Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I en verden som endrer seg stadig raskere og hvor kundene blir stadig mer kravstore og differensierte kreves det kontinuerlige innovasjoner for å kunne holde følge med utviklingen og oppnå konkurransefortinn. 

I denne artkkelserien lærer du hva innovasjon er, hvorfor innovasjon er viktig, hvilke ulike former for innovasjon som finnes, hva som skaper innovasjon og hvordan du skal gå frem for å lykkes med å denne kompliserte prosessen som kalles innovasjonsprosessen.

Hva er en innovasjon?

Mange forbinder innovasjon med oppfinnelse, noe som ikke trenger å være riktig i alle tilfeller. Ofte kan små enkle grep forbedre et produkt eller tjeneste slik at man oppnår en innovasjon i form av nye verdier for både sluttbruker og virksomheten.

Et eksempel på dette var lanseringen av nettbanken hvor man koblet sammen eksisterende ressurser som teknologi, bank og internett til en ny løsning som var positiv for flere. Mulig førte dette eksempelet til mindre behov for arbeidskraft i banksektoren, men skapte kanskje nye i andre bransjer. Innovasjon har ofte en sterk synergieffekt som en bieffekt.

Definisjon >> Innovasjon

I Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009) defineres innovasjon som:

«en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»

Min definisjon av innovasjon er:

Innovasjon er nye kombinasjoner av nye eller eksisterende ressurser, som er tatt ut i praksis og gir økt nytte for noen

Innovasjon handler om å identifisere og utnytte muligheter for å skape nye produkter, tjenester eller prosesser (Van de Ven, 1986), mens Schumpeter (1926) sier at en innovasjon er en ny ide som kombinerer gamle ideer eller systemer for å utfordre det etablerte systemet eller løsningsmetoden.

Schumpeter som regnes som en pioner innenfor innovasjonsfeltet definerte innovasjon og entreprenørskap likt og sa at innovasjon er:

å skape utvikling i næringslivet gjennom nye kombinasjoner

Dette kan skje på fem måter mente Schumpeter:

 1. Introduksjon av et nytt produkt eller en ny kvalitet av et produkt
 2. Introduksjon av en ny produksjonsmåte
 3. Gå inn i et nytt marked
 4. Utnytting av en ny type råvare eller et halvfabrikat
 5. Ny organisering av en næring

Nye kombinasjoner var viktig for Schumpeter. Innovasjon kunne være å ta kjente ting å kombinere på en ny måte, dette betyr at man kan sette sammen to kjente ting og skape dem til en innovasjon. Slike innovasjoner kan forekomme i en av de fem områdene som er vist overfor, sier Schumpeter.

Idé og innovasjon

Idé og innovasjon er ikke det samme. Det først når ideen er tatt ut i praksis, hvilket kan skje umiddelbart eller over flere tiår, at det blir en innovasjon (Fagerberg, Mowery, & Nelson, 2005). Vi kan ha en ide om noe i årevis, men så lenge vi ikke vet hvordan vi skal gå frem for å realisere ideen forblir den ikke noe annet enn en ide. Innovasjoner er prosessen med å gjøre om gode ideer til funksjonelle produkter og tjenester vi kan selge for å dekke behov og problemer kunden har på en bedre og/eller rimeligere måte enn idag.

Det å ta en idé ut i praksis krever kombinering i seg selv. Ideen må kombineres med en rekke andre ressurser, som eksempelvis god markedsinnsikt eller teknisk innsikt om produksjonsmuligheter.

Forskning og innovasjon

Mange innovasjoner er et resultat, men forskning i seg selv skaper ingen innovasjoner. Forskning skaper muligheter. Muligheter for innovasjon hvis de gripes, settes i system og kommersialiseres. Innovasjoner skaper ny virkelighet gjennom å sette resultatene fra forskningen ut i praksis. Det er den største forskjellen mellom forskning og innovasjon.

Hvorfor trenger vi innovasjoner?

Årsaken til at vi trenger innovasjoner skyldes at alle virksomheter, produkter og tjenester har en begrenset livssyklus. Ihvertfall i sin opprinnelige form. Noe jeg vil komme tilbake til i en egen artikkel om emnet. 

Konkurrentene jobber konstant med å prøve å forbedre sine produkter og tjenester for å forbedre sin lønnsomhet og markedsandeler. Samtidig endrer kundens forventninger seg stadig raskere som et resultat av overgangen fra gårsdagens industrisamfunn til dagens globaliserte informasjons- og kunnskapssamfunn, hvor konkurransen er hardere enn noen sinne og hvor endringstaktens øker stadig.

Skal virksomheten overleve i dette nye konkurransesamfunnet med stadig mer kravstore kunder, må virksomheten også stadig endre seg raskere i takt med markedet og samfunnet for å unngå å komme i dissonans med det. Dette krever innovasjon overalt i virksomheten. Ikke bare i form av nye produkter og tjenester, men også i form av nye og forbedrede verdiskapningsprosesser, distribusjons- og salgskanaler, markedsføringsteknikker o.s.v. Alt må fornyes og forbedres og dette krever en eller annen form for innovasjon.

Sett fra et strategisk ståsted er innovasjoner viktige for enhver virksomhet. Ikke bare for å sikre en stabil vekst gjennom forbedrede konkurransefortrinn, men også fordi innovasjoner gir en midlertidig monopolsituasjon i markedet. Med dette menes at virksomheten oppnår en monopol situasjon i markedet helt frem til konkurrentene rekker å imitere innovasjonen med nye konkurrerende verditilbud. Innovasjon medfører dermed at virksomheten kan ta ut en høyere profitt i en kortere periode, frem til konkurrentene rekker å komme med motsvar.

De fleste innovasjoner er knyttet til bruk av teknologi på nye måter, men siden alle teknologier har et begrenset potensial til å skape nye innovasjoner vil den økonomiske veksten i samfunnet begynne å dale i takt med at vi klarer å utnytte dette potensialet. Helt til vi får en ny teknologi som setter fart på den teknologiske- og økonomiske utviklingen igjen. Ut i fra dette kan vi konkludere med at innovasjon er nødvendig for å drive samfunnet fremover og oppnå økonomisk vekst. Dette kalles bøleteorien og er noe jeg kommer tilbake til i en egen artikkel.

Innovasjonsdilemmaet

I organisasjoner er det alltid et forhold mellom stabilitet og behovet for kreativitet. Det kreves rutiner, struktur og stabilitet for å drive effektivt. På den andre siden må virksomheten også være innovativ slik at de klarer å holde takt med kundens endrede krav og forventninger og kontinuerlig komme med forbedringer i verditilbudet i form av innovasjoner som gir virksomheten konkurransefortrinn, økt vekst og -lønnsomhet. Som du ser kommer virksomhet i et dilemma. Hva skal de prioritere – effektivitet stabilitet eller kreativitet og innovasjon? Det ideelle er selvfølgelig å få til en balanse mellom behovet for effektivitet og innovasjon, da virksomheten er avhengig av begge deler.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  Innovasjonsformer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • «Hit spots»
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Innovation Managment
  Metoder og angrepsmåter for å stimulere til nye tekniske ideer og ta hånd om dem.
  Adopsjonsprosessen
  Den mentale prosessen forbrukerne går igjennom før innovasjonen blir akseptert eller forkastet.
  Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
  Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nyt...
  Innovasjonkilder : - Jakten på den gode ideen!
  En gjennomgang av hvilke kilder til innovasjon en virksomhet kan satse på i sin innovasjons strategi.
  Innovasjonstyper
  Det finnes mange ulike typer innovasjoner. En vanlig inndeling er å skille mellom disse fire innovasjonstypene.
  Ideprosessen
  En gjennomgang av hvordan prosessen med å generer ideer og velge ut hvilke ide man skal gå videre med i innovasjonsprosessen.
  Gründer / entreprenør
  Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.
  Radikal innovasjon i etablert virksomhet
  Hva kreves for å klare å oppnå en radikal innovasjon i en etablert virksomhet? I denne artikkelen vil jeg prøve å belyse dette problemet.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.