Hjem 2019

Arkiver

Opsjon og opsjoner

Opsjoner gir deg en rettighet (men absolutt ingen plikt) til å kjøpe eller selge verdipapirer (eksempel på verdipapir er aksjer, valuta, indekser, råvarekontrakter)

Kjøpsopsjoner (CALL)

Kjøpsopsjoner på aksjer gir kjøperen retten til å kjøpe de underliggende aksjene til avtalt innløsningskurs frem t.o.m. bortfallsdagen.

Salgsopsjoner (PUT)

Salgsopsjoner gir kjøperen rett til å selge de underliggende aksjene til innløsningskursen innen bortfallsdagen.

Opsjonspremien (kursen på opsjonen)

Opsjonens verdi er til enhver tid lik kursen på opsjonen i opsjonsmarkedet. Kursen på opsjonen, dvs. opsjonspremien, består av to deler; realverdi og tidsverdi

Faktorer som påvirker opsjonspremien

Som i alle andre markeder har tilbud og etterspørsel stor betydning for opsjonsprisingen.

Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelseav opsjoner

I tillegg til opsjonspremien, må investoren også betale avgifter ved hver transaksjon.

Opsjon kombinasjoner

Ved å kombinere kjøps- og salgsopsjoner kan en investor oppnå en avkastning som svarer til hans forventninger og ønsket risikonivå.

Opsjonssikring og avkastning

Samspillet mellom aksjer og opsjoner er spesielt egnet til å begrense investorens kursrisiko.

Arbitasje

Arbitrasje innebærer at investoren oppnår en risikofri gevinst ved å utnytte prisskjevheter på verdipapirer.

Forwards og futures

En avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden

Swaps

En swap-kontrakt er en finansiell transaksjon mellom to aktører, som innebærer bytte av kontantstrømmer over en tidsperiode

Hvorfor handle opsjoner, forwards og futures?

Opsjoner, forwards og futures byr på unike muligheter til å tjene penger eller sikre seg mot tap. Her går vi igjennom de viktigste grunnene

Hvordan handle opsjoner, forwards og futures?

En gjennomgang av hvordan du handler opsjoner, forwards og futures i praksis og hva du må huske på i denne sammenheng.

Skatt på opsjoner, forwards og futures

Gevinster eller tap på opsjoner beskattes når de realiseres, dvs. i henhold til det såkalte realisasjonsprinsippet. Opsjoner realiseres ved innløsning, bortfall eller stengning

Warrants

Warrants er et derivat som ligner på opsjoner, og som er egnet å handle for privatpersoner. Warrants utstedes av en bank, som oftest med en aksje som underliggende vare

Opsjonsbasert analyse og -verdsettelse

En opsjon er en rettighet, ikke plikt, for eier til å kjøpe eller selge et aktivum til en avtalt pris eller dato.