Hjem Arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid.

Det fysiske arbeidsmiljøet – et symbol på virksomhetens profil og verdigrunnlag

Omfatter valg av lokaler og utformingen av den i miste detalj for å gi de ansatte og omgivelsene forøvrig det rette "førsteinntrykket"

Krav til arbeidslokale

Arbeidslokalet og atkomsten til dem skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet. I...

Fargevalg for arbeidslokalene

Fargevalget for arbeidslokalene påvirker de ansattes trivsel og effektivitet i stor grad. Vi går her igjennom fargevalgets betydning.

Arbeidstemperatur i lokalene

Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur, og det er bedriftens ansvar å sette igang tiltak for å oppnå dette.

Klima og ventilasjon (luftkvalitet)

Lovverket pålegger alle virksomheter til å sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig.

Belysningen til arbeidslokalene

Belysningen på arbeidsplassen må planlegges nøye for å sikre ideelle forhold for øyne. Her må man tenke på hvilken lysstyrke som er best egnet for å utføre et arbeid.

Støy i arbeidsmiljøet

Virksomheten skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy, og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med støy.

Arbeidsutstyr

Virksomheten har plikt til å forsikre seg om at arbeidsutstyret som brukes, er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det.

Arbeid ved dataskjerm

Virksomheten er ansvarlig for god tilrettelegging av dataarbeidsplassen, herunder valg av utstyr, pauser, synsundersøkelser og synshjelpemidler.

Arbeidsstilling

Lovverket sier at virksomheten skal du legge ergonomiske prinsipper til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og arbeidsutstyrets tilpasning til arbeidsplassen.

Kjemikalier på arbeidsplassen

Virksomheten har ansvaret for å sørge for at de ansatte ikke jobber i et arbeidsmiljø med kjemikalier som kan true deres helse eller sikkerhet, og komme opp med tiltak som fjerner eller redusere risikoen til et forsvarlig nivå.

Forurensning

Avfall Elektrisk og elektronisk avfall Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall, men leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE-produkter....

Personalrom (spiserom, garderober og vaskerom)

Virksomheten skal sørges for at garderober, toaletter, spiserom og hvilerom er tilfredsstillende i omfang og utførelse.

Brann- og eksplosjonsvern

Alle plikter å opptre aktsomt for å forebygge brann, eksplosjon og annen ulykke. Arbeid som medfører risiko for brann, krever spesielle forsiktighetsregler.

Rømningsveier

Ved fare skal arbeidstakerne raskt og på en sikker måte kunne evakueres fra alle arbeidsplasser og personalrom.