Hjem Problem og problemstilling

Problem og problemstilling

Problem

Et problem er dissonans mellom ønsket tilstand og opplevd tilstand. Det finnes mange ulike typer problemer. En grovinndeling er denne.

5 problemstillingtyper

Det finnes mange ulike former for problemer og problemstillinger. Vi kan her skille mellom følgende fem typer problemstillinger.

Hvorfor er problemstillingen viktig?

Hvordan man formulerer problemet vil, enten man liker det eller ikke, virke styrende inn på resten av analysearbeidet. En god problemformuleringen er derfor selve kjernepunktet i enhver analyse

Hvordan lage gode problemstillinger?

Foruten at det må finnes alternativer som kan løse problemet må problemstillingen oppfylle følgende krav...

Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene

Foreligger det en beslutningssituasjon og hvilke beslutningalternativer finnes?

Idégenerering metoder

For å redusere disse barrièrene, finnes det ulike idégenerering metoder vi kan benytte oss av for å komme frem til nye ideer som kan danne grunnlaget for en fruktbar problemstilling.

Oppbygningen av en problemstilling

Problemstillingen kan deles opp i tre ulike dimensjoner; Et hovedproblem, et beslutningsproblem og et undersøkelseproblem.

Problemstilling -> Hovedproblem

Hovedproblemet angir bakgrunn, temavalg og det generelle problemet. Samt hvorfor man ønsker å gjennomføre undersøkelsen.

Problemstilling -> Beslutningsproblem

Beslutningsproblemet skal angi formålet til undersøkelsen. Et hovedproblemet kan være utgangspunkt for mange ulike beslutningsproblemer.

Problemstilling -> Undersøkelsesproblem

Mens temavalget definerer hvilke problemområde man skal utforske, skal det gå frem av undersøkelseproblemet hvilke konkrete problemer man ønsker å løse. Hva er forskningspørsmålene?

Operasjonell definisjon og definisjon av nøkkelbegreper i problemstillingen

Før det er mulig å studere problemet du har valgt, må du definere alle nøkkelbegreper og lage en eller flere operasjonell definisjoner.