Markedsstrategi


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 15 av 45 artikler om Markedsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 6 av 17 artikler om Markedsplanlegging
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er en markedsstrategi?

Mens markedsmålet forteller oss hva som er det overordnede målet med markedsføringen, forteller markedstrategien hvordan vi skal klare å nå dette målet. Strategien er med andre ord “kartet som viser veien til målet“.

En markedsstrategi er:

Den delen av markedsplanen som forteller hvordan virksomheten skal oppnå varige konkurransefortrinn og kunderelasjoner gjennom å utvikle, tilby, distribuere og følge opp kundeverdier som tilfredsstiller målgruppens forventninger til totalopplevelsen eller sluttresultatet, med tildelte midler for å nå sitt markedsmål

Markedsstrategien forteller med andre ord hvordan virksomheten skal legge opp sin markedsføring det kommende året eller årene, avhengig av virksomhetens planleggingsyklus.

Utledet av forretningstrategien

Forretningsmål og markedsmål

Siden markedsføringen kun er et av mange virkemidler virksomheten iverksetter for å nå sitt langsiktige forretningsmål gjennom å følge en overordnet forretningsstrategi, må markedsstrategien være utledet av den for at den skal støtte opp under de retningslinjene som er trukket opp i denne overordnede strategien for hele virksomheten. Akkurat på samme måte som markedsmålet må være utledet av forretningsmålet.

Samsvar mellom hva virksomheten er, sier og gjør

At virksomheten tenker helhetlig og utleder markedsstrategien fra forretningstrategien er også viktig for å fremstå som en helhet utad i kundens øyne. Husk at enhver kunde vil vurdere virksomheten og virksomhetens verditilbud ut i fra hvor godt samsvar det er mellom hva virksomheten sier de er og hva de faktisk gjør og sier. Noe som er avgjørende for totalinntrykket kundene får av virksomheten og virksomhetens omdømme. Hva som skaper virksomhetens omdømme og helhetsinntrykk er prøvd vist i modellen over.

Skape og opprettholde kundeverdier og konkurransefortrinn

Når vi vet disse forutsetningene er på plass kan vi starte utviklingen av markedsstrategien som angir:

 • Hvordan virksomheten skal skape en totalopplevelse og et sluttresultat som minst tilfredsstiller målgruppens forventninger til opplevelsen eller resultatet på forhånd.
 • Hvordan virksomheten skal møte sine konkurrenter og oppnå konkurransefortrinn i forhold til dem
 • Hvordan verditilbudet (totalopplevelsen) skal tilbys og distribueres til målgruppen
 • Hvordan etterkjøpsdissonans skal unngås og hvordan målgruppen skal følges opp for å øke kundetilfredsstillelsen etter kjøpet
 • Hvordan kundetilfredshet skal opprettholdes og videreutvikles til kundelojalitet som resulterer i mersalg, gjenkjøp og anbefalinger av verditilbudet/markedstilbudet til andre 
 • Hvilke virkemidler som skal brukes for å nå markedsmålet og hvordan de skal brukes

Når vi har funnet svarene på disse spørsmålene sitter vi med en masse svar som ikke gir noen resultater før de blir satt ut i livet, samtidig som disse markedsaktivitetene må koordineres med hva resten av organisasjonen gjør slik at disse interne og eksterne aktivitetene ikke noe kommer i konflikt med hverandre og for å sørge for at de bygger opp under hverandre til en sterk helhetlig strategi.

Som du ser snakker vi her fort om en masse papirer og notater som ikke gir noen mening for dem som skal forholde seg til dem før de blir samlet i et felles plandokument som vi kaller for en markedsplan. Noe som også kommer frem av definisjonen jeg startet med.

markedsstrategi-forretnings
Sammenhengen mellom forretnings- og markedsstrategien, og hvilke forhold som påvirker begge strategiene

Modellen over viser sammenhengene jeg nettopp har gjennomgått og påpeker at virksomheten ikke lever i et lukket system, men at den må ta hensyn til omgivelsene de lever i (markedssystemet) og virksomhetens forretningside, visjon, forretningsmodell og verdikjedesystem (verdiskapningsprosess) som legger rammebetingelsene for all markedstenkningen. 

Markedstrategi modell

I dagens konkurransesamfunn er det er ikke mulig å legge en forretnings- og markedsstrategi uten å ta hensyn til virksomhetens konkurransesituasjon og konkurrentene. Virksomhetens markedsstrategi består derfor av to hovedkomponenter som tilsammen utgjør virksomhetens markedsstrategi. Disse to hovedkomponentene er:

 1. Konkurrentstrategien– en angivelse av hvordan virksomheten skal møte sine konkurrenter for å skape varige konkurransefortrinn
 2. Kundestrategien– en angivelse av hvordan virksomheten skal overbevise sine kunder om at de er det beste alterntivet.

Disse to strategiene er imidlertid ikke to separate strategier, da de gjensidig påvirker og er avhengig av hverandre.

markedstrategi-modell

Markedsstrategien er med andre ord den overordnede strategi for hele markedsføringinnsatsen. En overordnet strategi som angir hvordan virksomheten som helhet skal gå frem for å oppnå:

varige konkurransefortrinn i forhold til sine konkurrenter og skape høyest mulig kundeverdier i forhold til kundenes forventninger.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << MålgruppeKonkurrentstrategi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Markedsplan modell
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Stadie i livssyklusen (Verditilbudets livssyklus)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Segmenter markedet
 • Målgruppe
 • Markedsstrategi
 • Konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Kundestrategi
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Verditilbud
 • Kundeverdianalyse
 • Kundestrategi pyramiden
 • Omdømme strategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategien
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsesystemet
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Valg av salgskanal
 • Prisstrategi
 • Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen
 • Du leser nå artikkelserien: Markedsplanlegging

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << MarkedsmålOppgavediagnose >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplanlegging
 • Situasjonsanalyse
 • Målgruppe
 • Kjøper- og selgerinitativ
 • Markedsmål
 • Markedsstrategi
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgaver
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Markedsplan