Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.
Hjem Ressursledelse og ressursforvaltning

Ressursledelse og ressursforvaltning

Ressursledelse

Når systemet skal utvikles er utgangspunktet alltid ressursperpektivet og virksomhetens strategiske kjerne som forteller hvilke økonomiske resultatmål som skal oppnå i planleggingsperioden.

Hva er en ressurs?

Ressurs er en kilde til forsyninger som kan anvendes i en prosess til å skape verdier

Hvilke ressurser har en virksomhet?

Ressursenee kan deles opp på mange ulike måter. De vanligste er å operere med følgende ressurstyper

Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?

Definisjon av begrepene økonomi og økologi, samtidig som jeg ser på sammenhengen mellom begrepene.

Prognose og budsjett

Økonomiplanen som skal trekke opp virksomhetens kostnader og inntekter, slik at virksomheten kan beregne sin fremtidige lønnsomhet (overskudd).

SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

Ressursforvaltning

Siden ressursbruken direkte påvirker virksomhetens lønnsomhet og konkurransestyrke står ressursforvaltning sentralt i Systemanalytisk Verdiledelse. Med ressursforvaltning menes: Planlegging, gjennomføring og evaluering av virksomhetens samlede ressursbruk i...

Kostnadsanalyse

Med kostnad menes forbruk av ressurser målt i penger. Dette forbruket må analyseres gjennom kostnadsanalyser. Her lærer du mer om dette.

Kostnad-nytte-analyse

En metode der både kostnader og nytte av et tiltak måles i penger. Tiltaket kan være å bytte ut en ressurs i verdiskapningen med et substitutt.

Inntekt- og lønnsomhetsanalyser

Den eneste måten man kan øke sin lønnsomhet på er gjennom å øke sine inntekter og/eller redusere sine kostnader. Som oftest ønsker vi å gjøre begge deler. Dette krever kontinuerlige regnskapanalyser for å avdekke hvor forbedringsområdene ligger.

Resultatmål

Et mål som forteller hva resultatet av innsatsen skal bli i kroner og ører. Normalt uttrykt som et lønnsomhetsmål.

Kapitalbehov og kapitalkilder

Å sikre tilstrekkelig kapital til at virksomheten kan betjene sine løpende økonomiske forpliktelser er et av de overordnede målene, noe som forutsetter at vi til enhver tid vet hvilket kapitalbehov vi har.

Regnskapet

Et regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til et regnskapobjekt, fremstilt etter at en regnskapperiode har utløpt.

Verdiregnskap

Verdibasert ledelse går ut på å skape verdier for en lang rekke interessegrupper, noe som kommer tydelig frem i verdipyramiden som viser hvilke interessegrupper enhver virksomhet må skape verdier for i dag og en den innbyrdes rangeringen mellom dem.

Økonomistyring

Økonomistyring handler også om prosesser. Disse prosessene skal hjelpe organisasjonen og ledelsen å handle effectivly og efficiently.

Du Pont-modellen

DuPont-modellen er en skjematisk måte å vise hvordan virksomhetens totalrentabilitet blir skapt
/div>
<