Hjem 2019

Arkiver

Lederstil

Hvordan lederen selv ser på rollen som leder, og hvordan han utfører denne rollen i praksis

Ledelsestilenes historiske utvikling

Ser vi på lederstilteorienes historiske utvikling har teoriene utviklet seg gradvis frem til dagens syn på hva som er den beste lederstilen og et optimalt lederskap.

Great Man teorien

Great Man-teorien til Carlyle er regnet som den første reelle ledelsesteorien, i den forstand at den beskriver hva som er en god leder.

Teori X og Teori Y

Forskjellen mellom den klassiske læren og det vi i dag kaller ”moderne ledelse” kan best illustreres gjennom X- og Y-teorien til D. McGregor

Lederegenskaper

En gjennomgang av hvilken generelle krav som settes til lederstilen innenfor Systemanalytisk verdiledelse.

Ledelsesrutenettet

En teori som bygger på antakelsen om at lederes effektivitet bestemmes i forhold til to grunnleggende dimensjoner: 1) Interesse for oppgaven og 2) Interesse for mennesker

Leader – Member Exchange Theory

En lederstilteori som tar for seg relasjonen mellom lederen og medarbeiderne.

Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)

Teorien har blitt utarbeidet med utgangspunkt i å kunne forklare hvordan en leders atferd har effekt på faktorer som tilfredshet, motivasjon og ytelse

Beredskapsteori (Contingency theory)

Beredskapsteorien er sammensatt av ideer fra flere bidragsytere over tid, uten at en person er kreditert for dens utvikling.

Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)

Denne LPC-skalaen måler lederens orientering ved at de identifiserer ”den minst foretrukne medarbeider” blant sine kolleger.

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse. Mye av dette skyldes teoriens enkelhet. Den er lettfattelig og lett anvendelig i praktisk bruk på team og organisasjoner.

Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)

Seks mulige ledelsestiler som er basert på bruk av emosjonell intelligens.

Mulige personlighetstiler for ledelse

Det store utvalget ledelsestiler kan deles opp i to grupper: Personlighetstiler og faglige ledelsestiler

Lederstilmodell

En lederstilmodell som viser hvordan vi bør gå frem for å velge korrekt lederstil til situasjonen.

Makt og ledelse

Hva er makt og hvilke former for makt finnes? Og viktigere hvordan skal den brukes for å nå bedriftens mål og skape trivsel?

La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)

en usynlig leder som ikke tar ansvar og som bare lar ting skje

Gründer / Entreprenør

Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Autoritære og kommanderende lederstil

«Gjør som jeg sier»-stilen kan fungere i kriser eller når du leder vanskelige medarbeidere, men som regel hemmer denne lederstilen fleksibiliteten i organisasjonen.

Demokratisk lederstil

«Hva mener du?» stilen er den motsatte av den autoritære lederstilen og går ut på å la medarbeidere få være med på å påvirke beslutninger.

Kameratslig / støttende lederstil

«Så flink» stilen går ut på å sette menneskene først, og er en lederstil som kan fungerer når man skal bygge lagånd og øke selvfølelsen.

Selgende lederstil

En lederstil hvor lederen forsøker å overbevise og vinne sine medarbeidere over ved å snakke med begeistring og "selgende argumenter"

Delegerende lederstil

Kjennetegnes ved lav styring og lav støttende atferd. Benyttes overfor selvgående medarbeidere som både kan og vil løse oppgavene på egen hånd.

Den høypresterende (pacesettende) stilen

En leder som alltid presterer maksimalt og er et forbilde, virker positivt inn på kompetente medarbeiderne som motiverer seg selv.

Koordinerende lederstil

Den koordinerende lederstilen er en lederstil hvor lederen anser sin viktigste oppgave som å koordinerer og samordner medarbeiderne.

Spesialist lederstil

Spesialist lederstilen er en leder som har detaljkunnskap innen fagemnet han eller hun leder i.

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Karismatisk ledelse og positiv ledelse

Skaper mer positiv atmosfære, økt jobbtilfredshet, mer jobbengasjement, forbedret ytelse og resultater. Det har på bakgrunn av dette blitt argumentert for at lederskap egentlig er en emosjonell prosess hvor lederne uttrykker emosjoner og samtidig forsøker å vekke emosjoner hos medarbeiderne

Coaching

Coaching er både en lederstil og et ledelseverktøy som har vokst frem etter årtusenskifte for å utvikle medarbeidernes personlige evner og ferdigheter.

Faglige lederstiler

10 ulike faglige lederstiler en leder må kombinere sammen med 14 ulike personlighetstyper for å kunne praktisere situasjonsbestemt ledelse.

Lederen som doktor

Holistisk Systemledelse ser på lederen som en doktor, da en virksomhet er et kompleks system som best kan sammenlignes med menneskekroppen.

Strategisk ledelse

Et sett beslutninger og handlinger som avgjør virksomhetens langsiktige kurs og resultater. Inkluderer situasjonsanalyse, strategi formulering, strategi implementering og evaluering og kontroll av resultatet.

Bolman & Deal`s 4-lederstiler

De skiller mellom fire ulike lederstiler som ledere bruker i ulike situasjoner. Disse fire lederstilene er:

Strukturell leder

Hva er strukturell ledelse og hva kjennertegner strukturell lederskap?

Human-resource leder (HR leder)

En Human-Resource-leder kan best sammenlignes med en katalysator. En leder som kan bremse og få fortgang i en prosess uten selv å delta.

Politisk leder

Den politiske lederen blir ofte kalt «forkjemperen» eller «realisten». De gjør det klart hva de ønsker og hva de kan oppnå, men de lar aldri det de ønsker skygge over det som er mulig å få til.

Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Kunnskapsledelse

Er å skape lærende organisasjoner som lærer av sine feil og benytter kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst gjennom å forvalte intern og ekstern, eksplisitt og skjult (taus) kunnskap som en strategisk ressurs.

Management – ledelse

Management-ledelse eller profesjonell ledelse er den nyeste ledelsesformen som har fått innpass i Norge.

Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?

Ledelse er situasjonsbestemt, noe som betyr at vi må velge lederstil etter situasjonen vi befinner oss i. Her ser vi på hvilke regler som gjelder

Etisk ledelse

Å gå foran som en rollemodell gjennom å vise normativ passende atferd gjennom personlige handlinger og i kontakt med andre