Hjem 2019

Arkiver

Problem og problemstilling

Et problem er dissonans mellom ønsket tilstand og opplevd tilstand. Det finnes mange ulike typer problemer. En grovinndeling er denne.

5 problemstillingtyper

Det finnes mange ulike former for problemer og problemstillinger. Vi kan her skille mellom følgende fem typer problemstillinger.

Hvorfor er problemstillingen viktig?

Hvordan man formulerer problemet vil, enten man liker det eller ikke, virke styrende inn på resten av analysearbeidet. En god problemformuleringen er derfor selve kjernepunktet i enhver analyse

Hvordan lage gode problemstillinger?

Foruten at det må finnes alternativer som kan løse problemet må problemstillingen oppfylle følgende krav...

Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene

Foreligger det en beslutningssituasjon og hvilke beslutningalternativer finnes?

Idégenerering metoder

For å redusere disse barrièrene, finnes det ulike idégenerering metoder vi kan benytte oss av for å komme frem til nye ideer som kan danne grunnlaget for en fruktbar problemstilling.

Problemstilling

Problemstillingen kan deles opp i tre ulike dimensjoner; Et hovedproblem, et beslutningsproblem og et undersøkelseproblem.