Hjem 2019

Arkiver

Forskning

Forskning er å identifisere enheter, definere variabler, lete etter sammenhenger, og forsøke å forstå om en variabel er årsaken til en annen

Forskningsprosessen

Verdien av alt forskningsarbeid er avhengig av hvor dyktig man er og hvilken kunnskap som legges til grunn når prosjektet blir utformet og gjennomført.

Forskningsprosjektets rammebetingelser

Alt koster penger, alt tar tid og du må beherske de fremgangsmåtene og metodene du velger å benytte.

Pilotundersøkelse

En forundersøkelse som gjennomføres ved uklare problemstillinger. Baserer seg på et eksplorerende design

Problem og problemstilling

Et problem er dissonans mellom ønsket tilstand og opplevd tilstand. Det finnes mange ulike typer problemer. En grovinndeling er denne.

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Forskningsdesign

Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

Kvantitativ metode og design

Velger vi å bruke en kvantitativ metode får vi data som kan kvantifiseres om et målbart fenomen.

Kvalitativ metode og design

Metoder for innsamling, analyse og tolkning av kvalitative data for å besvare en problemstilling.

Datainnsamlingsmetoder

I utgangspunktet finnes det to metoder vi kan velge mellom. Enten kan vi foreta en feltundersøkelse eller en skrivebordundersøkelse

Utvalg og utvalgsplan

Utvalgsplanen skal fortelle hvem som skal være med i undersøkelsen, og skal omfatte minst følgende fire punkter:

Dataanalyse

Dataanalyse kan defineres som: "Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon". Analyse av data går ut på en kategoriserer innsamlet informasjon med sikte på å beskrive hva en har funnet.

Feilkilder og usikkerhet ved resultatene

Resultatene fra en forskningsprosjekt vil alltid være heftet med visse feilkilder. Feilkildene kan oppstå både ved planlegging, innsamling og bearbeiding av dataene.

Rapportskrivning

Når rapporten skal skrives er fremstillingsformen viktig. Presentasjonen av resultatene vil være avgjørende for hvordan leseren tolker rapporten. Innholdet og presentasjonsformen må derfor være tilpasset de som skal lese rapporten.

Oppfølging av forskningsresultatene

Siste fase i forskningsprosessen er oppfølging av resultatene, og går i korthet ut på å kontrollere hvorvidt anbefalingene blir satt ut i livet.