Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Generelt kan vi si at intervjumetoden er en meget effektiv og rimelig metode for å få et representativt bilde av en populasjon.

Det er imidlertid en rekke mulig feilkilder forbundet med metoden, både når det gjelder selve planleggingen, utvelgingen, deltakelsen, gjennomføringen og analysen.

Vurderingskriterier

Hvilken datainnsamlingsmetode som bør velges vil være avhengig av flere forhold. De faktorene som vil ha størst innflytelse på valg av metode er i følge Aaker og Day (1986):

  • Mengde og type informasjon vi trenger
  • Målgruppe og målgruppens tilgjengelighet
  • Krav til fleksibilitet og nøyaktighet
  • Krav til nøyaktighet ved følsomme spørsmål
  • Utvalgets størrelse
  • Utvalgskontroll
  • Tidsfaktoren
  • Kostnad pr. intervju
  • Administrativ kontroll