Hjem Fundamental analyse

Fundamental analyse

Fundamental analyse

En analyse av alle underliggende verdier i et selskap for å komme frem til en mest mulig korrekt verdi av selskapet og aksjene

Strategiske analyse

Den strategiske analysen  av selskapets verdiskapningprosess og markedssystem er det første steget i den fundamentale verdivurderingen.Formålet med den strategiske analysen er å kartlegge selskapets:Strategiske prestasjonStrategiske...

Rammeverk for den strategiske analysen

En modell som viser et anbefalt rammeverket for gjennomføringen av den strategiske analysen.

Rammeverk for regnskapsanalyse

Etter at den strategiske analysen er gjennomført er neste steg å gjennomføre ulike former for regnskapsanalyser. Det vil si kvantitative analyser av selskapets finansregnskap for...

Omgruppering av regnskapsanalysen for investororientert analyse

For at regnskapet skal være investororientert må det omgrupperes slik at det skiller klart mellom verdiskapning i selskapet og verdiutdeling fra selskapet.

Analyse og justering av målefeil

Hensikten med å analysere regnskapene til selskapet og bransjen er å oppnå et best mulig bilde av underliggende økonomiske forhold.

Rammeverk for forholdstallsanalyse

Resultatregnskap og balanse er nå omgruppert for investororientert analyse. Vi kan nå gjennomføre en forholdstallsanalyse knyttet opp mot analyse av risiko, lønnsomhet og vekst.Vi...

Rammeverk for fremtidsregnskap

Utarbeidelsen av fremtidsregnskap vil bli gjort gjennom budsjettering og fremskriving med utgangspunkt i innsikten vi har opparbeidet oss gjennom den strategiske analysen og regnskapsanalysen.

Rammeverk for fundamental verdsettelse

Det fjerde steget i utredningen er å gjennomføre den fundamentale verdsettelsen av selskapet og finne et verdiestimat per aksje.

Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente

Nåverdi refererer til det faktum at en krone idag er mer verdt enn en krone en gang i fremtiden.

Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)

Nåverdimetoden er den mest teoretisk korrekte tilnærmingen for å beregne verdien til et selskap eller aksje på

Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter

Kapitalverdimodellen bygger på modellen til Harry Markowitz (1952, 1959), om investorers valg av portefølje.

Kapitalverdimodellen (CAPM)

Et verktøy for å estimere den forventede avkastningen sett i relasjon til risikoen for en enkeltaksje.

Egenkapitalmetoden

Egenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld.

Totalkapitalmetoden (EBITDA)

Totalkapitalmetoden er den mest brukte fundamentale verdsettelsesmetoden blant analytikere. Metoden neddiskonterer de fremtidige kontantstrømmene som er tilgjengelig til alle investorer

Dividendemodellen

Dividendemodellen (DDM), også kjent som Gordons formelen, er spesielt populær i USA hvor det er vanlig at selskapene betaler ut en mye større del av...

Gordons Growth formel

Den enkleste formen for predikering av fremtidig utbytte er å forutsette at utbytte vokser evig med en konstant rate.

Residual Income (EVA)

RI modellen analyserer den reelle verdien av egenkapital som summen av to komponenter

Superprofittmodellen

Superprofittmodellen beregner selskapets verdi som bokført verdi pluss nåverdien av fremtidig residual income.

Avkastningskrav

For å kunne måle hvorvidt rentabiliteten til et analyseobjekt er god, trengs det et avkastningskrav å se rentabiliteten i forhold til, det samme gjelder underliggende internrente.

Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier

Sammenhenger mellom selskapers gjennomsnittlige avkastning og karakteristiske egenskaper som ikke kan forklares ut ifra kapitalverdimodellen

Arbitrasjeprisingsteorien (APT)

Å utnytte feilprising av aktiva på en slik måte at en risikofri profitt kan oppnås, kalles arbitrasje.

Fama-French tre-faktor modellen

Fama og French (1992) hadde til hensikt å kartlegge hvilke påvirkninger markedsbetaen og de observerte anomaliene størrelse, E/P, gjeldsgrad og B/M hadde hatt på den aksjekursen
Close