Verdikonfigurasjon

Verdikonfigurasjonen beskriver bedriftens verdiskapning. Verdikonfigurasjonen viser hvordan de viktigste virksomhetsprosessene virker i den hensikt å skape verdi for virksomheten selv og dens kunder.

Total kvalitetsledelse (TQM)

Total kvalitetsledelse er en helhetlig ledelsesfilosofi som fokuserer på kontinuerlig forbedring av prosesser gjennom involvering av alle.

Hva er en prosess?

En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output).

Prosesskart, prosessdiagram og prosesskort

Prosesskart, prosessdiagram og prosesskort er tre verktøy som brukes for å visualisere, dokumentere og forbedre forretningsprosesser.

Kreativitet

Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater, samt ha viljen til å leke med nye idéer og muligheter.

Prosessledelse (Business Process Management -BPM)

Prosessledelse er en omfattende og systematisk tilnærming for å styre og forbedre en virksomhets arbeidsflyt og prosesser.

Benchmarking

Benchmarking er å sammenligne egen ytelse mot tilsvarende ytelse hos konkurrerende foretak for å avdekke avvik og eliminere dem.

Kjerneprosess 1: Struktur

En struktur er en oversikt over det ønskede mønsteret av aktiviteter, forventninger og idéutveksling, mellom ledere, ansatte og kunder.

Lean Thinking – en prosessfilosofi

Lean thinking er en tilnærming til ledelse og drift som fokuserer på å skape mest mulig verdi for kunden med minst mulig sløsing.

Verdiskapningsprosessen

Viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å integrere de fire øvrige dimensjonene i systemet til systemanalytisk verdiledelse til en verdiskapningprosess

Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem

Prestasjonsmålene inngår i et prestasjonsmålingssystem som igjen bare en del av et større prestasjonsstyringssystem som forteller hva vi gjør med det vi måler.

Kjerneprosesser i verdiskapningen

Alle virksomheter er avhengig av minst 5 kjerneprosesser for å skape sine kundeverdier, uavhengig av hvilken verdikonfigurasjon de har.

Prosessperspektivet

Omfatter alt virksomheten foretar seg for å skape kundeverdier og gjøre sitt verditilbud tilgjengelig for sine kunder

Prosessnivåer i prosesspyramiden

Del-prosessene som utgjør verdiskapningprosessen bør organiseres i en hierarkisk struktur som viser strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser

Six Sigma

Metodens målsetning er å eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess som fører til uvanlige svingningsmønstre.

Prosessforbedring

Prosessforbedring er en systematisk tilnærming for å identifisere og implementere endringer i en prosess for å forbedre den.

Prosesskartlegging

Prosesskartlegging er å visualisere arbeidsflyten i en organisasjon ved hjelp av flytskjemaer, prosessdiagram eller andre verktøy.

Verdiskapningprinsipper i økonomien

4 mulige prinsipper: profittmaksimering, omsetningmaksimering, kostnadoptimalisering og non-profit prinsippet. Hva er forskjellen?

Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem

En gjennomgang av disse to begrepene og betydningen av totalkvalitet i organisasjonsutviklingen og styringen av virksomhetens prosesser.

Business Process Modeling Notation

En standardisert måte å tegne flytdiagrammer for organisasjoner og forretningsprosesser på.

Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.

Prosessorientering: Historisk oversikt

Synet på hva prosess styring og ledelse er for noe har endret seg voldsomt opp gjennom årene. Fra de tidlige kvalitetstradisjonene til dagens prosessledelse teorier.

ISO standarden

En kort gjennomgang av ISO-standarden sin betydning i prosessledelse.

Kjerneprosess 2: Teknologi

Bruk av teknologi som kjerneprosess i verdiskapningen og grensesnittet med andre kjerneprosesser.

Prosessmåling og målekort

For å kartlegge prosessens stemme i prosesser som gjentar seg bruker vi målekort. Dette viser hvordan prosessen varierer over tid.

Prosessteori

Det finnes en mengde ulike prosessteorier som prøver å forklare hvordan verdiskapningprosessen bør utvikles og driftes. Disse teoriene er:

Kjerneprosess 3: Menneskene

Menneskene er 1 av 5 dimensjoner i prosessperspektivet som skaper virksomhetens kundeverdier. Her ser vi litt nærmere på hva dimensjonen innebærer.

Prosessmodenhet

Begrepet prosessmodenhet brukes for å beskrive i hvilken grad organisasjoner lykkes med prosessledelse.

Prosesstriangulering

Prosesstriangulering vil si å kombinere flere ulike prosesstyper, perspektiv eller metoder for å validerer data og funn.

Kjerneprosess 4: Informasjon

Informasjonen virksomheten besitter og måten den benytter seg av den i verdiskapningen er virksomhetens viktigste strategiske ressurs.

Kvalitetshjulet og PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Kvalitetshjulet, også kjent som PDCA-syklusen (Plan-Do-Check-Act), er en modell for å kontrollere og forbedre prosesser i organisasjonen.