Siste 50 artiklene

På denne siden finner du de siste 50 skrevne eller oppdaterte artiklene til eStudie.no.

De 25 siste:

Nye handlemønstre som et resultat av nye medievaner

De nye medievanene har resultert i en rekke nye handlemønstre de siste 10-20 årene. En utvikling som bare kommer til å eskalere de neste 10 årene.

Mer kravstore kunder

Den økte kompetanse økningen i hele samfunnet har ikke bare gjort kunnskap til et konkurransefortrinn for virksomhetene, men også gjort kundene mer kravstore.

Kursstabilisering

Kursstabilisering er når tilrettelegger kjøper aksjer på nærmere angitte vilkår i en periode i etterkant av en børsnotering eller emisjon dersom kursen på aksjene synker i denne perioden for å opprettholde aksjekursen.

Warrants

Warrants er et derivat som ligner på opsjoner, og som er egnet å handle for privatpersoner. Warrants utstedes av en bank, som oftest med en aksje som underliggende vare

Positiv ledelse

For å bli en dyktig transformasjonleder må du være en positiv leder som skaper en positiv samfølelse i gruppen du leder.

Selvledelse (empowerment)

Med selvledelse menes metoder, ferdigheter og strategier som en kan benytte seg av for å styre egne aktiviteter og målsettinger.

Swaps

En swap-kontrakt er en finansiell transaksjon mellom to aktører, som innebærer bytte av kontantstrømmer over en tidsperiode

Selvbestemmelsesteorien

Selvbestemmelsesteorien, eller "Self-Determination Theory", er en behovsteori som ble publisert av Deci og Ryan i 1985.

Singel-indeks modellen

For å kunne si noe om forskjellen mellom forventet avkastning og virkelig avkastning, tar vi i bruk singel-indeks modellen

Kapitalmarkeds- og markedsavkastningslinjen

Kapitalmarkedslinjen viser risikopremien for effisiente porteføljer som en funksjon av porteføljens standardavvik

Sharpe-ratio

Markowitz utviklet en graf som han kalte «minimum-variance frontier». Denne grafen angir den laveste mulige variansen som en portefølje bestående av risikofylte aktiva kan oppnå for et hvert avkastningskrav.

Andre avkastningskrav

En gjennomgang av hvordan du beregner ulike avkastningskrav som ikke er knyttet til egenkapitalen eller totalkapitalen

Avkastningkrav basert på kapitalverdimodellen (CAPM)

Avkastningkravet skal reflektere risikoen i å investere i dette selskapet sammenlignet med andre investeringer

Regnskapet som informasjonskilde

egnskapet skal kort sagt vise samtlige økonomiske transaksjoner en virksomhet har, og består i praksis av fire elementer; resultat, balanse, kontantstrøm og noteopplysninger

Transformasjonsledelse

Begrepet transformasjonsledelse kommer fra de latinske ordene trans og form og betyr omforming. Teorien ble lansert av Burns i 1978.

Kortspill: Amerikaner

Amerikaner er et kortspill som har vært veldig populært i Norge i flere generasjoner. Amerikaner passer barn fra 12-13 år.

Hvilken metode bør velges for aksjeverdsettelsen?

En gjennomgang av hvilken metode du bør velge for å verdsette aksjene i et selskap og hva som må vektlegges i denne sammenheng.

Verdibasert investering

Ved verdiinvestering kjøpes såkalte verdiaksjer. Disse defineres som aksjer som handles ved lavere priser enn hva selskapets fundamentale verdier skulle tilsi.

CSR plan og CSR strategi

CSR plan er en plan som forteller hvordan bedriften har tenkt å legge opp sine CSR aktiviteter for å nå sine CSR mål.

Hvordan fordele arbeidet i organisasjonen?

Det aller viktigste er å finne en hensiktsmessig fordeling av arbeid og ansvarsområder. Hvem trenger vi ? Hvem skal gjøre hva? Hvem skal sortere under hvem?

Belønningssystemet og incitamenter som styringsverktøy

Generelt kan man si at mennesker i en virksomhet vil oppføre seg slik virksomheten, bevisst eller ubevisst, belønner. Belønningssystemt er dermed et kritisk viktig styringsverktøy for enhver leder.

Sosialiseringsprosessen som styringsverktøy

Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

Budsjettkontroll som styringsverktøy

Med budsjettkontroll menes en sammenligning av de budsjetterte resultatene med de oppnådde!

Kortspill: Svarteper

Svarteper er et klassisk kortspill for barn. Poenget med spillet er å bli kvitt alle kortene dine så fort som mulig ved å samle på par.

Spilleavhengighet

Problemer med spilleavhengighet er normalt ikke et isolert problem. Normalt oppstår de i forbindelse med andre problemer som du lider av.

Nr. 26 - 50

Business Inteligence som styringsverktøy

Business Intellignce er et elektronisk overvåking- og etterretningssystem for å opprettholde en stabil tilstand, preget av harmoni tilstand i alle delene av systemet til virksomheten.

Regelmessige situasjonsanalyser

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. For å treffe viktige beslutninger trenger vi derfor en situasjonsanalyse som reduserer usikkerheten i beslutningssituasjonen.

Møte og forhandling

Horisontal samordning oppnås gjennom møter, arbeidsgrupper, utvalg og samtaler, og er en av de sterkeste styringsverktøyene en leder har.

Samfunnsansvar i et historisk perspektiv

Begrepet samfunnsansvar kom på dagsorden for første gang i 1953 når Howard Bowen lanserte boken ”Social Responsibilities of the Businessman”.

Bedriftens samfunnsansvar (CSR)

Samfunnsansvar er det sosiale ansvaret bedriften har til samfunnets økonomisk, økologiske, juridisk, etisk og filantropiske forventninger.

Planstyring

Planstyring vil si å styre og kontrollere virksomheten ved hjelp av virksomhetens planer. Disse planene strekker seg over tre tidsperspektiv.

Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen

Snakker ikke partene det samme språket, er det ikke mulig å kommunisere med hverandre. Kommunikasjonsmodellen må derfor ta hensyn til språket.

Signal i kommunikasjonsmodellen

Signal er en angivelse av hvilken kodetype vi benytter oss av i kommunikasjonsprosessen. Vi skiller mellom fire ulike signal typer

Støy i kommunikasjon

Ytre og indre forhold som forstyrrer og påvirker kodene i kommunikasjonsprosessen slik at dekodingen av budskapet blir forvansket

Styrings- og kontrollnivåer

Generelt kan alle virksomheter deles opp i tre styringsnivåer: - Organisasjonsnivå, avdelings- og gruppenivå og individuelt nivå.

Viktige lederoppgaver : Kommunikasjon – Motivasjon – Læring

Ser vi bort fra de administrative og skaper oppgavene enhver leder har er kommunikasjon, motivasjon og læring tre essensielle lederoppgaver.

Implementeringstrategi for markedsføringen

Forandring fryder ikke – i hvert fall ikke uten at vi er sikre på hva forandringene fører til. Vi vet hva vi har, men er usikre på hva forandringene vi vil føre til.

Kortspill: Gris

Gris er et kortspill hvor du konstant sender sender et kort videre til neste spiller. Når du har alle kortene i samme farge gjør du et tegn.

Kortspill: Idiot

Idiot er et populært kortspill de fleste nordmenn kjenner til fra barndommen. Kortspillet har sine røtter tilbake til det 16. århundre.

Lederoppgaver : Viktige “skaper” oppgaver

Som vi allerede har påpekt flere ganger så har en leder mange situasjonsbestemte lederoppgaver som er avhengig av hvilket ledernivå lederen befinner seg på og...

Linjeleder (linjeledelse)

Linjeledelse er det laveste ledernivået i en organisasjon. En leder på dette nivået kalles en linjeleder eller førstelinje leder

Tidsplan for markedsføringen

En plan for markedsføringen som forteller hva som skjer når av hvem.

Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien

Omdømmets betydning for rekruttering dimensjonenI rekrutterings dimensjonen hvor målet er å skaffe nye kunder til en så lav kostnad som mulig er et godt...

Markedsmål per segment / produkt?

Opererer virksomheten innenfor flere virksomhetsfelt eller flere produktkategorier kan det være en god ide å utvikle et markedsmål per produktkategori eller virksomhetsfelt.

Dugnadssalg: En kreativ måte å finansiere ditt neste eventyr

Dugnadssalg har lenge vært en populær metode for å samle inn penger til ulike formål, enten det er for en skoleklasse, et idrettslag eller...

Styring og kontroll av markedsplanen

For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategien og planen kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.

Dugnad i Norge: hvordan Nordkak bidrar til lokal samfunnsbygging

Dugnadsånden har lenge vært en sentral del av det norske samfunnet, og dens betydning kan ikke overvurderes

Ledelse (definisjon & beskrivelse)

Ledelse som fag er ca. hundre år gammelt og handler om søken etter klarere svar på hva som skal til for å designe og styre en organisasjon i en retning eller mot noen mål

Nye medievaner skaper nye handlemønstre

De nye medievanene jeg har skissere har resultert i en rekke nye handlemønstre de siste 10-20 årene og det forventes at utviklingen kommer til å fortsette stadig hurtigere.

Medievaner og handlemønstre i salg og markedsføring

En gjennomgang av hvordan våre medievaner og handlemønstre kan brukes i salg og markedsføring.