Siste 50 artiklene

På denne siden finner du de siste 50 skrevne eller oppdaterte artiklene til eStudie.no.

De 25 siste:

Rekrutteringsverktøy og rekrutteringssystem

Når vi snakker om rekrutteringsverktøy mener vi digital programvare vi kan benytte i rekrutteringsprosessen for å finne den rette kandidaten.

Gode investeringsmuligheter for nettbaserte studenter

Studier på nett har åpnet mange dører for en rekke studenter. Det tilbyr en helt unik mulighet til en mer åpen og fleksibel studiehverdag.

Rekrutteringskanaler

De vanligste rekrutteringskanalene som benyttes for å rekruttere medarbeidere er disse:

Rekrutteringstrategi

Rekrutteringsfasen i kundeperspektivet har som mål å skaffe flest mulig nye kunder, her kalt kunderekruttering, til en lavest mulig kostnad.

Betalingsløsning

Jo enklere det er for kunden å betale, jo større er sjansene også for at de vil bestille noe. Det viser all erfaring

Tradisjonelle kommunikasjonsvirkemidler

Med tradisjonelle kommunikasjonvirkemiddel menes de tradisjonelle kommunikasjonskanalene virksomheten benytter for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Verditilbud analyse

Virksomhetens verditilbud er alt kunden legger vekt på før, under og etter kjøpet av et produkt eller tjeneste.

Medias påvirkningskraft (Fra 1970-årene) : – “De mektige mediene”

Teoriene om de "mektige" mediene er i hovedsak utviklet av humanister og samfunnsvitere.

Medias påvirkningskraft (1920–1940-årene) : – “De allmektige mediene”

En gjennomgang av hva som ligger i begrepet "de allmektige mediene" som dominerte tenkningen rundt medias påvirkningskraft frem til 1950 årene.

Dagsordenfunksjon (portvokter funksjon)

Pressen har en viktig rolle i å bestemme hvem som skal få slippe til med hva i den offentlige sfæren. Denne funksjonen blir ofte kalt dagsordenfunksjonen

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.

Innholdsmarkedsføring

En norsk betegnelse for "content marketing", hvor målet er å skape varige relasjoner med en målgruppe gjennom å gi dem verdifulle budskap

Få rabatt når du bestiller lagringsplass som student

Som student kan det være du ikke alltid har plass til det du eier i en liten leilighet eller hybel.

Huskeliste for selskapsetablering

En liste over ting du må huske på å gjøre i forbindelse med selskapsetableringer.

Aksjeeierbok

Alle aksjeselskaper må ha en aksjeeierbok. En aksjeeierbok er en fortegnelse over alle de som eier aksjer i selskapet. Det skal opprettes en aksjeeierbok for selskapet straks etter at det er stiftet.

Selskapsmotto, slagord, slogan og maskot

Virkemidler som selskapsmotto, slagord, slogan og maskot blir mer og mer brukt som et element i utarbeidelse av selskapsidentiteten.

Kostholdsråd til deg som har stomi

Den maten som var sunn og god for deg før operasjonen er generelt fortsatt bra for deg - og usunne alternativer er fortsatt en god idé å styre unna.

Medias påvirkningskraft (1950–1960-årene) : – “De maktesløse mediene”

En gjennomgang av hva som legges i begrepet "De maktesløse mediene" og tostegs hypotesen.

Prinsippet om kontinuitet

Gestaltprinsipp fra persepsjonspsykologien som sier at når vi betrakter en linje eller annen form som har en bestemt retning, så oppstår det en illusjon om at linjen fortsetter i samme retning eller etter samme mønster som den starter.

Stilmanual

Stilmanualen, også kalt visuell manual, er en nøyaktig oppskrift eller et sett med retningslinjer for virksomhetens visuelle framtoning.

Ingress

En ingress er en kort, innledende tekst til en artikkel, et kapittel eller større avsnitt, særlig brukt i aviser, magasiner og tidsskrifter.

Marger

Marg er avstanden mellom sidekanten og skriften, eller luften som omgir en typografisk oppstilling, som avgrenses av papirkanten/skjermkanten, rammen e.l.

Endring av verdivurdering av selskap når man oppdager feil i virksomheten

Når en virksomhet skal selges eller eierskapet skal omstruktureres, er det vanlig med en verdivurdering av selskap. Dette er en verdivurdering av virksomheten der bedriftens totale verdi fastslås.

Skrift og skrifttyper

Begrepene font og skrifttyper er to begrep som betyr det samme. Begrepene brukes til å beskrive en skrift(familie)

Bokstav og skriftsystemer

Et skriftsystem eller en skrift er et symbolsystem, oftest i form av grafiske tegn, som blir brukt til å representere språklige uttrykk.

Nr. 26 - 50

KIKK modellen

Et selskap kan oppnå konkurransefortrinn gjennom ulike kombinasjoner av overlegen kostnadsstruktur, -innovasjon, -kvalitet og -kundeorientering

Vekstanalyser

Veksten er den prosentvise endringen i et regnskapstall over tid, og en analyse av denne veksten er viktig fordi vekst er en underliggende verdidriver ved fundamental verdsetting.

Jobb-berikelse og jobbutvidelse

For Herzberg var Jobb-berikelse av sentral betydning for motivasjonen. Men denne type berikelse er ikke det samme som «horisontal jobbutvidelse».

Massemedias påvirkningskraft

En gjennomgang av hvilken påvirkningskraft massemediene har på oss og hvordan dette synet har blitt endret opp gjennom årene.

Hva er en casinobonus, og hva er dens funksjon?

Det er egentlig litt feil å si en casinobonus, for i praksis finnes det mange forskjellige casinobonuser. Dette er et konsept som varierer fra nettcasino til nettcasino.

Hva gjør virtuell organisering så vanskelig?

Årsaken til at det alltid er vanskelig å organisere en organisasjon skyldes fire forhold som alltid vil være til stede i en organisasjon.

Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer

Bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og mobiler til å overvåke hvor de ansatte er

Velg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjeden

Forretningsmodellen forteller hvordan virksomheten skaper kundeverdier. En omlegging til en hybrid-verdikjede vil dermed også kreve endringer i forretningsmodellen

Den hybride-verdikjeden må bygge på ett langsiktige mål og strategi

Nå som du har skaffet deg et bilde av dagens situasjon og hvilke muligheter som finnes, kan du gå videre og treffe dine endelige valg for en ny hybrid-verdikjede.

Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretas

Før det er mulig å velge verdikjede for virksomheten er det noen sentrale spørsmål som må besvares først. Disse er først og fremst:

Start med å ta en situasjonsanalyse som viser alle mulige verdikonfigurasjoner

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. Du trenger derfor en god situasjonsanalyse av virksomhetens sterke og svake sider, samt hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet,

Hybrid-verdikjede

En hybrid verdikjede er som det går frem av navnet en verdikjede som kombinerer en tradisjonelle og digitale verdikjeden i en ny verdikjede

Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede?

For å hjelpe SMB bedrifter å lage en hybrid verdikjede for å unngå å havne i disharmoni med markedet har jeg skrevet denne artikkel serien

Kreativ strategi

En angivelse av hvordan en enkelt aktivitet/kampanje skal legges opp med hensyn til innhold og utforming.

Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjon

Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet.

Den andre industrielle revolusjon

Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914.

Kreativ utviklingsgruppe

Kreativitet er opprinnelsen til innovasjon. Kreativitet er derfor helt nødvendig for å kunne komme opp med, skape og lage originale nye idéer, prosesser og forbedringer

Presseetikk – pressens selvjustis

En kort gjennomgang av presseetikk og hvordan pressen selv prøver å opprettholde selvjustis.

Den første industrielle revolusjon

Den første industrielle revolusjonen kjennetegnes av at vi fikk en overgang fra håndverk til fabrikkproduksjon ved bruk av vann og damp for å drive maskinene.  

Vi kan stadig gjøre mer hjemmefra

Gradvis har teknologien ført til at vi kan gjøre mer og mer hjemmefra. Dette har økt drastisk etter at pandemien traff hvor man først endte med at neste alle var hjemme fra skole eller visse jobber.

Verdiskapningsprosessen

Viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å integrere de fire øvrige dimensjonene i systemet til systemanalytisk verdiledelse til en verdiskapningprosess

Produksjonsfaktorer (innsatsfaktorer)

For å produsere økonomiske goder trenger man kapital, kunnskap, arbeidskraft, råmatrialer o.l. Disse faktorene kalles med en fellesbetegnelse for bedriftens produksjonsfaktorer.

Selvbilde og selvtillit (fenomenologi)

Selvbildet består av to komponenter. Et meningsinnhold og en verdiladning. Meningsinnholdet er vår subjektive oppfatning av hva og hvem vi er, mens

Hva er en prosess?

En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output)

Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.