agenturer.no

    Denne artikkelen er del 5 av 29 artikler om Motivasjon

Motivasjon er ifølge Kaufmann og Kaufmann (2009):

«de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå ett mål».

Hva er en behovsteori?

Det finnes flere ulike teorier som sier noe om hvordan denne drivkraften fungerer. Noen teorier sier at motivasjonen er underliggende og ubevisst imens andre sier at den er bevisst og gjennomtenkt.

En av teoriene er behovsteoriene som sier at vi motiveres av grunnleggende behov. En teori som fokuserte på dette grunnleggende behovet er Mazlows behovshierarki. Han mener vi har flere ulike behov og at vi må oppnå de mest elementære behovene før vi vil gå videre oppover i stigen for å dekke et høyereliggende behov. I jobbsammenheng er det laveste nivået det fysiologiske behovet, som omfatter behovet for en viss minstelønn for å dekke sine utgifter.

Neste nivå er sikkerhetsbehovet, som er en trygghet for å beholde jobben. Det tredje nivået er det sosiale behovet for å ha gode kolleger og samarbeidsforhold på jobben. Det nest siste nivået er behovet for å kunne utvikle seg og få annerkjennelse fra andre for sine prestasjoner og positive tilbakemeldinger. Det aller siste nivået i behovspyramiden er behovet for selvaktualisering, som var et behov for å få brukt sitt potensiale og realisere sine evner.

Det er funnet støtte for at de tre første nivåene i Mazlows pyramide må tilfredsstilles før de to øverste nivåene. Men når det gjelder rekkefølgen man må få tilfredsstilt behovene på, er det ikke funnet støtte for at man må gå trinn for trinn (Kaufmann & Kaufmann, 2009, s. 94-96).

To annen lignende behovsteorier er ERG-teorien og McClelands behovsteori.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Motivasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MotivasjonsteorierMaslows behovspyramide >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Motiv og motivasjon
 • Incentiv og incitamenter
 • Motivasjonsbegrepet i en historisk sammenheng
 • Motivasjonsteorier
 • Behovsteori
 • Maslows behovspyramide
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Kognitive motivasjonsteorier
 • Forventningsteorien
 • Målsettingsteori (motivasjonsteori)
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • MBO – fasene
 • Sosiale motivasjonsteorier
 • Likeverdsteori (motivasjonsteori)
 • Rettferdighetsteorien (motivasjonsteori)
 • Forsterkningteorien (motivasjonsteori)
 • Kognitiv evalueringsteori
 • Indre motivasjon
 • Ytre motivasjon
 • Selvbestemmelsesteorien
 • Jobbkarakteristika-modeller
 • Thorsrud sine jobbkarakteristikk teorier
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Herzbergs to-faktorteori
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap
 • Houghton og Necks teoretiske tredeling av selvledelse
 • Motivasjon av høyspesialiserte medarbeidere
 • Optimisme og positiv psykologi