Demokratisk lederstil

«Hva mener du?» stilen er den motsatte av den autoritære lederstilen og går ut på å la medarbeidere få være med på å påvirke beslutninger.

Faglige lederstiler

10 ulike faglige lederstiler en leder må kombinere sammen med 14 ulike personlighetstyper for å kunne praktisere situasjonsbestemt ledelse.

Selgende lederstil

En lederstil hvor lederen forsøker å overbevise og vinne sine medarbeidere over ved å snakke med begeistring og "selgende argumenter"

Den høypresterende (pacesettende) stilen

En leder som alltid presterer maksimalt og er et forbilde, virker positivt inn på kompetente medarbeiderne som motiverer seg selv.

Management – ledelse

Management-ledelse eller profesjonell ledelse er den nyeste ledelsesformen som har fått innpass i Norge.

Coaching

Coaching er både en lederstil og et ledelseverktøy som har vokst frem etter årtusenskifte for å utvikle medarbeidernes personlige evner og ferdigheter.

Beredskapsteori (Contingency theory)

Beredskapsteorien er sammensatt av ideer fra flere bidragsytere over tid, uten at en person er kreditert for dens utvikling.

Autoritære og kommanderende lederstil

«Gjør som jeg sier»-stilen kan fungere i kriser eller når du leder vanskelige medarbeidere, men som regel hemmer denne lederstilen fleksibiliteten i organisasjonen.

Bolman & Deal`s 4-lederstiler

De skiller mellom fire ulike lederstiler som ledere bruker i ulike situasjoner. Disse fire lederstilene er:

Strategisk ledelse

Et sett beslutninger og handlinger som avgjør virksomhetens langsiktige kurs og resultater. Inkluderer situasjonsanalyse, strategi formulering, strategi implementering og evaluering og kontroll av resultatet.

Etisk ledelse

Å gå foran som en rollemodell gjennom å vise normativ passende atferd gjennom personlige handlinger og i kontakt med andre

Delegerende lederstil

Kjennetegnes ved lav styring og lav støttende atferd. Benyttes overfor selvgående medarbeidere som både kan og vil løse oppgavene på egen hånd.

Strukturell leder

Hva er strukturell ledelse og hva kjennertegner strukturell lederskap?

Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)

Seks mulige ledelsestiler som er basert på bruk av emosjonell intelligens.

Koordinerende lederstil

Den koordinerende lederstilen er en lederstil hvor lederen anser sin viktigste oppgave som å koordinerer og samordner medarbeiderne.

Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)

Denne LPC-skalaen måler lederens orientering ved at de identifiserer ”den minst foretrukne medarbeider” blant sine kolleger.

Leader – Member Exchange Theory

En lederstilteori som tar for seg relasjonen mellom lederen og medarbeiderne.

Mulige personlighetstiler for ledelse

Det store utvalget ledelsestiler kan deles opp i to grupper: Personlighetstiler og faglige ledelsestiler

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Lederegenskaper

En gjennomgang av hvilken generelle krav som settes til lederstilen innenfor Systemanalytisk verdiledelse.

Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?

Ledelse er situasjonsbestemt, noe som betyr at vi må velge lederstil etter situasjonen vi befinner oss i. Her ser vi på hvilke regler som gjelder

Kunnskapsledelse

Er å skape lærende organisasjoner som lærer av sine feil og benytter kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst gjennom å forvalte intern og ekstern, eksplisitt og skjult (taus) kunnskap som en strategisk ressurs.

Prosessledelse (Business Process Management)

Prosessledelse er å konfigurere, implementere, koordinere, kontrollere, evaluere og styre organisasjonens prosesser mot avtalte mål og strategier gjennom å utvikle og vedlikeholde verdiskapningprosessen og kvalitetstandarden som skaper de lovede kundeverdiene

Supply Chain Management (Forsyningskjedeledelse)

Forsyningskjeden, også kalt logistikk nettverk, inkluderer alle trinn, som direkte og indirekte er med på å oppfylle kundens forespørsel.

La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)

en usynlig leder som ikke tar ansvar og som bare lar ting skje

Ledelsesrutenettet

En teori som bygger på antakelsen om at lederes effektivitet bestemmes i forhold til to grunnleggende dimensjoner: 1) Interesse for oppgaven og 2) Interesse for mennesker

Politisk leder

Den politiske lederen blir ofte kalt «forkjemperen» eller «realisten». De gjør det klart hva de ønsker og hva de kan oppnå, men de lar aldri det de ønsker skygge over det som er mulig å få til.

Karismatisk ledelse og positiv ledelse

Skaper mer positiv atmosfære, økt jobbtilfredshet, mer jobbengasjement, forbedret ytelse og resultater. Det har på bakgrunn av dette blitt argumentert for at lederskap egentlig er en emosjonell prosess hvor lederne uttrykker emosjoner og samtidig forsøker å vekke emosjoner hos medarbeiderne

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse. Mye av dette skyldes teoriens enkelhet. Den er lettfattelig og lett anvendelig i praktisk bruk på team og organisasjoner.

Kameratslig / støttende lederstil

«Så flink» stilen går ut på å sette menneskene først, og er en lederstil som kan fungerer når man skal bygge lagånd og øke selvfølelsen.

Great Man teori

Great Man-teorien kom i 1840 og regnes som den første reelle ledelsesteorien. Dette fordi den beskriver hva som er en god leder.

Spesialist lederstil

Spesialist lederstilen er en leder som har detaljkunnskap innen fagemnet han eller hun leder i.