Forholdstallsanalyse i fundamentale analyse

Forholdstallanalysen starter med en analyse av risiko (analyse av likviditet og soliditet). Vi går her igjennom prosessen.

Sharpe-ratio

Markowitz utviklet en graf som han kalte «minimum-variance frontier». Denne grafen angir den laveste mulige variansen som en portefølje bestående av risikofylte aktiva kan oppnå for et hvert avkastningskrav.

Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)

Nåverdimetoden er den mest teoretisk korrekte tilnærmingen for å beregne verdien til et selskap eller aksje på

Gordons Growth formel

Den enkleste formen for predikering av fremtidig utbytte er å forutsette at utbytte vokser evig med en konstant rate.

Regnskapsanalyse i fundamental analyse

Kvantitative analyser av selskapets finansregnskap for å få innsikt i de underliggende økonomiske forholdene i selskapet

Totalkapitalmetoden (EBITDA)

Totalkapitalmetoden er den mest brukte fundamentale verdsettelsesmetoden. Metoden neddiskonterer de fremtidige kontantstrømmene.

Fama-French tre-faktor modellen

Fama og French (1992) hadde til hensikt å kartlegge hvilke påvirkninger markedsbetaen og de observerte anomaliene størrelse, E/P, gjeldsgrad og B/M hadde hatt på den aksjekursen

Dividendemodellen (Gordons formel)

Dividendemodellen er den enkleste og eldste nåverditilnærmingen ved verdsettelse av aksjer, og er mye brukt av praktikere.

Fundamental analyse

En analyse av alle underliggende verdier i et selskap for å komme frem til en mest mulig korrekt verdi av selskapet og aksjene

Risikoformer

En gjennomgang av de viktigste risikoformene vi må vurdere når vi gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Strategi E / ”top-down” strategi for endring

Strategi E er en rasjonell prosess, hvor den formelle ledelsen identifiserer behovet for endring og utarbeider en løsning som de iverksetter.

Kapitalmarkeds- og markedsavkastningslinjen

Kapitalmarkedslinjen viser risikopremien for effisiente porteføljer som en funksjon av porteføljens standardavvik

Kapitalverdimodellen (CAPM)

Et verktøy for å estimere den forventede avkastningen sett i relasjon til risikoen for en enkeltaksje. Vi går her igjennom modellen.

Superprofittmodellen (SPE-modellen)

Superprofittmodellen beregner selskapets verdi som bokført verdi pluss nåverdien av fremtidig residual income.

Avkastningkrav basert på kapitalverdimodellen (CAPM)

Avkastningkravet skal reflektere risikoen i å investere i dette selskapet sammenlignet med andre investeringer

Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen

Formålet med den strategiske analysen er å kartlegge selskapets strategiske prestasjon, --posisjon og -risiko

Egenkapitalprosent og gjeldsgrad

Egenkapitalprosenten er et vanlig mål for selskapets soliditet, mens gjeldsgrad forteller hvor mange kroner det er i gjeld pr. krone egenkapital.

Avkastningskrav

For å kunne måle hvorvidt rentabiliteten er god trengs det et avkastningskrav å se rentabiliteten i forhold til.

Andre avkastningskrav

En gjennomgang av hvordan du beregner ulike avkastningskrav som ikke er knyttet til egenkapitalen eller totalkapitalen

Egenkapitalmetoden

Egenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld.

Rammeverk for fundamental verdsettelse

Det fjerde steget i utredningen er å gjennomføre den fundamentale verdsettelsen av selskapet og finne et verdiestimat per aksje.