Kvalitativ metode og forskningsdesign

Kvalitativ metode er et forskningsdesign som samler inn, analyserer og tolker kvalitative data for å besvare en problemstilling.

Forklarende design

Forklarende design en forklarende problemstilling for å forklare, undersøke og utdype hvorfor noe oppstår.

Analysens databehov

Databehovet angir hvilken informasjon som undersøkelsen må samle inn for å belyse problemstillingen til undersøkelsen.

Ressurs som konkurransefortrinn

Effekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurseller en kompetanse som gir en virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Sannsynlighet som relativ hyppighet (de store talls lov)

Hvis du kaster den samme mynten uendelig mange ganger, ville du se at fordelingen vil bli 50/50. Dette kalles "de store talls lov".

Generalisering og estimering av en stikkprøve

Hva vil det si å generalisere og estimere en stikkprøve, og hvordan foreta en slik generalisering og estimering av en stikkprøve?

Business Intelligence (BI)

Et etterretningsystem som samler inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre folk i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av data.

Korrelasjonsdesign

Et korrelasjonsdesign er et ikke-eksperimentelt design hvor vi undersøker sammenhengen mellom to eller flere variabler.

Fokusgruppe

Fokusgruppe er en metode som går ut på å samle sammen en gruppe mennesker til en diskusjon om et tema eller problemfelt man ønsker å studere.

Spørreskjema design

Mesteparten av det man vet, er basert på generelle erfaringer. Imidlertid har dette - sammen med endel eksperimenter- ført til at man vet ganske mye om emnet og problemene.

Fenomenologi og fenomenologisk design / analyse

Fenomenologi er studiet av fenomener og hvordan de fremtrer for oss fra et førsteperson perspektiv.

Eksperimentell design (Kausalt design)

Kausalt design bruker man når man ønsker å finne en statistisk årsakssammenheng (kausalitet) mellom to variabler.

Modell

I prinsippet har en modell den samme funksjonen som en teori, da modellene skal gi oss ett forenklet bilde av virkeligheten.

Venndiagram

Et venndiagram er en grafisk fremstilling av en eller flere mengder, og eventuelle delmengder. Størrelsen av arealet i diagrammet har ingen matematisk betydning.

Betydningen av svaralternativet “vet – ikke”

Tre meningsmålingsinstituttene har undersøkt betydningen av å la "vet-ikke" være et svaralternativ på linje med de andre.

KIKK modellen

Et selskap kan oppnå konkurransefortrinn gjennom ulike kombinasjoner av overlegen kostnadsstruktur, -innovasjon, -kvalitet og -kundeorientering

Potensielle feilkilder ved kvantitative undersøkelser

For å skaffe seg en oversikt over de potensielle feilkildene ved undersøkelser som baserer seg på en kvantifiserbar metode, er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i forskningsprosessen.

Scenario

En analyse som tar utgangspunkt i fremtiden (f.eks. år 2025), for så å beskriver den utviklingen som har skjedd fra i dag til dette tidspunktet.

Databehovet avgjør spørsmålet

Databehovet avgjøres av problemstillingen, og problemstillingen bestemmes av av beslutningssituasjonen. Dvs. beslutningene resultatene skal redusere usikkerheten ved.

Synkron og diakron analyse

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen viser hvor dypt inn i problemstillingen analysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredden i dataanalysen).

Felteksperiment

Et felteksperiment er det motsatte av et labratorieeksperiment. Her går forskeren aktivt ut i feltet for å samle inn dataene de trenger til sitt eksperiment.

Kvantitative intervjumetoder (undersøkelser)

De kvantitative intervjumetodene er de mest brukte datainnhentingmetodene for å hente inn kvantitative primærdata i form av verbale utsagn gjennom bruk av spørreteknikker.

Utforming av postale utsendelser

Spørreskjemaets form og layout har selvfølgelig størst betydning ved postale undersøkelser, mens også når man skal gjennomføre personlige eller telefonintervju, vil spørreskjemaets form og layout ha betydning.

Utvalgmetode

Utvalgsmetode er en angivelse av hvilke kriterier vi skal benytte for å trekke ut undersøkelsens utvalg på.

Oppfølging av forskningsresultatene

Siste fase i forskningsprosessen er oppfølging av resultatene, og går i korthet ut på å kontrollere hvorvidt anbefalingene blir satt ut i livet.

Priselastisitet

Den relative mengdeendring dividert med den relative prisendring (ved uendelig små endringer i pris)

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Utvalg og utvalgsplan

Utvalgsplanen skal fortelle hvem som skal være med i undersøkelsen, og skal omfatte minst følgende fire punkter:

SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

Korrelasjon

Hva er korrelasjon og kovarians, og hva brukes dette til? Og til slutt: Hvordan regner vi ut disse verdiene?

Pretest og endelig utforming

Før undersøkelsen tar til, skal man alltid teste intervjuene under realistiske forhold, dvs. på personer i målgruppen.

Forskningsprosessen

Verdien av alt forskningsarbeid er avhengig av hvor dyktig man er og hvilken kunnskap som legges til grunn når prosjektet blir utformet og gjennomført.

Dokumentanalyse / Innholdsanalyse

Analyse av sekundærdata,  hvor vi prøver å besvare forskningsspørsmålet gjennom å samle inn og analyse andres ord, setninger og fortellinger om et tema

Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien

Det finnes knapt en ekspert eller bedriftsleder som er uenig i at Internett-, Ekstranett- og Intranett baserte løsninger kommer til å utgjøre grunnmuren i enhver organisasjons kommunikasjonsstruktur i fremtiden. Det som ikke er like opplagt er hvordan bedriftene skal utnytte de mulighetene som finnes innenfor denne teknologien for å oppnå økt lønnsomhet på kort og lang sikt.

Data og datatyper

En gjennomgang av hva data er og hvilke datatyper som finnes. Primærdata vs. sekundærdata, kvalitative vs. kvantative data osv.

Aksiomatisk definisjon av sannsynlighet

Hva er aksiomatisk definisjon av sannsynlighet, og hvordan beregne dette?

Metafysikk

Metafysikk er læren om universets og eksistensens fundamentale natur. Her går vi kort igjennom prinsippene.

Markedsforskning

Maredsforskning er å redusere entropien i beslutningssituasjonen til markedsførere ved å skaffe rett informasjon (fra markedsystemet) til rett tid til rett person

Hvilken informasjon må samles inn i en situasjonsanalyse?

Når vi snakker om egenskaper ved undersøkelsesenhetene, tenker vi på hvilke variabler vi trenger og hvilke verdier disse variablene kan måles i.

Verdikjede

Hva er en verdikjede og hvordan gjennomføre en verdikjede analyse for å avdekke virksomhetens arbeidsbetingelser og muliigheter

Prognose og prognosering

Prognose betyr "fremsyn", og går i korthet ut på å komme med "spådommer" om fremtiden. Men siden vi aldri sikkert kan vite hva fremtiden vil bringe, er det uhyre vanskelig å lage en korrekt prognose.

Reliabilitet

Reliabilitet - eller pålitelighet - er knyttet til hvorvidt undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Reliabilitets begrepet tar med andre ord for seg hvordan undersøkelsen er gjennomført.

Kjikvadrattest

Kjikvadrattest er en statistisk test for kategoriske data som brukes for å finne ut om dataene er vesentlig forskjellig fra det vi forventet.

Multivariat analyse

Multivariat analyse er teknikker vi benytter for å finne årsakssammenhenger mellom variabler og nøyaktige forklaringer.

Sannsynligheten av et snitt

Hvordan beregne sannsynligheten av et gjennomsnitt ved bruk av statistiske metoder?

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

Observasjonsprotokoll

En observasjonsprotokoll, er en bok eller et kodeskjema som registrerer stikkprøve verdiene i den rekkefølgen de blir observert eller registrert av intervjueren

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Ingen produserer mer offentlig statistikk enn SSB, og få kan vise til mer pålitelig data enn SSB

Forvaltningspraksis

En gjennomgang av forvaltningspraksis som rettskilde og informasjonskilde i en situasjonsanalyse.

Merkekjennskap og kjennskappyramiden

Kjennskapspyramiden er en kommunikasjonsmodell som måler kjennskapen til en virksomhet, merke eller produkt.

Mann – Whitney observator

Hva er og hvordan beregne Mann - Whitney observator (er)?

Kommunal forvaltning og -planlegging

Når det gjelder den kommunale planleggingen finnes det store forskjeller fra kommune til kommune. Dette fordi kommunene står relativt fritt til å velge hvilke områder de ønsker å engasjere seg i.

Operasjonalisering

Å operasjonalisere betyr å gjøre om vårt databehov til konkrete spørsmål som vi kan måle.

Krysspriselastisitet

Hva er krysspriselastisitet, hva brukes den til, hva sier den og hvordan beregne den? I denne artikkelen går vi igjennom dette.

Juridisk teori

Hvis ikke de allerede nevnte rettskildene sier noe særlig om hvordan en rettstvist bør løses, kan man lete etter svaret i juridisk litteratur på området.

Selementanalyse

Hva er en selementanalyse, hva kan slike analyser brukes til og hvordan bruke selementanalyser?

Teori

En teori er et forenklet bilde av virkeligheten. Teori = Begreper + Hypoteser/påstander

Produktets livssyklus

Alle produkter og tjenester har en begrenset "levetid"- i hvert fall i sin opprinnelige form. Produktet gjennomgår forskjellige faser fra det lanseres til produsenten velger å legge ned produksjonen av produktet.

Diagnostisk design

Diagnostisk forskningsdesign er et design som tar sikte på å identifisere årsakene til at et problem oppstår og hvordan problemet kan løses.

Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

En oversikt over hvilke analyseteknikker du kan benytte deg for å kartlegge virksomhetens interne arbeidsbetingelser og strategiske muligheter.

Utvalgsstørrelse

Utvalgsstørrelse angir hvor mange respondenter vi trenger å studere i en populasjon for å få et representativt utvalg.

Porter diamantmodell (diamantanalyse)

Diamantanalysen er en analyse av virksomhetens eksterne arbeidsbetingelser på et makronivå, og er egnet til å kartlegge bedriftens strategiske posisjon i et langtidsperspektiv.

Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )

Et sosiokulturelt læringssyn som bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom sosial læring, og bygger på russeren Lev S. Vygotskys teorier og forsøk

Prioritering (Purchase Intent Scales)

Prioriteringer er en spørreteknikk som ofte brukes i survey. Spørreteknikken kalles også rangering eller purchase intent scales.

Tidsplan

For at prosjektet skal holde seg innenfor den avsatte tidsrammen, er det påkrevd at det utarbeides en tidsplan.

Betinget sannsynlighet

Hva er betinget sannsynlighet og hvordan beregnes denne sannsynligheten? Her går jeg igjennom dette.

Kombinatorikk

Hvordan finne antall gunstige og antall mulige utfall når vi skal beregne sannsynligheten for noe?

Univariat analyse og deskriptiv statistikk

Analyse av en variabel. Statistiske metoder for å bl.a. beskrive et utvalg, utvalgets størrelse, med fordeling og frekvensfordeling.

Forskningsprosjektets rammebetingelser

Alt koster penger, alt tar tid og du må beherske de fremgangsmåtene og metodene du velger å benytte.

Rettspraksis

Ser vi bort fra lovteksten, er antagelig rettspraksis (tidligere dommer) den mest brukte rettskilden. Grunnen til dette skyldes at det skal være likhet for loven.

Metodetriangulering

Bruker vi to forskjellige metoder i samme prosjekt kalles det en metodetriangulering. Metodetriangulering går med andre ord ut på at vi angriper et problem fra to forskjellige perspektiv for å finne et tredje.

Ikke-sannsynelighetsutvalg

Ikke-sannsynlighetsutvalg er en utvalgmetode som best kan beskrives som det motsatte som et sannsynlighetsutvalg.

Fylkes-kommunal forvaltning og -planlegging

Fylkenes oppgaver omfatter hovedsakelig helsestell, videregående utdanning, kultur og samferdsel. Planleggingen deres er derfor konsentrert om disse områdene.

Utvalget/stikkprøvens midtpunkt (Median, gjennomsnitt og modus)

Hvordan beregne utvalget/stikkprøvens midtpunkt? Det vil si: - Hvordan beregne median, gjennomsnitt og modus av en stikkprøve eller utvalg?

Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)

Tiltaksmatrisen, også kalt "dyktighet/viktighet" matrisen er et kraftfullt analyseverktøy som bør brukes i forbindelse med analysen av arbeidsbetingelsene, da den viser hvor dyktige organisasjonen er på de områdene som er viktige for kunden - sett i forhold til konkurrentenes prestasjonsnivå.

Andre informasjonskilder

En gjennomgang av hvilke andre informasjonskilder som finnes.

Dataanalyse

Dataanalyse kan defineres som: "Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon". Analyse av data går ut på en kategoriserer innsamlet informasjon med sikte på å beskrive hva en har funnet.

Prognosering

Hvordan utvikle en prognose i forbindelse med en situasjonsanalyse?

Union

En uniform sannsynlighetsmodell er en modell hvor alle mulige utfall er like sannsynlige.

Bruk av prosessdata i forskning og situasjonsanalyser

Siden prosessdata ofte innhentes i en eksplorerende fase for å gi forskerne et bilde av problemområdet, bør man vite hvilke massemedier som finnes og hvor gyldighet og pålitelighet denne informasjon er.

Ontologi

Læren om hva som eksisterer, spørsmål om det værende, det som finnes, dvs. hvordan virkeligheten faktisk er.

Sammenligning av de kvantitative intervjumetodene

Generelt kan vi si at intervjumetoden er en meget effektiv og rimelig metode for å få et representativt bilde av en populasjon.

Casestudie

En metode som studerer sosiale fenomener gjennom grundig analyse av en case. Casen kan være en person, en gruppe, en episode, en prosess, en kommune, et samfunn, eller en hvilken som helst enhet av sosialt liv

Dybdeintervju – enkelt intervju

Dybdeintervju (intensive intervjuer) er et intervju med en person av gangen om et nærmere definert problem.

Grunnforskning og anvendt forskning

Ideen er at grunnforskningen finner fakta, hvordan ting «egentlig er». Gjennom anvendt forskning finner vi fram til praktiske anvendelser av kunnskapen

Sannsynlighet og sannsynlighetsregning

Hvordan beregne sannsynligheten for at en hendelse inntreffer? Jeg går her igjennom klassisk sannsynlighetsteori.

Positivisme

Beskrive verden ved hjelp av vitenskapelige termer i stedet for gudommelig eller overnaturlig inngripen

Parallell plott og trend

Hva er en parallell plott og en trend, og hva brukes de til? Og ikke minst; - Hvordan finne dem?

Markedsanalyse

En markedsanalyse er en systematisk innhenting, registrering og analyse av data i tilknytning til markedsføring av varer og tjenester

Sannsynlighetsutvalg

Sannsynlighetsutvalg vil si at alle enheter som trekkes ut har en kjent sannsynlighet for å komme med i utvalget.

Intervjuguide

En gjennomgang av hvordan du skal gå frem for å utvikle en intervjuguide til din kvalitative undersøkelse.

Kvalitativ metasyntese

Kvalitativ metasynteser er de kvalitative studienes svar på metaanalysen. Metoden er en induktiv forskningsmetode

Oppfølging av situasjonsanalysen

Siste fase er oppfølging av resultatene, og går i korthet ut på å kontrollere hvorvidt anbefalingene blir satt ut i livet.

Situasjonsanalysens dataanalyse

Kategoriserer og analysere dataene med sikte på å beskrive og forstå hva vi har funnet.

Utsagnmetoden

Utsagnsmetoden består i at respondenten får forelagt flere utsagn som han eller hun skal ta stilling til.

Kvasieksperiment

Hva er et kvasiekspriment, og hvilke ulike typer kvasieksprimenter finnes?

Semantic Differential Scale

Når vi skal måle holdninger ved hjelp av skalering, benytter vi ofte en teknikk som kalles Semantic Differential Scale, en skala som befinner seg på intervallnivå.

Konkurrentinformasjon fra Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er en samlebetegnelse vi bruker på et sett offentlige registre som er lokalisert til kommunen Brønnøysund.

Dagspressen i Norge

Norge har en sterk og variert presse. Ingen land leser flere aviser enn nordmenn, og ingen land har flere aviser pr. innbygger enn Norge.

Variasjonsbredde i utvalget (stikkprøven)

Et mål for variasjon (spredning) i et utvalg. Forskjellen mellom høyeste og laveste verdi et utvalg eller en stikkprøve.