Oppsigelse

Oppsigelse er den ordinære måten å avslutte et arbeidsforhold på før arbeidskontrakten normalt utløper.

Suspensjon av arbeidstaker

En suspensjon innebærer at arbeidstaker øyeblikkelig må fratre sin stilling midlertidig. Hun eller han har ikke lenger arbeidsplikt, og nektes adgang til arbeidsplassen.

Trakassering

Handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende,

Retten til å stå i stillingen

Arbeidstakeren kan bestride gyldigheten og kreve å stå i stillingen til forhandlingene er ferdig eller dom foreligger

Permittering

Permittering kan benyttes når bedriften av ulike årsaker tidvis har problemer med å beskjeftige alle ansatte. Her finner du reglene for dette