Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 11 av 16 artikler om Datainnsamlingmetode

telefon-intervjuTelefonintervju er en datainnsamlingsmetode og er i dag blitt den mest anvendte intervjumetoden.

Datainnsamlingmetodens popularitet skyldes at telefonintervju er rimelig og raskt, og siden alle har telefon er det mulig å gjennomføre survey uten å få store utvalgsskjevheter.

Metoden benyttes både ovenfor bedrifter og private.

    Fordeler     Ulemper
 • Er den raskeste metoden(Hurtig respons)
 • Man kan nå store geografiske avstander raskt.
 • Rimelig i forhold til personlig intervju
 • Bearbeiding av materialet(dataene) er enkel og rimelig, da svarene som regel blir punchet rett inn i en database
 • Spørsmålene må være korte og konsise,da intervjuet ikke bør ta over 10 minutter.
 • Man er fraskåret muligheten for visuell fremstilling.
 • Man har ikke kontroll over omgivelsene til respondenten

CAPI – teknikken:

Når det gjelder intervjuer som baserer seg på intervjuskjema skiller vi mellom; tradisjonelle intervjuskjemaer og CATI .

Tradisjonelle intervjuskjemaer vil si at vi foretar intervjuene ved hjelp av et trykt måleinstrument (et skriftlig spørreskjema trykt på papir), mens CATI er en teknikk hvor vi bruker en PC som målinstrument.

Capi er en forkortelse for:

Computer
Aided
Telephone
Intervjus 

CATI er i dag den vanligste intervjumetoden når vi benytter oss av telefonintervju som å innhente primærdataene vi trenger. CAPI går ut på at en datamaskin trekker utvalget og ringer opp respondentene (de utvalgte).

Telefonintervjuerne sitter med hodetelefoner og puncher svarene direkte inn i datamaskinen. Er ikke respondenten hjemme, ringer maskinen disse opp igjen senere. F.eks. etter 2 timer. På denne måte reduseres utvalgsfeilen.

Du leser nå artikkelserien: Datainnsamlingmetode

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kvantitative intervjumetoder (undersøkelser)Personlig intervju som datainnsamlingmetode >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Datainnsamlingsmetoder
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Observasjoner (Observasjonsmetoden)
 • Eksperimenter og eksperimentmetoden
 • Sanne eksperimenter
 • Kvasieksperiment
 • Laboratorieeksperiment
 • Felteksperiment
 • Intervjuer og intervjumetoden
 • Kvantitative intervjumetoder (undersøkelser)
 • Telefonintervju som datainnsamlingmetode
 • Personlig intervju som datainnsamlingmetode
 • Postale- og elektroniske utsendelser (survey)
 • Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling
 • Fokusgruppe
 • Dybdeintervju – enkelt intervju
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.