Hjem 2019

Arkiver

Prosessperspektivet

Omfatter alt virksomheten foretar seg for å skape kundeverdier og gjøre sitt verditilbud tilgjengelig for sine kunder

Prosessledelse (Business Process Management)

Prosessledelse er å konfigurere, implementere, koordinere, kontrollere, evaluere og styre organisasjonens prosesser mot avtalte mål og strategier gjennom å utvikle og vedlikeholde verdiskapningprosessen og kvalitetstandarden som skaper de lovede kundeverdiene

Prosessorientering: Historisk oversikt

Synet på hva prosess styring og ledelse er for noe har endret seg voldsomt opp gjennom årene. Fra de tidlige kvalitetstradisjonene til dagens prosessledelse teorier.

Hva er en prosess?

En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output)

Verdiskapningsprosessen

Viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å integrere de fire øvrige dimensjonene i systemet til systemanalytisk verdiledelse til en verdiskapningprosess

Prosessnivåer i prosesspyramiden

Del-prosessene som utgjør verdiskapningprosessen bør organiseres i en hierarkisk struktur som viser strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser

Kjerneprosesser i verdiskapningen

Alle virksomheter er avhengig av minst 5 kjerneprosesser for å skape sine kundeverdier, uavhengig av hvilken verdikonfigurasjon de har.

Kjerneprosess 1: Struktur

En struktur er en oversikt over det ønskede mønsteret av aktiviteter, forventninger og idéutveksling, mellom ledere, ansatte og kunder.

Kjerneprosess 2: Teknologi

Bruk av teknologi som kjerneprosess i verdiskapningen og grensesnittet med andre kjerneprosesser.

Kjerneprosess 3: Menneskene

Menneskene er 1 av 5 dimensjoner i prosessperspektivet som skaper virksomhetens kundeverdier. Her ser vi litt nærmere på hva dimensjonen innebærer.

Kjerneprosess 4: Informasjon

Informasjonen virksomheten besitter og måten den benytter seg av den i verdiskapningen er virksomhetens viktigste strategiske ressurs.

Prosesstriangulering

Prosesstriangulering vil si å kombinere flere ulike prosesstyper for å løse et problem eller oppgave.

Systemintegrasjon

Systemintegrasjon er et annet nøkkelbegrep innen Systemanalytisk Verdiledelse, og går ut på å integrere flest mulig perspektiv, prosesser og samhørighetsforhold til et enhetlig system.

Verdikonfigurasjon

Verdikonfigurasjonen beskriver bedriftens verdiskapning. Verdikonfigurasjonen viser hvordan de viktigste virksomhetsprosessene virker i den hensikt å skape verdi for virksomheten selv og dens kunder.

Verdikjede

Hva er en verdikjede og hvordan gjennomføre en verdikjede analyse for å avdekke virksomhetens arbeidsbetingelser og muliigheter

Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon

Kjedesamarbeid skjer både horisontalt og vertikalt i distribusjonsleddet, og blant alle former for kjedesamarbeid.

Verdiverksted

Verdiverksted betegner en bedrift som skaper verdi ved å løse unike problemer for kunder og klienter.

Verdinettverk

Verdinettverk betegner en bedrift som skaper verdi ved å koble klienter og kunder som er, eller ønsker å være, avhengige av hverandre

Digital verdikjede

Digital verdikjede er en digital verdiskapningprosess i motsetning til en tradisjonell verdikjede.

Hybrid-verdikjede

En hybrid verdikjede er som det går frem av navnet en verdikjede som kombinerer en tradisjonelle og digitale verdikjeden i en ny verdikjede

Prosesskartlegging

En arbeidsmodell for hvordan man skal gå strukturert frem for å sette opp rammene for virksomhetens verdiskapningprosess.

Prosesskart og prosessdiagram

Et prosesskart viser de ulike stegene i en prosess og hvilke samhørighetsforhold som gjelder med andre prosesser.

Prosessteori

Det finnes en mengde ulike prosessteorier som prøver å forklare hvordan verdiskapningprosessen bør utvikles og driftes. Disse teoriene er:

Business Process Modeling Notation

En standardisert måte å tegne flytdiagrammer for organisasjoner og forretningsprosesser på.

Prosessforbedring

En gjennomgang av hvordan du bør gå frem for å forbedre virksomhetens prosess system, såkalt prosessforbedring.

Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)

Metodens målsetning er å eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess som fører til uvanlige svingningsmønstre.

Lean Thinking – en prosessfilosofi

LEAN er en prosessfilosofi som ligner mye på TQM. Prosessfilosofien startet med Lean Production for produksjonsbedrifter

Total kvalitetsledelse (TQM)

En ledelsesform i en organisasjon, fokusert på kvalitet, som baserer medvirken fra alle medarbeidere og der langsiktig suksess tilstrebes ved å oppnå kunders tilfredshet og fordeler for alle medarbeiderne og for samfunnet

Benchmarking

En sammenligning av egen prosess ytelse mot tilsvarende prosess ytelse hos konkurrerende foretak for å avdekke avvik og eliminere dem.

ISO standarden

En kort gjennomgang av ISO-standarden sin betydning i prosessledelse.

Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem

Prestasjonsmålene inngår i et prestasjonsmålingssystem som igjen bare en del av et større prestasjonsstyringssystem som forteller hva vi gjør med det vi måler.

Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem

En gjennomgang av disse to begrepene og betydningen av totalkvalitet i organisasjonsutviklingen og styringen av virksomhetens prosesser.

Prosessmåling og målekort

For å kartlegge prosessens stemme i prosesser som gjentar seg bruker vi målekort. Dette viser hvordan prosessen varierer over tid.

Business Prosess Reengineering

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.

Prosessstyring

En gjennomgang av begrepet prosesstyring og hvilke teorier og modeller du kan benytte deg av for å oppnå en god prosesstyring.

Prosessmodenhet

Begrepet prosessmodenhet brukes for å beskrive i hvilken grad organisasjoner lykkes med prosessledelse.