Hjem 2019

Arkiver

Ansettelse

Ansettelse er en lovregulert form for avtalemessig forhold mellom to parter om utførelse av arbeid- Her får vi igjennom regelverket.

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Eksempel på Arbeidsavtale

Et eksempel på hva en ansettelseavtale minimum må inneholde av informasjon.

Stillingsinstruks ( stillingsbeskrivelse )

En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

Eksempel på stillingsinstruks

Tenk stillinginstruks for daglig leder, etter modellen jeg beskriv i forrige artikkel. Kan brukes som mal.

Arbeidsreglement

Arbeidsreglementet gis arbeidstakeren som et vedlegg og innholder alle regler og retningslinjer som gjelder for de ansatte i virksomheten.

Personalhåndbok

Et dokument som skal gi de ansatte en komplett oversikt over hvilke rettigheter og plikter virksomheten og de har i arbeidsforholdet

Prøvetid

Formålet med å avtale prøvetid er å gi arbeidsgiver bedre mulighet til å vurdere om den ansatte passer i stillingen og har de faglige kvalifikasjoner som kreves

Fast og midlertidig ansettelse

Skal ansettelsen gjøres fast eller midlertidig, og hvilke regler finnes for fast- og midlertidig ansettelse?

Arbeidstid og overtid

Arbeidstid, fritid og overtid reguleres av arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid.

Lønn og lønnsystemer

Hva er lønn og hvilke lønnsystemer finnes? Hva kjennetegner dem? Her prøver jeg å besvare spørsmålene.

Taushetsplikt

Taushetsplikt er en plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger. Taushetsplikt kan følge av lov, instruks eller avtale. De lovbestemte reglene om taushetsplikt finnes i...

Konkurranseklausul

Konkurranseklausuler er en form for konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold, det vil si avtaler som legger begrensninger på hva en ansatt kan gjøre både under og etter arbeidsforholdet.

Ferie og feriepenger

En gjennomgang av hvilke lover og regler som gjelder for ferie og feriepenger i Norge.

Aa-registeret

Alle arbeidstakere skal registreres i Aa-registeret. Dette registeret skal inneholde en oversikt over alle arbeidsforhold i Norge

Arbeid i utlandet ( utenlandsstasjonering )

Hvilke regler gjelder når en medarbeider blir stasjonert utenlandsk for å gjøre en jobb? Og hva skjer med trygdeytelsen deres i Norge?

Oppsigelsestid

Vanligvis varierer dette i de fleste arbeidsforhold fra en til seks måneder, avhengig av hvor viktig det er for arbeidsgiver å ha en forutberegnelighet