Siste 50 artiklene

På denne siden finner du de siste 50 skrevne eller oppdaterte artiklene til eStudie.no.

De 25 siste:

Epistemologi

Når vi snakker om kunnskap går et viktig skille mellom proposisjonal kunnskap (påstandskunnskap) og praktisk kunnskap (ferdighetskunnskap)

Virkelighetsoppfatningen og grunnleggende antagelser

Defineres her som oppfatninger om virkeligheten som medlemmene av kulturen utvikler og bruker for å skape mening i det de erfarer

Minilager (lagerhotell) – en guide

Hva er et minilager (lagerhotell)? I Norge er minilagre et relativt nytt fenomen. De første minilagrene kom til Norge på begynnelsen av 1990-tallet, mens de...

Positivisme

Beskrive verden ved hjelp av vitenskapelige termer i stedet for gudommelig eller overnaturlig inngripen

Kultur

Hva er en kultur, hva inngår i den og hvordan påvirker kulturen vår atferd? I denne artikkelen ser vi på dette.

Ontologi

Læren om hva som eksisterer, spørsmål om det værende, det som finnes, dvs. hvordan virkeligheten faktisk er.

Grunnforskning og anvendt forskning

Ideen er at grunnforskningen finner fakta, hvordan ting «egentlig er». Gjennom anvendt forskning finner vi fram til praktiske anvendelser av kunnskapen

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

Hvordan velge riktig gjerde for eiendommen din?

Når det kommer til gjerdemontering er det mange ting å vurdere. Det første du må spørre deg selv er hva gjerdet skal brukes til....

FoU (Forskning og Utvikling)

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap – herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser

Stress

Stress er et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser på stimuli som oppfattes å hindre eller true oss

Hermeneutikk

Hermeneutikken er den strake motsetning av positivismen, og er basert på en ren humanistisk vitenskaps forståelse.

Derfor bør du velge et familieabonnement til mobilen

Det å velge mobilabonnement er noe som kan gjøre at du enten sparer penger eller betaler mer enn det du egentlig behøver å betale....

Dokumentanalyse / Innholdsanalyse

Analyse av sekundærdata,  hvor vi prøver å besvare forskningsspørsmålet gjennom å samle inn og analyse andres ord, setninger og fortellinger om et tema

Hermeneutiske spiral

Det er en beskrivelse av fortolkningsprosessen som er i stadig bevegelse mellom forståelse/forforståelse og fortolkning.

Kvalitativ metasyntese

Kvalitativ metasynteser er de kvalitative studienes svar på metaanalysen. Metoden er en induktiv forskningsmetode

Markedsanalyse

En markedsanalyse er en systematisk innhenting, registrering og analyse av data i tilknytning til markedsføring av varer og tjenester

Planøkonomi

Planøkonomi er et økonomisk system hvor staten fastsetter hva som skal produseres, i hvilken mengde, og hvordan disse skal distribueres.

Verdi- og samfunnsorientering (markedsføring og ledelse)

For markedsorienterte bedrifter på 2000-tallet er det nødvendig å framstå som ansvarlige samfunnsaktører, noe som resulterte i samfunnsmarkedsføring.

Styr unna meglertriksene

Her er triksene useriøse meglere og finansrådgivere benytter seg av:

Artefakter og symboler

Artefakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artefaktene er kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturelementene

Hedonisme

Hedonismen går i korte trekk ut på at: «mennesket handler utelukkende for å maksimere lyst og redusere smerte».

Etikkens grunnlagsproblemer (metaetikk)

Etikkens grunnlagsproblemer regnes også ofte til metaetikken, og omfatter spørsmål av typen: a) Er god og ondt, riktig og uriktig, menneskelig oppfinnelser, eller kjensgjerninger, fakta, som eksisterer uavhengig av hva menneskene tror og føler? og b) Er våre handlinger frie eller determinerte ?

Generasjon Z (“Snøfnuggenerasjonen”)

Den mest ekstreme generasjonen er de som inntar arbeidsmarkedet i disse dager. Generasjon Z er født mellom 1980 - 1996. Kjennetegnene er...

Behov

Et "behov" er en følt mangel som er nødvendig for vårt velvære. F.eks. mat. Det finnes mange teorier som prøver å forklare begrepet.

Nr. 26 - 50

Ideologi

Hva er en ideologi? Ideologi er et gresk begrep som betyr "læren om idéer". Begrepet brukes normalt til å beskrive politiske, filosofiske og religiøse idéer om...

Sosiologi

Sosiologi omtales også som en lære om sosiale systemer, enten det dreier seg om sosiale relasjoner og fellesskap mellom få, eller om organisasjoner, institusjoner og hele samfunn.

Adam Smith ( 1723 – 1790 )

Adam Smith (1723-90) ble født i Skottland i 1723, og regnes som en av de store økonomene. I sine leveår var han også en berømt filosof.

Det føydale økonomiske system

Det føydale økonomiske system oppsto i middelalderen, og tidfestes til perioden 500 år e.Kr. -1500 e. kr.

Karl Marx (1818 – 1883)

Karl Marx fikk doktorgrad allerede som 25 - åring. Ble imidlertid utvist fra Tyskland, hans hjemland, bl.a. på grunn av sine holdninger og politiske liv

Thomas Malthus (1766-1834)

Thomas Malthus (1766-1834) var en britisk prest og samfunnsforsker som hadde stor innflytelse på økonomene i sin tid.

David Ricardo (1772 – 1823)

David Ricardo regnes for teoretikerne av teoretikerne. Inntil Ricardos «Prinsipper for politisk økonomi og skattelegging» kom i 1817, hadde Adam Smiths «Nasjonens rikdom» ( 1776 ) dominert den økonomiske tenkingen.

Jean-Bartiste Say (1767 -1832)

J.B. Say er mest kjent for sin teori om hva som bestemmer etterspørselen av varer i et marked. Denne teorien er kjent som «say`s lov».

William Stanley Jevons (1835 – 1882)

Jevons bok "A General Mathematical Theory of Political Economy (1862)" regnes av mange som starten på den matematiske metoden i økonomi

John Maynard Keynes (1883 – 1945)

Engelskmannen J.M. Keynes har gjennom sitt forfatterskap utøvet større innflytelse enn noen annen sosialøkonom i nyere tid.

Det sivile samfunn (Sivilsamfunn)

Et sted hvor normer og mening tas vare på og utvikles. En beskrivelse av hvilke samfunnsnormene som gjelder i et samfunn eller i en økonomi.

Alfred Marshall (1842 – 1924)

Alfred Marshall sine analyser av kostnader, produksjon og etterspørsel har utgjort hjørnenestene i mikroøkonomisk teori frem til i dag.

Nyklassisk økonomi

Rundt 1871 -72 fikk vi et paradigmeskifte innen økonomien. De økonomiske teoriene fra denne perioden kaller vi nyklassisk økonomi.

Léon Walras (1834 – 1910)

Walras var en fransk matematisk økonom og georgist. Han formulerte den marginale teorien om verdi og utviklingen av generell likevektsteori.

Sosialisme

Sosialisme er en politisk ideologi som ønsker økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene, og en fellesbetegnelse for flere politiske retninger på venstresiden.

Liberalisme

Liberalismen tar utgangspunkt i at mennesket fødes som frie individer med visse grunnleggende naturgitte rettigheter

Politikk

«Politikk er den autoritative fordelingen av verdier i et samfunn», men det finnes også en rekke andre gode definisjoner.

Kapitalisme

Begrepet kapitalisme og det kapitalistiske samfunns utvikling er beskrevet i Marx og Engels analyse av det moderne industrisamfunnet.

Carl Menger (1840 – 1921)

Menger bidro til utviklingen av teorien om marginalisme (marginal utility), som avviste produksjonskostnadene om verdi-teorier,

Anarkisme

Anarkisme er det politiske syn som går ut på at det ikke er behov for noen stat i det hele tatt. Staten anses som både unødvendig og umoralsk

Statsforvaltningen

Forvaltningens mål er å iverksette de mål og vedtak som de folkevalgte stiller opp gjennom Stortinget

Demokrati

Demokrati betyr folkestyre og er den mest utbredte styreform i Vesten. Et demokrati kjennetegnes ved at det er befolkningen selv som bestemmer hvordan samfunnet skal styres.

Gresk tenkning & slavesamfunnet

Det lille som fantes av økonomisk tenkning i oldtiden sto kom fra de greske filosofene. De viktigste bidragsyterne til den økonomiske tenkningen var Platon, Aristotles, Homer og Hesoid

Velferdsstat

Velferdsstat er betegnelsen på en stat som, i tillegg til å sørge for sine borgeres sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte til utdannelse, trygder ved sykdom eller fattigdom og pensjon

Partiell likevekt

Klassikerne mente at det var tilbudssiden (produksjonskostnadene) som bestemte prisen. Nyklassikerne var ikke enige i dette. De mente at prisen ble bestemt av etterspørselssiden (nytteverdien).