Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 7 artikler om Behov

    Denne artikkelen er del 5 av 29 artikler om Motivasjon

Behov, motiv og motivasjon er begreper som henger sammen. Noe som går tydelig frem når vi ser på definisjonen av begrepne. Et behov er:

“En følt mangel som er nødvendig for vårt velvære. F.eks. mat.”

En mangel som gjør oss motivert til å utføre en handling som har som mål å dekke dette behovet. Med motivasjon menes (Kaufmann og Kaufmann, 2009):

«de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå ett mål».

Hva er en behovsteori?

Det finnes flere ulike teorier som prøver å forklare hvordan denne drivkraften i definisjonen av motivasjon fungerer. Noen teorier sier at motivasjonen er underliggende og ubevisst imens andre sier at den er bevisst og gjennomtenkt.

En av teoriene er behovsteoriene som sier at vi motiveres av grunnleggende behov. En teori som fokuserte på dette grunnleggende behovet er Mazlows behovshierarki. Han mener vi har flere ulike behov og at vi må oppnå de mest elementære behovene før vi vil gå videre oppover i stigen for å dekke et høyereliggende behov. I jobbsammenheng er det laveste nivået det fysiologiske behovet, som omfatter behovet for en viss minstelønn for å dekke sine utgifter.

Neste nivå er sikkerhetsbehovet, som er en trygghet for å beholde jobben. Det tredje nivået er det sosiale behovet for å ha gode kolleger og samarbeidsforhold på jobben. Det nest siste nivået er behovet for å kunne utvikle seg og få annerkjennelse fra andre for sine prestasjoner og positive tilbakemeldinger. Det aller siste nivået i behovspyramiden er behovet for selvaktualisering, som var et behov for å få brukt sitt potensiale og realisere sine evner.

Det er funnet støtte for at de tre første nivåene i Mazlows pyramide må tilfredsstilles før de to øverste nivåene. Men når det gjelder rekkefølgen man må få tilfredsstilt behovene på, er det ikke funnet støtte for at man må gå trinn for trinn (Kaufmann & Kaufmann, 2009, s. 94-96).

To annen lignende behovsteorier er ERG-teorien og McClelands behovsteori.

Du leser nå artikkelserien: Behov

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kognitiv dissonans og dissonansteoriBehovsdrevet innovasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Behov
 • Maslows behovspyramide
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Kognitiv dissonans og dissonansteori
 • Behovsteori og motivasjon
 • Behovsdrevet innovasjon
 • Du leser nå artikkelserien: Motivasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MotivasjonsteorierMaslows behovspyramide >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Motivasjon (motiv)
 • Motivasjonsbegrepet i en historisk sammenheng
 • Incentiv og incitamenter
 • Motivasjonsteorier
 • Behovsteori og motivasjon
 • Maslows behovspyramide
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Kognitive motivasjonsteorier
 • Forventningsteorien
 • Målsettingsteori (motivasjonsteori)
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Sosiale motivasjonsteorier
 • Likeverdsteori (motivasjonsteori)
 • Rettferdighetsteorien (motivasjonsteori)
 • Forsterkningteori (motivasjonsteori)
 • Kognitiv evalueringsteori
 • Indre motivasjon
 • Ytre motivasjon
 • Selvbestemmelsesteorien
 • Herzbergs to-faktorteori
 • Jobbkarakteristika-modeller
 • Thorsrud sine jobbkarakteristikk teorier
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap
 • Houghton og Necks teoretiske tredeling av selvledelse
 • Optimisme og positiv psykologi
 • Opportunisme
 • Motivasjon av høyspesialiserte medarbeidere
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.