Domene og webhotell fra OnNet.no

Innenfor alle kulturer og sub – kulturere finnes det en rekke mindre grupper som vi kaller for sosiale klasser. En sosial klasse er definert som:

“En relativ stabil inndeling eller gruppering av personer, etter bestemte kriterier som f.eks yrke, rase, status, inntekt, sosial rolle osv.”

Sosiale klasser kan forklares som en gruppe som er en relativ like når det gjelder psykologiske faktorer som f.eks. verdioppfatning, livsstil, interesser og atferd.

I en marxistisk klasseanalyse vil også eiendomsretten til produksjonsmidlene være avgjørende for klassetilhørigheten. Det er vanlig å si at et sosialt lag er:

et visst antall individer som befinner seg omtrent på samme nivå i totalfordelingen av goder og byrder.

Sosiale lag kjennetegnes m.a.o. av at medlemmene er like hverandre m.h.t. formue, inntekt, yrke, utdanning, makt, anseelse eller lignende. Det er selvfølgelig umulig å si at det finnes X antall sosiale lag eller klasser i Norge, da dette vil avhenge av hvordan vi velger å segmentere/inndele forbrukerne.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss