Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 10 av 26 artikler om Prosessledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler om Verdiskapning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Definisjon >> Verdiskapningprosess

Verdiskapningprosessen i systemanalytisk verdiledelse gir svar på følgende spørsmål:

Hvordan skaper virksomheten sine kundeverdier uten avvik fra sitt prestasjonsmål?

Virksomhetens verdiskapning er ikke et resultat av en prosess, men ett resultat av tusenvis av store og små kjerne-, støtte- og styringsprosesser som er gjensidig avhenigig av hverandre og som konstant vil påvirker hverandre.

kjerneprosesser

For å forstå hvordan verdiskapningen i en virksomhet skjer kreves det derfor innsikt og forståelse av hva som er en prosess, hvilke prosesser som finnes og hvordan de organiseres, ledes og utvikles. Det er denne kunnskapen jeg ønsker å prøve å overføre til deg gjennom denne artikkelsamlingen om verdiskapningen.

Hva en verdiskapningprosess?

En verdiskapningprosess en en prosess-kjede bestående av mange del-prosesser i et større prosess system, og viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å omgjøre input (innsatsfaktorer) til output (produkter, tjenester og systemer).

Prosesseringen skjer gjennom å integrere alle aktiviteter, prosesser, koblinger og samhørighetsforhold i virksomhetens system til en helhetlig verdiskapningprosess som resulterer i de produktene, tjenestene og systemene som genererer virksomhetens inntekter (eierverdier).

input-output

Målsetning

Formålet med verdiskapningprosessen er:

å skape de kundeverdiene virksomheten har lovet kundene gjennom å integrere de ulike aktivitetene, prosessene, samhørighetsforholdene og koblingene i prosessperspektivet til en verdiskapningprosess, som skaper de lovede kundeverdiene med minst mulig ressursbruk (input) og høyest mulig kvalitet (output).

En leder må derfor konstant fokusere på hvordan:

 • verdiaktivitetene, samhørighetsforholdene og koblingene i denne verdiskapningprosessen kan forbedres, rasjonaliseres og effektiviseres ved bruk av ny teknologi eller om-konfigurering av hele eller deler av verdiskapningprosessen. Fokus rettes mot best mulig total kvalitet gjennom bruk av TQM som ledelseverktøy for verdiskapningprosessen.
 • ressursbruken (input) kan reduseres og verdiskapningen økes, uten at dette går ut over opplevd kvalitet, systemkvaliteten eller kvalitetstandarden i verdiskapningprosessen (output).
 • totalkvaliteten i verdiskapningprosessen kan forbedres gjennom å tilfredsstille kundens forventninger til sluttresultatet bedre og/eller rimeligere enn i dag.

Verdikonfigurasjon

Hvordan verdiskapningprosessen blir lagt opp og organisert er avhengig av hvilken verdikonfigurasjon virksomheten velger å bygge opp sin verdiskapningprosess etter.

Før den digitale revolusjonen skilte vi mellom tre mulige verdikonfigurasjoner:

Idag hvor stadig større deler av verdiskapningen skjer digitalt, må vi skille mellom:

 1. Tradisjonelle verdikjeder, verdiverksted og verdinettverk
 2. Digitale verdikjeder
 3. Hybride-verdikjeder (kombinasjoner av tradisjonelle- og digitale verdikjeder)

Valg av verdikonfigurasjon for verdiskapningen til virksomheten er en av de alvorligste beslutningene en topp-leder må treffe, da den legger føringer på alt virksomheten foretar til daglig. At man bruker lang tid på dette spørsmålet er derfor kritisk for virksomhetens suksess, og er noe som må tas opp til revurdering hver gang virksomheten skal evaluere sine strategiske planer. 

Uansett hvilken verdikonfigurasjon virksomheten velger vil det allikevel være en del fellestrekk ved prosess systemet virksomheten vil bli bygd opp etter. I de neste artiklene vil jeg se litt nærmere på disse.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Prosessledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Forretningsprosesser (Kjerne-, støtte- og styringsprosesser)Prosessystemet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosessledelse (Business Process Management)
 • Verdiskapningprinsipper i økonomien
 • Hva er en prosess?
 • Prosessorienteringens historie
 • Fra systemtenkning til mer komplekst syn på verdikjeden
 • Verdikonfigurasjon
 • Nødvendige preskripsjoner i prosessperspektivet
 • Prosesshierarki (Strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser)
 • Forretningsprosesser (Kjerne-, støtte- og styringsprosesser)
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessystemet
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Kjerneprosess 1: Struktur
 • Teknologi – 1 av 4 kjerneprosesser
 • Kjerneprosess 3: Menneskene
 • Kjerneprosess 4: Informasjon
 • Prosess triangulering er nødvendig for å få til en god tilpasning til mennesket
 • Prosesskartlegging
 • Prosesskart og prosessdiagram
 • Business Process Modeling Notation
 • Prosessforbedring
 • Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
 • Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem
 • Prosessmåling og målekort
 • Business Prosess Reengineering
 • Lederens oppgave i verdiskapningprosessen
 • Du leser nå artikkelserien: Verdiskapning

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Prosessystemet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessystemet
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Viktige verdiskapningprosesser
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede og verdikjedeanalyse
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Den digitale verdikjeden (det digitale rom)
 • Hybrid-verdikjede
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.