Hjem 2019

Arkiver

Produkt

Et produkt er alt som kan tilbys markedet og som dekker (legale) behov og tillegges verdi, slik at det oppstår et bytteforhold

Produktklassifisering

Med produktklassifisering menes: "Måter å gruppere produktene i et marked inn på". Det finnes mange måter å klassifisere dem på.

Homogene og hetrogene produkter (marked)

Kjøpsprosessen for homogene og hetrogene produkter er vesentlig forskjellig på grunn av produktets natur.

Substitutter og komplementære produkter

Kjøpsprosessen for substitutter og komplementære produkter er vesentlig forskjellig. Det er derfor viktig at vi kjenner til forskjellen.

Produkttyper (nødvendighets-, daglig-, utvalgs-, spesial-, luksus-, kapitalvarer)

Hvordan kjøpsprosessen foreløper avhenger i stor grad av hvordan type produkt eller tjeneste vi snakker om.

Produkthierarkiet

Produkthierarkiet er en annen måte å gruppere produktene på og er mye brukt i forbindelse med sammensetningen av produktsortimentet

5 Produktnivåer

Det er idag blitt vanlig å skille mellom fem ulike produktnivåer. Basis-, konkret-, utvidet-, meta- og potensielt produkt.

Basis produktet

Basisproduktet er uttrykk for behovet som produktet dekker for kunden. Husk at kunden ikke vurderer produktet etter hva det er, men hva det gir.

Det konkrete produkt

Omkring basisproduktet omgis det en produktdimensjon vi kaller det konkrete produkt. Det konkrete produkt dreier seg om de produktattributtene som gjør produktet spesielt i forhold til andre.

Det utvidede produktet

Den tredje produktdimensjonen kalles det utvidet produkt, og angir hva som omgir produktet. Får jeg garantier eller opplæring? Hvordan er servicen? Leveringssikkerheten ? Betalingsbetingelsene ? Distribusjonsform ?

META produktet (merkevare og posisjonering)

Det metafysiske produktet er alt som omgir et produkt og som vi ikke kan ta på. Våre følelser, preferanser, verdier, tanker, assosiasjoner, opplevelser o.l.

Det potensielle produktet

Det gjelder å ligge et hestehode foran konkurrentene, og skal man til enhver tid være i stand til å tilfredsstille kundenes behov og forventninger må man drive konstant produktutvikling.

Service – et tillegg til produktleveransen

Service er en tilleggsytelse til hovedytelsen, dvs. produktet eller tjenesten du kjøper.

Opplevelsespyramiden

Opplevelsespyramiden er et verktøy utviklet for å analysere, forstå og forbedre det opplevelsesbaserte elementet ved et produkt

Verditilbud

Verditilbudet er alle forhold som kunden legger vekt på før-, under- og etter kjøp av et produkt eller tjeneste.

Produktkvalitet

Kundens forventninger blir innfridd = God produkt kvalitet

Produktets livssyklus

Alle produkter og tjenester har en begrenset "levetid"- i hvert fall i sin opprinnelige form. Produktet gjennomgår forskjellige faser fra det lanseres til produsenten velger å legge ned produksjonen av produktet.

Produktsortiment og sortimentpolitikk

Et produktsortiment er det totale antallet produktkategorier og produktvarianter en virksomhet tilbyr et marked eller en kjøper.

Emballasje

Emballasje er alle aktiviteter knyttet til design av innpakningen til et produkt. Vi går her igjennom begrepet.

Produktanalyse

Hvilke sider av produktbegrepet er det viktig å kartlegge i en analyse av selve produktet? Vi ser her nærmere på dette.

Produktstrategi

Hva er en produktstrategi og hvilken strategi bør velges for å nå markedsmålet? En gjennomgang av begrepet og kravene.

Produktkart

Produktkartet er et effektivt strategisk analyseverktøy for å skaffe seg oversikt over viktige produktparametre, sett med kundens øyne.

Portfoliomatrise (BCG matrisen)

Hva er en portfoliomatrise, også kalt BCG matrisen,, og hva brukes den til?

GE McKinsey-matrisen

Et beslutningverktøy for å avgjør hvilke produkter i produktporteføljen virksomheten skal investere i, holde og beskjære

Ekspansjonmatrisen

Når vekstmålet og vekststrategien skal velges vil ekspansjonsmatrisen kunne være et effektivt hjelpemiddel, da den klassifiserer hvilke vekstmuligheter virksomheten har på nåværende og nye markeder med nåværende og nye produkter.

Selementanalyse

Hva er en selementanalyse, hva kan slike analyser brukes til og hvordan bruke selementanalyser?