Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Beslutningsituasjon

Hva er en beslutningsituasjon?

Beslutningsprosessen er avhengig av mange forhold. Deriblant beslutningstakerens beslutningsituasjon. Med beslutningsituasjon menes:

“Hvordan beslutningstakeren opplever situasjonen og risikoen for å treffe en feil beslutning”


Tre ulike beslutningssituasjoner

Avhengig av hvordan beslutningstakeren opplever denne beslutningssituasjonen, vil de velge beslutningalternativene (f.eks. leverandøren og/eller produktet) ut i fra en:

  1. Rutinebeslutning
  2. Begrenset problemløsning
  3. Omfattende problemløsning.

La oss først se litt nærmere på hva som avgjør hvilke av disse tre beslutningsprosessene beslutningstakeren vil følge før vi kommer nærmere inn på hva som kjennetegner disse tre beslutningsituasjonene og beslutningsprosessene.

beslutningsituasjon

Opplevd risiko avgjør beslutningprosessen

Hvilken av disse tre beslutningsprosessene beslutningstakeren vil velge, vil være avhengig av hvilken risiko de opplever er forbundet med beslutningen.

Jo større risiko beslutningstakeren opplever, jo mer omfattende problemløsning vil de legges til grunn. Og jo mer omfattende problemløsning de legger til grunn, jo større informasjonsbehov vil de ha.

Opplevd risiko avgjøres av personligheten

Folk er forskjellig. Det en person anser som risikofylt, anses som mindre eller lite risikofylt av andre. Slik vil det alltid være. To beslutningstakere vil derfor sjelden vurdere risikoen knyttet til en beslutning identisk. 

Siden beslutningstakerens personlighet er forskjellig, vil deres opplevelse av risikoen også variere i stor grad og er noe vi alltid må ta hensyn til når vi skal vurdere beslutningstakerens opplevelse av beslutningsituasjonen. Problemet i denne sammenheng er at personligheten vår er en flerdimensjonal variabel som omfatter svært mange diffuse forhold som det er vanskelig å studere direkte.

Type kjøp, kjøpform og kjøpets art

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss