Alle artikkelserier – alfabetisk oversikt

wp-content/uploads/aksjeportefolje-300x147.jpg

Aksjekursen

Hvilke forhold påvirker aksjekursen? I denne artikkelserien går vi igjennom de viktigste påvirkningsforholdene for aksjekursen, og vi kommer med angivelser om når og i hvilke situasjoner disse påvirkningsfaktorene vil gjøre seg gjeldende.


wp-content/uploads/aksjeskolen-300x169.jpg

Aksjemarkedet

Hva er en aksje, hvordan handler vi med aksjer, hvordan beregnes verdien til en aksje o.s.v. I denne serien gir vi deg en introduksjon til aksjemarkedet og aksjehandel. Grunnkunnskap som alle de øvrige artiklene om aksjer bygger på.


/wp-content/uploads/planlegging.gif

Aktivitetsplan

En artikkelserie om hvordan du skal gå frem for å bygge opp aktivitetsplanen til selgerne og salgsorganisasjonen. En viktig del-plan i salgsorganisasjonen og selgernes salgsplan.


wp-content/uploads/eksterne-arbeidsbetingelser.jpg

Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

En oversikt over de mest brukte analyseteknikkene for å kartlegge de eksterne arbeidsbetingelsene,


wp-content/uploads/system-arbeidsmodell-illustrasjon-300x201.jpg

Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

En gjennomgang av analyseteknikker som kartlegger virksomhetens interne arbeidsbetingelser og strategiske muligheter,


wp-content/uploads/arbeidsmiljo-1.jpg

Arbeidsmiljøet

Hva er et arbeidsmiljø, hva skaper det, hvordan endre det og hvilken betydning har det for de ansattes trivsel og effektivitet? I denne artikkelserien finner du svarene på alle disse spørsmålene.


/wp-content/uploads/okonomisk-argumentasjon.jpg

Argumentasjonsfasen

Argumentasjonsfasen står sentralt i salgsprosessen, da det er den som avgjør om du får “ordren” eller ikke gjennom å imøtegå alle kundens reelle innvendinger med overbevisende argumenter.


wp-content/uploads/rente.jpg

Avkastningskrav

En artikkelserie om hvordan du går frem til å beregne korrekt avkastningkrav til din investering og verdivurdering. Vet du ikke hvilket avkastningkrav du skal stille til investeringen er det også umulig å avgjøre om du skal gjøre den eller ikke. Avkastningkravet er ikke bare viktig når du skal gjøre en investering, men også når du skal gjøre en mengde andre økonomiske beregninger.


/wp-content/uploads/avslutning-salg-300x163.gif

Avslutningsteknikker

Avslutningsteknikker er salgsteknikker du kan bruke for å “close salget”. Dvs. få kunden til å inngå en ordre her og nå.


wp-content/uploads/pacesettende-lederstil.jpg

Bacheloroppgave

Hvordan gå frem for å skrive en god barcheloroppgave? I denne artikkelserien går vi igjennom hva du bør huske på og tenke på når du skal skrive din barcheloroppgave.


wp-content/uploads/balansert-maalstyring-300x120.jpg

Balansert målstyring

Hva er balansert målstyring og hvordan bruke dette ledelseverktøyet på en effektive måte for å nå virksomhetens visjon og målsetninger. I denne artikkelserien prøver jeg å gi svar på alle disse spørsmålene.


/wp-content/uploads/behovsanalyse-300x200.jpg

Behov

Hva er et behov, hvilke behov har vi, hvilken betydning har behovene for vår atferd og beslutninger, hvordan kan vi bruke disse behovene i ledelse og markedsføring for å nå våre mål?


/wp-content/uploads/behov-300x150.gif

Behovsanalysen

Hva er en behovanalyse, hvordan gjennomføre en, hva gir den svar på og hvilken betydning har den for salgsprosessen.


wp-content/uploads/penger2.jpg

Belønningssystemer

Hva er et belønningssystem, hvilke belønningssystemer finnes og hvordan utvikle et effektivt belønningssystem for virksomheten? I denne artikkelserien prøver vi å gi svarene på disse spørsmålene.


wp-content/uploads/org-beslutninger.jpg

Beslutningsprosess

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan beslutninger tas og beslutningsprosessen generelt. Obligatorisk kunnskap for alle som ønsker å jobbe med ledelse, salg og markedsføring m.m


wp-content/uploads/databehov-300x107.jpg

Big Data

Hva er big data og hvordan kan vi bruke big-data i vår egen forretningsdrift for å oppnå konkurransefortrinn? I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.


wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

Bivariat analyse

En gjennomgang av hvilke analyseteknikker vi kan benytte for å analysere sammenhengen mellom to variabler.


wp-content/uploads/transformasjonsledelse-1-300x200.jpg

Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

I denne artikkelserien går vi igjennom Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer for organisasjon og ledelse. Fire fortolkningsrammer som kan brukes i mange sammenhenger og et viktig bidrag til å forstå virksomhetens kompleksitet.


/wp-content/uploads/budsjett1.jpg

Budsjettering

Hva er ett budsjett, hvilke ulike budsjetter finnes og hvordan gå frem for å utvikle et pålitelig budsjett for noe?

I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.


wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

Budskap >> Ide & tekst

I denne artikkelserien går vi på hvordan du utvikler en god ide for ditt buskap og hvordan selve teksten bør skrives for å løse de definerte kommunikasjonsoppgavene for påvirkningsforsøket.


wp-content/uploads/komposisjon-300x200.jpg

Budskap >> Komposisjon

Hva er en komposisjon, hva inngår i en komposisjon og hvordan komponere noe som er istand til å overføre budskapet på en god måte? I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi deg svarene på dette.


wp-content/uploads/layout-1-300x188.jpg

Budskap >> Layout

I denne artikkelserien ser vi nærmere på hva layout er, layoutens funksjon, hvilke elementer som inngår og hva som kjennetegner god layout. Artikkelserien bør leses sammen med serien om komposisjon for å gi fult utbytte.


wp-content/uploads/typografi-300x112.jpg

Budskap >> Typografi

En artikkelserie om god typografi, hva det er og hva som skaper god typografi. Med typografi menes læren om bokstaver og hvordan de bør brukes for å skape god kommunikasjon. Essensiell kunnskap for alle som jobber med design.


wp-content/uploads/bi-300x169.jpg

Business Intelligence

Hva er business intelligence, hvorfor trenger alle virksomheter et system for business intelligence, hva bruker vi business intelligence til og hvordan gå frem for å lage et effektiv business intelligence system? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse viktige spørsmålene.


wp-content/uploads/Corporate-Governance.jpg

Corporate Governance

Hva er corporate governance (eierstyring), hvordan utføre eierstyring, hva er de viktig å huske på i denne sammenheng og hvordan gå frem for å komme trygt i mål? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse grunnleggende spørsmålene for enhver virksomhet.


1 2 3 8