Hjem Ledelsestiler

Ledelsestiler

Lederstil

Hvordan lederen selv ser på rollen som leder, og hvordan han utfører denne rollen i praksis

Universelle- og situasjonsbestemte type/trekk- og atferdsteorier

Det store mangfoldet av ledelseteorier som finnes for lederskap kan deles opp i en firedelt matrise med ledelseteorier som kan forklares slik

Type I: Universelle type- og trekkteorier

En type ledelseteorier som sier at kun noen få mennesker har egenskapene og ferdighetene som gjør dem til en stor leder.

Great Man teorien

Great Man-teorien til Carlyle er regnet som den første reelle ledelsesteorien, i den forstand at den beskriver hva som er en god leder.

Teori X og Teori Y – en grunnleggende ledelsesteori

Forskjellen mellom den klassiske læren og det vi i dag kaller ”moderne ledelse” kan best illustreres gjennom X- og Y-teorien til D. McGregor

Lederegenskaper

En gjennomgang av hvilken generelle krav som settes til lederstilen innenfor Systemanalytisk verdiledelse.

Type II: Universell atferdsteorier

På slutten av 1940 årene gikk man fra å være opptatt av bestemte egenskaper hos lederen å være opptatt av hva ledere faktisk gjør

Ledelsesrutenettet

En teori som bygger på antakelsen om at lederes effektivitet bestemmes i forhold til to grunnleggende dimensjoner: 1) Interesse for oppgaven og 2) Interesse for mennesker

Type III: Situasjonsbetinget ledertrekk

Forskningen på Type I og Type II teori kom frem at ledelse er situasjonsbetinget. Den videre forskningen på trekk måtte derfor legge til situasjon som en viktig faktor.

Leader – Member Exchange Theory

En lederstilteori som tar for seg relasjonen mellom lederen og medarbeiderne.

Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)

Denne LPC-skalaen måler lederens orientering ved at de identifiserer ”den minst foretrukne medarbeider” blant sine kolleger.

Type IV: Situasjonsbetinget lederatferd

Situasjonsbetinget ledelse følger opp utgangspunktet til Type III teorien om at god ledelse er et spørsmål om samspill mellom person og situasjon, men trekker det lenger og fletter inn begrepet lederstil

Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)

Teorien har blitt utarbeidet med utgangspunkt i å kunne forklare hvordan en leders atferd har effekt på faktorer som tilfredshet, motivasjon og ytelse

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse. Mye av dette skyldes teoriens enkelhet. Den er lettfattelig og lett anvendelig i praktisk bruk på team og organisasjoner.

Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)

Seks mulige ledelsestiler som er basert på bruk av emosjonell intelligens.

Mulige personlighetstiler for ledelse

Det store utvalget ledelsestiler kan deles opp i to grupper: Personlighetstiler og faglige ledelsestiler

Lederstilmodell

En lederstilmodell som viser hvordan vi bør gå frem for å velge korrekt lederstil til situasjonen.

Gründer / entreprenør

Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Autoritære og kommanderende lederstil

«Gjør som jeg sier»-stilen kan fungere i kriser eller når du leder vanskelige medarbeidere, men som regel hemmer denne lederstilen fleksibiliteten i organisasjonen.

Demokratisk lederstil

«Hva mener du?» stilen er den motsatte av den autoritære lederstilen og går ut på å la medarbeidere få være med på å påvirke beslutninger.

Kameratslig / støttende lederstil

«Så flink» stilen går ut på å sette menneskene først, og er en lederstil som kan fungerer når man skal bygge lagånd og øke selvfølelsen.

Selgende lederstil

En lederstil hvor lederen forsøker å overbevise og vinne sine medarbeidere over ved å snakke med begeistring og "selgende argumenter"

Delegerende lederstil

Kjennetegnes ved lav styring og lav støttende atferd. Benyttes overfor selvgående medarbeidere som både kan og vil løse oppgavene på egen hånd.

Den høypresterende (pacesettende) stilen

En leder som alltid presterer maksimalt og er et forbilde, virker positivt inn på kompetente medarbeiderne som motiverer seg selv.

Koordinerende lederstil

Den koordinerende lederstilen er en lederstil hvor lederen anser sin viktigste oppgave som å koordinerer og samordner medarbeiderne.

Spesialist lederstilen

Spesialist lederstilen er en leder som har detaljkunnskap innen fagemnet han eller hun leder i.

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Karismatisk ledelse og positiv ledelse

Skaper mer positiv atmosfære, økt jobbtilfredshet, mer jobbengasjement, forbedret ytelse og resultater. Det har på bakgrunn av dette blitt argumentert for at lederskap egentlig er en emosjonell prosess hvor lederne uttrykker emosjoner og samtidig forsøker å vekke emosjoner hos medarbeiderne

Coaching

Coaching, er en metode for å veilede, motivere eller styre gjennom samtaler, aktiv lytting og individuelt tilpassede råd og oppmuntring. Teknikken brukes innen lederutvikling og administrasjon, og av profesjonelle coacher.

Lærere – ikke ledere eller sjefer

Den lærende organisasjonen må ses på som et klasserom i grunnskolen, bestående av elever og en lærer. Læreren er lederen,

Faglige lederstiler

10 ulike faglige lederstiler en leder må kombinere sammen med 14 ulike personlighetstyper for å kunne praktisere situasjonsbestemt ledelse.

Lederen som doktor

Systemanalytisk verdiledelse ser på lederen som en doktor, da en virksomhet er et kompleks system som best kan sammenlignes med menneskekroppen.

Strategisk ledelse

Et sett beslutninger og handlinger som avgjør virksomhetens langsiktige kurs og resultater. Inkluderer situasjonsanalyse, strategi formulering, strategi implementering og evaluering og kontroll av resultatet.

Bolman & Deal`s 4-lederstiler

De skiller mellom fire ulike lederstiler som ledere bruker i ulike situasjoner. Disse fire lederstilene er:

Strukturell leder

Hva er strukturell ledelse og hva kjennertegner strukturell lederskap?

Human-resource-leder

En Human-Resource-leder kan best sammenlignes med en katalysator. En leder som kan bremse og få fortgang i en prosess uten selv å delta.

Politisk leder

Den politiske lederen blir ofte kalt «forkjemperen» eller «realisten». De gjør det klart hva de ønsker og hva de kan oppnå, men de lar aldri det de ønsker skygge over det som er mulig å få til.

Symbolsk ledelse

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Kunnskapsledelse

Kunnskap kan betraktes som en ressurs eller prosess, og at en organisasjons kunnskapssyn får innvirkning på hvordan den legger til rette for kunnskapsutvikling

Management – ledelse

Management-ledelse eller profesjonell ledelse er den nyeste ledelsesformen som har fått innpass i Norge.

Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?

Ledelse er situasjonsbestemt, noe som betyr at vi må velge lederstil etter situasjonen vi befinner oss i. Her ser vi på hvilke regler som gjelder

Etisk ledelse

Å gå foran som en rollemodell gjennom å vise normativ passende atferd gjennom personlige handlinger og i kontakt med andre