Benchmarking

Benchmarking er å sammenligne egen ytelse mot tilsvarende ytelse hos konkurrerende foretak for å avdekke avvik og eliminere dem.

Prosessnivåer i prosesspyramiden

Del-prosessene som utgjør verdiskapningprosessen bør organiseres i en hierarkisk struktur som viser strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser

Prosessmåling og målekort

For å kartlegge prosessens stemme i prosesser som gjentar seg bruker vi målekort. Dette viser hvordan prosessen varierer over tid.

Kjerneprosesser i verdiskapningen

Alle virksomheter er avhengig av minst 5 kjerneprosesser for å skape sine kundeverdier, uavhengig av hvilken verdikonfigurasjon de har.

Prosesskartlegging

En arbeidsmodell for hvordan man skal gå strukturert frem for å sette opp rammene for virksomhetens verdiskapningprosess.

Business Process Modeling Notation

En standardisert måte å tegne flytdiagrammer for organisasjoner og forretningsprosesser på.

Verdiskapningsprosessen

Viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å integrere de fire øvrige dimensjonene i systemet til systemanalytisk verdiledelse til en verdiskapningprosess

Prosessmodenhet

Begrepet prosessmodenhet brukes for å beskrive i hvilken grad organisasjoner lykkes med prosessledelse.

Kjerneprosess 3: Menneskene

Menneskene er 1 av 5 dimensjoner i prosessperspektivet som skaper virksomhetens kundeverdier. Her ser vi litt nærmere på hva dimensjonen innebærer.

Prosessforbedring

En gjennomgang av hvordan du bør gå frem for å forbedre virksomhetens prosess system, såkalt prosessforbedring.

Six Sigma

Metodens målsetning er å eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess som fører til uvanlige svingningsmønstre.

Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.

Kjerneprosess 4: Informasjon

Informasjonen virksomheten besitter og måten den benytter seg av den i verdiskapningen er virksomhetens viktigste strategiske ressurs.

Prosessledelse (Business Process Management)

Prosessledelse er å konfigurere, implementere, koordinere, kontrollere, evaluere og styre organisasjonens prosesser mot avtalte mål og strategier gjennom å utvikle og vedlikeholde verdiskapningprosessen og kvalitetstandarden som skaper de lovede kundeverdiene

Prosessperspektivet

Omfatter alt virksomheten foretar seg for å skape kundeverdier og gjøre sitt verditilbud tilgjengelig for sine kunder

Kjerneprosess 2: Teknologi

Bruk av teknologi som kjerneprosess i verdiskapningen og grensesnittet med andre kjerneprosesser.

Kvalitetshjulet og PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Kvalitetshjulet, også kjent som PDCA-syklusen (Plan-Do-Check-Act), er en modell for å kontrollere og forbedre prosesser i organisasjonen.

Kjerneprosess 1: Struktur

En struktur er en oversikt over det ønskede mønsteret av aktiviteter, forventninger og idéutveksling, mellom ledere, ansatte og kunder.

Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem

Prestasjonsmålene inngår i et prestasjonsmålingssystem som igjen bare en del av et større prestasjonsstyringssystem som forteller hva vi gjør med det vi måler.

Verdiskapningprinsipper i økonomien

4 mulige prinsipper: profittmaksimering, omsetningmaksimering, kostnadoptimalisering og non-profit prinsippet. Hva er forskjellen?

Prosesskart og prosessdiagram

Et prosesskart viser de ulike stegene i en prosess og hvilke samhørighetsforhold som gjelder med andre prosesser.

Prosessteori

Det finnes en mengde ulike prosessteorier som prøver å forklare hvordan verdiskapningprosessen bør utvikles og driftes. Disse teoriene er:

Prosesstriangulering

Prosesstriangulering vil si å kombinere flere ulike prosesstyper for å løse et problem eller oppgave.

Kreativitet

En gjennomgang av begrepet kreativitet. Hva er kreativitet, hva kjennetegner kreative personer, hva skaper den og hvordan kan den trenes?

Hva er en prosess?

En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output)

Lean Thinking – en prosessfilosofi

Lean thinking er en tilnærming til ledelse og drift som fokuserer på å skape mest mulig verdi for kunden med minst mulig sløsing.

Verdikonfigurasjon

Verdikonfigurasjonen beskriver bedriftens verdiskapning. Verdikonfigurasjonen viser hvordan de viktigste virksomhetsprosessene virker i den hensikt å skape verdi for virksomheten selv og dens kunder.

ISO standarden

En kort gjennomgang av ISO-standarden sin betydning i prosessledelse.

Prosessorientering: Historisk oversikt

Synet på hva prosess styring og ledelse er for noe har endret seg voldsomt opp gjennom årene. Fra de tidlige kvalitetstradisjonene til dagens prosessledelse teorier.

Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem

En gjennomgang av disse to begrepene og betydningen av totalkvalitet i organisasjonsutviklingen og styringen av virksomhetens prosesser.

Total kvalitetsledelse (TQM)

Total kvalitetsledelse er en helhetlig ledelsesfilosofi som fokuserer på kontinuerlig forbedring av prosesser gjennom involvering av alle.