Lightspeed webhotell

Når dataene er samlet inn, kodet og organisert kan vi begynne dataanalysen som skal lede frem til at vi finner svaret på vår problemstilling.

Hva er en dataanalyse?

Dataanalyse kan defineres som:

“Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon”

variableFør dataanalysen som skal gi oss svar på problemstillingen vi studerer kan starte må vi:

  • Gjøre dataene analyserbart uten å miste relevant informasjon. Dette gjøres ved å redusere, systematisere og ordne datamaterialet.
  • Analysere og tolke den informasjonen som ligger i datamaterialet.

Formålet med denne delen av dataanalysen er å kategorisere de innsamlede dataene slik at vi kan beskrive og analysere det vi har funnet.

  • Hva karakteriserer dataene?
  • Finnes det mønstre og/eller relasjoner?
  • Kan sammenhengen mellom variabler skyldes mellomliggende årsaksforhold ?

Dataanalysens mål er å forenkle datamengden slik at det blir mulig å besvare undersøkelsens problemstilling ved å se på det innsamlede datamaterialets bakenforliggende mønster og relasjoner.


Faktorer som avgjør analysearbeidet

Den viktigste enkeltfaktoren som avgjør analysevalget er problemstillingen. Dette fordi analysens formål er å løse problemstillingen forskningsprosjektet bygger på. Deretter vil faktorer som tid, penger, kunnskap og ressurser styre analysevalget i stor grad.

Etter at vi har tatt hensyn til overstående faktorer, vil de innsamlede dataene i seg selv avgjøre hvilke analyser vi kan gjøre. Når det gjelder det innsamlede datamaterialet vil datainnsamlingmetodenutvalget og variabelens egenskaper og målenivå vil være de største begrensningen for hva slags analyse som kan foretas.

Datainnsamlingmetode

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg