Strategisk analyse

Formålet med den strategiske analysen er å kartlegge selskapets strategiske prestasjon, --posisjon og -risiko

Totalkapitalmetoden (EBITDA)

Totalkapitalmetoden er den mest brukte fundamentale verdsettelsesmetoden blant analytikere. Metoden neddiskonterer de fremtidige kontantstrømmene som er tilgjengelig til alle investorer

Rammeverk for den strategiske analysen

En modell som viser et anbefalt rammeverket for gjennomføringen av den strategiske analysen.

Gordons Growth formel

Den enkleste formen for predikering av fremtidig utbytte er å forutsette at utbytte vokser evig med en konstant rate.

Fama-French tre-faktor modellen

Fama og French (1992) hadde til hensikt å kartlegge hvilke påvirkninger markedsbetaen og de observerte anomaliene størrelse, E/P, gjeldsgrad og B/M hadde hatt på den aksjekursen

Risikoformer

En gjennomgang av de viktigste risikoformene vi må vurdere når vi gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Superprofittmodellen

Superprofittmodellen beregner selskapets verdi som bokført verdi pluss nåverdien av fremtidig residual income.

Singel-indeks modellen

For å kunne si noe om forskjellen mellom forventet avkastning og virkelig avkastning, tar vi i bruk singel-indeks modellen

Fundamental analyse

En analyse av alle underliggende verdier i et selskap for å komme frem til en mest mulig korrekt verdi av selskapet og aksjene

Avkastningkrav basert på kapitalverdimodellen (CAPM)

Avkastningkravet skal reflektere risikoen i å investere i dette selskapet sammenlignet med andre investeringer

Sharpe-ratio

Markowitz utviklet en graf som han kalte «minimum-variance frontier». Denne grafen angir den laveste mulige variansen som en portefølje bestående av risikofylte aktiva kan oppnå for et hvert avkastningskrav.

Arbitrasjeprisingsteorien (APT)

Å utnytte feilprising av aktiva på en slik måte at en risikofri profitt kan oppnås, kalles arbitrasje.

Andre avkastningskrav

En gjennomgang av hvordan du beregner ulike avkastningskrav som ikke er knyttet til egenkapitalen eller totalkapitalen

Egenkapitalmetoden

Egenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld.

Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter

Kapitalverdimodellen bygger på modellen til Harry Markowitz (1952, 1959), om investorers valg av portefølje.

Rammeverk for regnskapsanalyse

Kvantitative analyser av selskapets finansregnskap for å få innsikt i de underliggende økonomiske forholdene i selskapet

Rammeverk for forholdstallsanalyse

Forholdstallanalysen starter med en analyse av risiko (analyse av likviditet og soliditet).

Rammeverk for fundamental verdsettelse

Det fjerde steget i utredningen er å gjennomføre den fundamentale verdsettelsen av selskapet og finne et verdiestimat per aksje.

Residual Income (EVA)

RI modellen analyserer den reelle verdien av egenkapital som summen av to komponenter

Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente

Nåverdi refererer til det faktum at en krone idag er mer verdt enn en krone en gang i fremtiden.

Dividendemodellen

Dividendemodellen er den enkleste og eldste nåverditilnærmingen ved verdsettelse av aksjer, og er mye brukt av praktikere.

Kapitalverdimodellen (CAPM)

Et verktøy for å estimere den forventede avkastningen sett i relasjon til risikoen for en enkeltaksje.

Avkastningskrav

For å kunne måle hvorvidt rentabiliteten til et analyseobjekt er god, trengs det et avkastningskrav å se rentabiliteten i forhold til, det samme gjelder underliggende internrente.