Direkte- og indirekte kostnader


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 15 artikler om Kostander
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For en bedrift som produserer/selger flere produkter er det en viktig del av kostnadsanalysen å finne frem til hvilke kostnader de enkelte produktene påfører bedriften.

Hva er en kostnadsbærer?

Dette har betydning i forbindelse med kostnads kontroll, da det kan være aktuelt å øke produksjonen av produkter som medfører relativt lave kostnader og redusere eller kutte ut produksjonen av produkter som påfører bedriften høye kostnader. Videre har det betydning i forbindelse med prissetting fordi hvert enkelt produkt bør bære de kostnadene de medfører. Bedriftens produkter får derfor ofte betegnelsen kostnadsbærere.

Hva er en direkte og indirekte kostnad?

En del av denne analysen gjøres ved å gruppere kostnadene i direkte og indirekte kostnader.

kostnader

Direkte kostnader er kostnader som kan føres direkte tilbake til kostnadsbærerne, mens indirekte kostnader er kostnader som ikke kan relateres direkte til en kostnadsbærere. Typiske kostnader i denne kategorien er felleskostnader som strøm og husleie.

Tilsammen utgjør virksomhetens direkte og indirekte kostnader virksomhetens totale kostnader.

direkte-indirekte-kostnader

Såvel de direkte og indirekte kostnadene kan deles inn i faste kostnader og variable kostnader, slik som vist i modellen over. Forskjellen mellom direkte- og indirekte kostnader kan forklares slik:

Direkte kostnader

Direkte kostnader er kostnader som kan tilbakeføres direkte til et bestemt produkt (kostnadsbærer). Dette er kostnader som f.eks. materialkostnader og direktelønn.

Det finnes mange ulike former for direkte kostnader. Et klassisk skille er å skille mellom:

Innkjøpskostnader er innkjøpspris for de produktene virksomheten videreselger via sitt salgsapparat, inkludert ordre kostnader som er knyttet til innkjøpet av produktet, systemet eller tjenesten virksomheten videreselger. Produserer virksomheten produktene de selger selv snakker vi ikke om innkjøpskostnader, men om direkte materialforbruk.

Direkte materialforbruk er kostnader for råvarer og halvfabrikata som inngår i ferdigproduktet eller som brukes i et bestemt kvantum pr. produsertet enhet.

Direkte lønn er lønnskostnader som kan føres til det enkelte produkt eller den enkelte ordre. Direkte lønn vil være lønn til arbeidere som direkte tar del i selve tilvirkningen av produktene. (Naug/Sti-93)

De direkte kostnadene kan deles opp i faste kostnader og variable kostnader. Disse kostnadene kan igjen grupperes i mindre kostnadtyper, slik som vist i modellen over.

Indirekte kostnader

Indirekte kostnader kan ikke tilbakeføres til bestemte produkter (kostnadsbærere). Dette er f.eks. faste kostnader som f.eks. kalkulatorirske kostnader, renter, husleie, indirekte tilvirkningskostnader o.l. Med andre ord «felleskostnader» for den samlede produksjonen i perioden. Indirekte kostnader må derfor fordeles på de enkelte ordrene og produktene/tjenestene.

I likhet med de direkte kostnadene, så snakker vi her om et stort spekter av ulike kostnader. Et klassisk skille mellom indirekte kostnader er:

Indirekte tilvirkningskostnader omfatter alle tilvirkningskostnader bortsett fra direkte materialforbruk og direkte lønn. De typiske indirekte tilvirkningskostnadene er:

 • indirekte materiale (hjelpemateriale, emballasje)
 • indirekte lønn (f.eks. lønn til formann eller reparatør)
 • sosiale kostnader (ferielønn, ulykkesforsikring, arbeidsgiveravgift o.l.)
 • elektrisk kraft
 • husleie
 • reparasjoner og vedlikehold
 • avskrivninger
 • kalkulatorirsk rente

Salgskostnader omfatter salgsfremmende kostnader slik som reklame og selgerkostnader, distribusjonskostnader og salgadministrasjon. Salgprovisjon inngår ikke i denne kategorien, da dette er en direkte kostnad som kan knyttes rett opp mot det enkelte produkt (kostnadsbærer). Kundeservice er derimot et eksempel på en salgskostnad som er indirekte, sålenge kundeservice tjenesten ikke kun er relatert til et enkelt produkt.

IK-kostnader omfatter ale investeringer og kostnader knyttet til virksomhetens datamaskiner, nettverk og Internett tjenester. Deler en virksomhet som selger flere enn ett produkt, system eller tjeneste samme datanettverk, servere og nettsider, er disse kostnadene å betrakte som indirekte. Dette fordi de ikke kan knyttes direkte til en kostnadsbærer.

Administrasjonskostnader omfatter kostnader – vesentlig lønn og kontorhold – i tilknytning til økonomiavdeling, administrasjon (sentralbord, sekretærer m.m.), stab og ledelse.

I likhet med de direkte kostnadene kan også de indirekte kostnadene grupperes i faste kostnader og variable kostnader.

Virksomhetens indirekte kostnader beregnes slik:

   Totale kostnader
– Direkte kostnader     
= Indirekte kostnader

Under finner du en YouTube video om direkte- og indirekte kostnader for «nybegynnere». Se igjennom videoen og prøv å relater dette til mine artikler om kostnader og inntekter for fullt utbytte.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Variable kostnaderBedriftens totale kostnader >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad – utgift – utbetaling
 • Faste kostnader
 • Variable kostnader
 • Direkte- og indirekte kostnader
 • Bedriftens totale kostnader
 • Materiellkostnader (varekostnader)
 • Grensekostnad og differansekostnad
 • Transaksjonskostnader
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulatorisk kostnader
 • Kalkulatoriske renter
 • Kalkulatoriske avskrivninger
 • Sunn kostnadstruktur – hemmeligheten bak enhver suksess
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Kostnad - utgift - utbetaling
  Mange bruker begrepene kostnad, utgift og utbetaling om hverandre som om de skulle bety det samme. Det gjør de ikke. I denne artikkelserien ser vi nærmere på kostnadsbegrepet, hvilke ulike typer kostn...
  Materiellkostnader (varekostnader)
  Her ser jeg nærmere på hvordan man kan finne kostnadsforbruket for ulike produksjonsfaktorer.
  Kalkulatoriske avskrivninger
  Denne kostnaden (verdiforringelsen) vil som regel påløpe over mange år, helt til driftsmidlet er utrangert, dvs. byttet ut med ett nytt. Denne kostnaden kaller vi for avskrivninger.
  Kalkulatoriske renter
  Selv om det ikke finnes noen tilsvarende utgift, er det være bedriftsøkonomisk riktig å beregne en kalkulatorirske renter av egenkapitalen, og se på denne kalkulatorirske renten som en kostnad for be...
  Faste kostnader
  Hva er en fast kostnad og hvilke faste kostnader kan en organisasjon ha?
  Grensekostnad og differansekostnad
  Differansekostnader (DK) er en betegnelse vi bruker for å beskrive kostnadsøkningen i et intervall.
  Transaksjonskostnader
  Transaksjonskostnader refererer til de ressursene vi benytter oss av for å finne frem til og gjøre det beste valget når vi skal kjøpe et produkt eller en tjeneste.
  Skatt og skattetrekk
  Skatt er økonomiske ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Her ser jeg på norske skatteregler.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.