold som gjelder spesifikt for innovasjoner.

Ideprosessen – starten på en ny innovasjon

En gjennomgang av hvordan prosessen med å generer ideer og velge ut hvilke ide man skal gå videre med i innovasjonsprosessen.

Prototype

En foreløpig utgave av et produkt, tjeneste eller system

Innovasjon

Innovasjon er nye kombinasjoner av nye eller eksisterende ressurser, som er tatt ut i praksis og gir økt nytte for noen

Innovasjonstyper

Det finnes mange ulike typer innovasjoner. En vanlig inndeling er å skille mellom disse fire innovasjonstypene.

Diffusjonsprosessen

Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen før de aksepterer en innovasjon (nyhet), men tiden det tar er forskjellig. Denne prosessen kalles diffusjonsprosessen og er noe vi tar for oss i denne artikkelen.

Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Adopsjonsprosessen

Den mentale prosessen forbrukerne går igjennom før innovasjonen blir akseptert eller forkastet.

PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)

Alle bedrifter som ikke er tjenesteytende foretak bør utvikle en PIC plan. En forkortelse for "product innovation charter" (en nedskrevet produktstrategi).

Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus

Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nytt produkt.

Produktutvikling trinnene

De vanligste fasene i produktutviklingsarbeidet kan sammenfattes i følgende modell.

Gründer / entreprenør

Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Kreativ utviklingsgruppe

Hva skaper kreativitet i grupper, hvem bør sitte i gruppen og hvilke egenskaper bør de inneha?

Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!

En gjennomgang av hvilke kilder til innovasjon en virksomhet kan satse på i sin innovasjons strategi.

Produktutvikling

Når vi vet at produkter har en begrenset levetid og at lønnsomheten vanligvis faller jo lenger ut i livssyklusen man kommer, jo viktigere er det å utvikle nye produkter.

Radikal innovasjon i etablert virksomhet

Hva kreves for å klare å oppnå en radikal innovasjon i en etablert virksomhet? I denne artikkelen vil jeg prøve å belyse dette problemet.

Innovation Managment

Metoder og angrepsmåter for å stimulere til nye tekniske ideer og ta hånd om dem.

“Hit spots”

”Hot spots” er et begrep hun bruker for å beskrive hvor kreativitet oppstår.

Åpne og lukkede innovasjonsprosesser

En gjennomgang av forskjellen mellom åpne og lukkede innovasjonsprosesser.

Implementeringsprosessen

Implementeringfasen går i praksis ut på å planlegge hvordan innovasjonen skal lanseres ovenfor hvem og ved bruk av hvilke virkemidler.

Diffusjonsprosessen

Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen, men tiden det tar er forskjellig. Denne prosessen kalles diffusjonsprosessen

Produktutvikling og situasjonsanalyse

For at det skal være mulig å utvikle nye produkter eller forbedre eksisterende, er det en forutsetning at man har en oversikt over forutsetningene man jobber under. Det er derfor naturlig å starte med en situasjonanalyse av de ulike delsystemene i markedsystemet.

Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder

Situasjonsanalysen bør samles i en SOFT - analyse for å få en oversikt over svake/sterke sider og muligheter/trusler

Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser

Mens målet i idè- og konseptgenereringfasen er å få frem flest mulig muligheter, problemer og ideer, er hensikten med ide vurderingen å redusere antallet.

Produktutvikling og konsept testing

Hvis produktidèn blir godkjent ut fra de vurderingene som er foretatt, bør man søke å klarlegge oppfatningen til potensielle brukere. På dette stadium vil produktet ikke foreligge på annen måte enn i form av en beskrivelse og eventuelt i løse skisser

Produktutvikling og teknisk utvikling

Hittil har produktet bare fremstått i form av beskrivelse, løse skisser eller i beste fall en arbeids prøve. Når man nå går over i en konkret produktutvikling, medfører dette langt større kostnader og investeringer enn tidligere. Produktet må nå utvikles til en prototype.

Produktutvikling og markedsføring

Parallelt med brukertestene, eller umiddelbart etter at man har fått positiv respons på de, må det utarbeides en markedsføringstrategi og marketing - mix for det nye produktet.
Close