Hjem Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø

En gjennomgang av hvordan du skal gå frem for å skape et best mulig psykososialt arbeidsmiljø, preget av trivsel, effektivitet og en vinnerkultur.

Verdibasert ledelse

Ledelseteori hvor målet er å skape engasjement gjennom å utvikle og lede etter en verdibasert visjon.

Styring og kontroll av virksomheten

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

Regelstyring

Regelstyring er en forlengelse av strukturstyring og går ut på å styre ved hjelp av regler, instrukser, retningslinjer, prosedyrer, rutiner og manualer.

Organisasjonskultur ( bedriftskultur )

De mønstrene av meninger, verdier, normer, roller, skikker o.l. som forteller medlemmene hvem de er, og hvordan de gjør saker og ting.

Vinnerkultur

En kunde- og handlingsorientert virksomhet som lærer av sine feil, er verdistyrte, motiverte, positive og som skaper ekstraordinære resultater

Identitetskapene symboler

Med identitetskapene symboler menes symboler som gir virksomheten en identitet utad og en følelse av fellesskap og tilhørighet innad gjennom å signalisere hvem vi er og hva vi står for

Herzbergs motivasjonsteori (to-faktorteori)

De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.

Hygienefaktorenes betydning

For en leder er det viktig å sørge for at organisasjonen har sørget for å få på plass alle hygienefaktorene for å unngå mistrivsel i jobben.

Motiv og motivasjon

Motivasjon er et sentralt begrep for alle mennesker. I arbeidslivet er motivasjons begrepet viktig av flere grunner. Her går jeg igjennom de viktigste motivasjons teoriene og rådene.

Mihalyi Csikszentmihalyi’s flyt-teori

Når kravene en arbeidsoppgave stiller stemmer helt overens med kompetansen til den som utfører dem, vil de i en kortere eller lengre periode oppleve en følelse av flyt

Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell

Jobbkarakteristikamodeller er en fellesbetegnelse for teorier som baseres på at nøkkelen til ansattes motivasjon er å finne i egenskaper og forhold ved selve jobben og jobbsituasjonen.

Effektiv gruppekultur

En gruppekultur er en subkultur i organisasjonskulturen, og forklarer hvordan kulturen i en mindre referansegruppe styrer den enkeltes tenking og atferd.

Kriterier for valg av gruppestruktur

Hvilken gruppestruktur bør jeg velge for å organisere gruppearbeidet?

Hva kjennetegner en effektiv gruppe?

En gjennomgang av hva som kjennetegner en effektiv gruppe.

Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur

Det finnes mange ulike konfigurasjoner man kan benytte seg av for å skape en formell gruppestruktur.

Gruppedynamikk

En gjennomgang av gruppedynamikkens innflytelse på organisasjonmedlemmenes atferd og gruppens effektivitet

Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?

Virkemidler for å styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).

Lederstil

Hvordan lederen selv ser på rollen som leder, og hvordan han utfører denne rollen i praksis

Varige forskjeller og begrensede ressurser vil alltid skape konflikter

Kjøpslåing, forhandlinger, tvangsforestillinger og kompromisser om varige forskjeller og begrensede ressurser er dessverre en naturlig del av organisasjonslivet av følgende årsaker:

Jobb-berikelse og jobbutvidelse

For Herzberg var Jobb-berikelse av sentral betydning for motivasjonen. Men denne type berikelse er ikke det samme som «horisontal jobbutvidelse».

Deltakerstyring

Hva er deltakerstyring og kvalitetsirkler, og hvordan bruke dem i praktisk ledelse?

Medledelse og selvledelse

Hva betyr disse begrepene og hvordan kan de brukes til å forbedre arbeidsmiljøet og effektiviteten på arbeidsplassen?

Selvstyrte arbeidsgrupper i organisasjonen

Hva er en selvstyrt arbeidsgruppe og hvilken funksjon har slike grupper?

Belønning og belønningssystemer

Hvordan bruke belønninger og belønningssystemer for å motivere og styre organisasjonsmedlemmenes atferd?
Close