Verdikjede

Hva er en verdikjede og hvordan gjennomføre en verdikjede analyse for å avdekke virksomhetens arbeidsbetingelser og muliigheter

SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)

Hva er en SOFT-analyse eller SWAP-analyse eller SWOP analyse som nyere markedsføringsteori ofte omtaler denne analysen som? Hvordan gjennomføre en slik analyse, og hva kan jeg bruke den til?

Korrelasjon

Hva er korrelasjon og kovarians, og hva brukes dette til? Og til slutt: Hvordan regner vi ut disse verdiene?

Validitet

Validitet - eller gyldighet/relevans - er knyttet til hvorvidt undersøkelsen virkelig måler det den har til hensikt å måle.

Standardavvik og varians

Hva er standardavvik og varians, og hvordan beregne disse verdiene i et utvalg?

Eksplorerende design

Eksplorerende design brukes som regel når problemstillingen er uklar eller veldig grov, m.a.o. i tilfeller hvor man ikke kan stille opp klare hypoteser.

Deskriptivt design

Deskriptive design blir også kalt for beskrivende design. Formålet med et beskrivende design er å gi svar på spørsmål som hva, hvilke, hvordan, hvem og hvorfor.

Casestudie

En metode som studerer sosiale fenomener gjennom grundig analyse av en case. Casen kan være en person, en gruppe, en episode, en prosess, en kommune, et samfunn, eller en hvilken som helst enhet av sosialt liv

Reliabilitet

Reliabilitet - eller pålitelighet - er knyttet til hvorvidt undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Reliabilitets begrepet tar med andre ord for seg hvordan undersøkelsen er gjennomført.

Dybdeintervju – enkelt intervju

Dybdeintervju (intensive intervjuer) er et intervju med en person av gangen om et nærmere definert problem.

GAP modellen (GAP analyse)

Modellen består av fire gap, i tillegg til kundegapet, som alle representerer en trussel for bedriftens totale leveransekvalitet.

Priselastisitet

Den relative mengdeendring dividert med den relative prisendring (ved uendelig små endringer i pris)

Fenomenologi og fenomenologisk design / analyse

Fenomenologi er studiet av fenomener og hvordan de fremtrer for oss fra et førsteperson perspektiv.

Representativt utvalg

Med et korrekt sammensatt utvalg menes at utvalget er representativt. Et representativt utvalg vil si at utvalget er trukket proporsjonalt med hensyn til ulike variabler.

Variabel, verdi og målenivå

En variabel er en egenskap ved en enhet som kan måles og som kan anta minst to verdier. Vi går her igjennom forskjellene i detalj.

Situasjonsanalyse

En analyse av virksomhetens arbeidsbetingelser, med det mål å finne sterke/svake sider, samt muligheter og trusler i omgivelsene.

Krav til en god problemstilling

En gjennomgang av hvilke krav som stilles til en god problemstilling for et forskningsprosjekt. Krav som må være oppfylt for å kunne studere

Multippel regresjon

Hvis det er en uavhengig variabel, kalles det for en enkel regresjon. Hvis det er to eller flere uavhengige variabler, kalles det for mulippel regresjon.

Eksperimentell design (Kausalt design)

Kausalt design bruker man når man ønsker å finne en statistisk årsakssammenheng (kausalitet) mellom to variabler.

Fenomenologisk hermeneutisk analyse

Målet med analysen er å finne mening gjennom livs erfaringer. For å kunne avdekke mening i livserfaringen må vi skrive ned dett som tekst som vi kan studere.

Skjevhet og normalfordeling

Ulike former for skjevhet og beregning av skjevheten i utvalget. Normalfordelingen står her sentralt.

Interessent , interessentanalyse og Interessentkart

Skal gi svar på: Hva gjør virksomheten, hvilke interessenter blir berørt av virksomheten, hvilken relasjoner finnes mellom dem og hvilken form for kommunikasjon krever dette?

Univariat analyse og deskriptiv statistikk

Analyse av en variabel. Statistiske metoder for å bl.a. beskrive et utvalg, utvalgets størrelse, med fordeling og frekvensfordeling.

Merkekjennskap og kjennskappyramiden

Kjennskapspyramiden er en kommunikasjonsmodell som måler kjennskapen til en virksomhet, merke eller produkt.

Operasjonalisering

Å operasjonalisere betyr å gjøre om vårt databehov til konkrete spørsmål som vi kan måle.

Metodetriangulering

Bruker vi to forskjellige metoder i samme prosjekt kalles det en metodetriangulering. Metodetriangulering går med andre ord ut på at vi angriper et problem fra to forskjellige perspektiv for å finne et tredje.

Produktets livssyklus

Alle produkter og tjenester har en begrenset "levetid"- i hvert fall i sin opprinnelige form. Produktet gjennomgår forskjellige faser fra det lanseres til produsenten velger å legge ned produksjonen av produktet.

Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )

Et sosiokulturelt læringssyn som bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom sosial læring, og bygger på russeren Lev S. Vygotskys teorier og forsøk

Observasjoner (Observasjonsmetoder)

Forskningsteknikker for å systematisk samle inn data ved å observere og dokumentere atferd, hendelser eller fenomener i virkelige omgivelser.

Merkepyramiden

Merkepyramiden viser sammenhengen mellom de forskjellige merkeassosiasjonene – og illustrerer hva det er merkeleverandøren kan påvirke

Ontologi

Læren om hva som eksisterer, spørsmål om det værende, det som finnes, dvs. hvordan virkeligheten faktisk er.

Hermeneutiske spiral

Det er en beskrivelse av fortolkningsprosessen som er i stadig bevegelse mellom forståelse/forforståelse og fortolkning.

Narrativ metode og analyse

Narrativ psykologi er opptatt av måten vi organiserer våre erfaringer og gir dem mening gjennom fortellinger.

Epistemologi

Når vi snakker om kunnskap går et viktig skille mellom proposisjonal kunnskap (påstandskunnskap) og praktisk kunnskap (ferdighetskunnskap)

Hypotese

En hypotese er en konkretisert antagelse om et faktiske forhold, eller en teori som er gjort om til en påstand som lar seg teste empirisk.

Prosentil og kvartil

Hva er prosentiler og kvartiler, og hvordan beregne disse verdiene?

Kvasieksperiment

Hva er et kvasiekspriment, og hvilke ulike typer kvasieksprimenter finnes?

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

Faktoranalyse

En samlebetegnelser for ulike multivariate statistiske metoder som går ut på å analysere avhengighets-forholdet mellom et stort antall variabler, for deretter å forklare deres felles underliggende dimensjoner

Sannsynlighetsutvalg

Sannsynlighetsutvalg vil si at alle enheter som trekkes ut har en kjent sannsynlighet for å komme med i utvalget.

Regneregler for sannsynlighet

En side med de vanligste regnereglene for å beregne sannsynligheten av noe.

Portfoliomatrise (BCG matrisen)

Hva er en portfoliomatrise, også kalt BCG matrisen,, og hva brukes den til?

Diagnose av variablens målenivå og måleskala

Det er ikke mulig å måle variabelen i en undersøkelse før du har identifisert hvilket målenivå spørsmålene (variabelen) befinner seg på. Dette fordi spørsmålets (variabelens) målenivå avgjør hvilken måleskala vi kan benytte oss av, og måleskalaen angir hvilke verdier det er mulig å måle variabelen (svarene) i.

Kvalitativ metode og forskningsdesign

Kvalitativ metode er et forskningsdesign som samler inn, analyserer og tolker kvalitative data for å besvare en problemstilling.

Paradigme og paradigmebetraktninger

Paradigme er vår holdning til eksisterende kunnskap, og er bygd inn i alt vi gjør. Vi kan si at et paradigme er den dominerende arbeids- og tenkemåten innen en vitenskap i en bestemt periode.

Teori

En teori er et forenklet bilde av virkeligheten. Teori = Begreper + Hypoteser/påstander

ABC analyse (kundeanalyse av lønnsomhet)

Kundeanalysens mål er å skille de interessante kundeemnene fra de uinteressante.

Feilkilder og usikkerhet ved resultatene

Resultatene fra en forskningsprosjekt vil alltid være heftet med visse feilkilder. Feilkildene kan oppstå både ved planlegging, innsamling og bearbeiding av dataene.

Markedsanalyse

En markedsanalyse er en systematisk innhenting, registrering og analyse av data i tilknytning til markedsføring av varer og tjenester

Forskningsprosessen

Verdien av alt forskningsarbeid er avhengig av hvor dyktig man er og hvilken kunnskap som legges til grunn når prosjektet blir utformet og gjennomført.

Kovarians

Kovarians er et styrkemål for den lineære avhengigheten mellom to variabler. Vi skiller mellom to typer kovarians: Teoretisk- og empirisk

Dataanalyse

Dataanalyse kan defineres som: "Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon". Analyse av data går ut på en kategoriserer innsamlet informasjon med sikte på å beskrive hva en har funnet.

Ikke-sannsynelighetsutvalg

Ikke-sannsynlighetsutvalg er en utvalgmetode som best kan beskrives som det motsatte som et sannsynlighetsutvalg.

Data og datatyper

En gjennomgang av hva data er og hvilke datatyper som finnes. Primærdata vs. sekundærdata, kvalitative vs. kvantative data osv.

Fokusgruppe

Fokusgruppe er en metode som går ut på å samle sammen en gruppe mennesker til en diskusjon om et tema eller problemfelt man ønsker å studere.

Positivisme

Beskrive verden ved hjelp av vitenskapelige termer i stedet for gudommelig eller overnaturlig inngripen

Intervjuguide

En gjennomgang av hvordan du skal gå frem for å utvikle en intervjuguide til din kvalitative undersøkelse.

Vitenskap

Vitenskap er å frembringe ny kunnskap og systematisere den gjennom å utvikle teorier og modeller som kan trenge bak virkelighetens overflate

Potensielle feilkilder ved kvalitative undersøkelser / metoder

I kvalitative undersøkelser ønsker vi et kategori representative utvalg, og vi er derfor opptatt av å prøve å finne ut om undersøkelseenhetene våre er representative for kategorien de representerer.

Konfidensintervall

Hva et et konfidensintervall, hva brukes det til og hvordan beregne dette intervallet?

Bivariat analyse – analyse av to variabler

Bivariat analyse er en analyse av sammenhengen mellom to variabler. F.eks. om variabel X påvirkes av variabel Y.

Hermeneutikk

Hermeneutikken er den strake motsetning av positivismen, og er basert på en ren humanistisk vitenskaps forståelse.

Skrivebordundersøkelse og sekundærdata

Hva er en skrivebordundersøkelse og sekundærdata? Hvordan lage og benytte en skrivebordundersøkelse? Hvilke feilkilder vil dataene ha?

Kvantitative intervjumetoder (undersøkelser)

De kvantitative intervjumetodene er de mest brukte datainnhentingmetodene for å hente inn kvantitative primærdata i form av verbale utsagn gjennom bruk av spørreteknikker.

Multivariat analyse

Multivariat analyse er teknikker vi benytter for å finne årsakssammenhenger mellom variabler og nøyaktige forklaringer.

Krysspriselastisitet

Hva er krysspriselastisitet, hva brukes den til, hva sier den og hvordan beregne den? I denne artikkelen går vi igjennom dette.

Aksjonsforskning

En tverrfaglig forskningsprosess hvor noe studeres med det mål å bruke forskningsresultatet til å påvirke organisasjonens videre utvikling

Generalisering og estimering av en stikkprøve

Hva vil det si å generalisere og estimere en stikkprøve, og hvordan foreta en slik generalisering og estimering av en stikkprøve?

Etnografisk design

Etnografi er studier av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende med sosialantropologi.

Utvalgsstørrelse

Utvalgsstørrelse angir hvor mange respondenter vi trenger å studere i en populasjon for å få et representativt utvalg.

Intervjuer og intervjumetoden

En datainnsamlingsmetode for å samle inn kvalitativ og/eller kvantitative primærdata gjennom intervju av respondentene (utvalget)

Kvantitativ metode og forskningsdesign

Velger vi å bruke en kvantitativ metode får vi data som kan kvantifiseres om et målbart fenomen ved bruk av et kvantitativt design.

Cluster-analyse

Hva er, hvordan gjennomføre og hvorfor gjennomføre en cluster analyse i forbindelse med markedsegmentering og salgsplanlegging?

DELPHI – metoden

En metode som kjennetegnes av at man prøver å kombinere kunnskap og vurderinger for å komme frem til en sannsynlig bilde av fremtiden.

Samfunnsvitenskapelig metode

Å samle inn, organisere, bearbeide, analysere og tolke fakta om sosiale individer, -grupper, -relasjoner og -prosesser på en så systematisk måte at vi kan skaffe oss ny kunnskap om variablenes underliggende mønstre og føre bevis for hvordan resultatene er fremkommet

Hva er viten og hva kan vi få viten om?

Diskusjonen om hva som bør legges i begrepet vitenskap har foregått helt siden oldtiden, og mange velger forsatt å følge Platon og Aristoteles betraktninger omkring vitenskapsbegrepet.

Potensielle feilkilder ved kvantitative undersøkelser

For å skaffe seg en oversikt over de potensielle feilkildene ved undersøkelser som baserer seg på en kvantifiserbar metode, er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i forskningsprosessen.

Valg av forskningsdesign og analyseplan

Med forskningsdesign menes: "En overordnet plan for situasjonsanalysen".

Hva er et spørreskjema?

Et spørreskjemaer er et måleinstrument vi bruker for å måle nivåforskjeller ved variabler. Eller sagt på en annen måte; de ulike verdiene ved variablene vi ønsker å måle i en intervju-undersøkelse.

Scenario

En analyse som tar utgangspunkt i fremtiden (f.eks. år 2025), for så å beskriver den utviklingen som har skjedd fra i dag til dette tidspunktet.

Grounded theory

"Å skape ny teori ut i fra kvalitative data fra case-studie"

Kategorisering, koding og indekseringsspråk

Språket vi benytter oss av når vi skal kode og registrere de innsamlede dataene kalles indeksspråket

Synkron og diakron analyse

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen viser hvor dypt inn i problemstillingen analysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredden i dataanalysen).

Enhet (entitet) / Utvalgsenhet

Enhet kan, og blir ofte, byttet ut med begrepet enitet. Enhetene er de eller det vi skal studere eller observere

Grunnforskning og anvendt forskning

Ideen er at grunnforskningen finner fakta, hvordan ting «egentlig er». Gjennom anvendt forskning finner vi fram til praktiske anvendelser av kunnskapen

Utvalget/stikkprøvens midtpunkt (Median, gjennomsnitt og modus)

Hvordan beregne utvalget/stikkprøvens midtpunkt? Det vil si: - Hvordan beregne median, gjennomsnitt og modus av en stikkprøve eller utvalg?

Felteksperiment

Et felteksperiment er det motsatte av et labratorieeksperiment. Her går forskeren aktivt ut i feltet for å samle inn dataene de trenger til sitt eksperiment.

Begrep, term og definisjon

Begrep er en klart avgrenset og allmenngyldig mental forestilling om et konkret eller abstrakt fenomen i den virkelige verden.

Metafysikk

Metafysikk er læren om universets og eksistensens fundamentale natur. Her går vi kort igjennom prinsippene.

Problemstilling (fra tema til forskningsspørsmål)

En problemstilling må bestå av et tema, bakgrunns- og formålsparagraf og forskningsspørsmål for å kunne brukes til forskning.

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Datainnsamlingsmetoder

I utgangspunktet finnes det to metoder vi kan velge mellom. Enten kan vi foreta en feltundersøkelse eller en skrivebordundersøkelse

Personlig intervju som datainnsamlingmetode

Personlig intervju er en datainnsamlingmetode som går ut på at en person intervjuer respondenten ansikt til ansikt. Selve datainnhentingen kan skje på tre måter

Modell

I prinsippet har en modell den samme funksjonen som en teori, da modellene skal gi oss ett forenklet bilde av virkeligheten.

Ressurs som konkurransefortrinn

Effekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurseller en kompetanse som gir en virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Utfall og utfallsrom

Utfallsrom = Antall mulige enkeltutfall. I denne artikkelen ser vi på hva dette i praksis betyr.

Inntektselasitisitet

Hva er inntektselasitisitet, hva sier den deg og hvordan beregne den?

The Service Profit Chain Model

The Service Profit Chain Model er en modell som viser hvordan de interne faktorene i en bedrift har innvirkning på de eksterne i serviceleveransesystemet og systemkvaliteten.

Forvaltningspraksis

En gjennomgang av forvaltningspraksis som rettskilde og informasjonskilde i en situasjonsanalyse.

Diskursanalyse

Diskurs betyr tale, samtale, drøftelse. I samfunnsvitenskapen og kulturforskningen refererer en diskurs til det språklige materialet