Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Etiske retningslinjer må anvendes. både før, under og etter forskningsforløpet, for at vitenskapelig forskning skal være holdbar. Med etikk menes i denne sammenheng:

“prinsipper, regler og retningslinjer for vurdering om handlinger er riktige eller gale” .

På et overordnet, vitenskapsteoretisk nivå, er alle fag underlagt de samme forskningsetiske forpliktelser, som krav til interessante og relevante forskningsspørsmål, etterrettelig dokumentasjon, upartisk drøfting av motstridende synspunkter og innsikt i egen feilbarlighet. Felles er også krav til faglig uavhengighet og fagfellekontroll. (NESH 2006: 8).

Hvorfor vektlegge etiske retningslinjer?

Siden all forskning er avhengig av samarbeid og koordinering mellom ulike mennesker innen forskjellige fagområder, trenger vi også etiske retningslinjer for å fremme de verdiene som er viktig for samarbeidet. Det vil si tillit, redelighet, ansvarlighet og gjensidig respekt for å ha nevnt noen. 

De etiske retningslinjene skal også bidra til at de som gir økonomisk støtte til forskningen kan stole på kvaliteten og integritet. Dernest skal forskningens etiske retningslinjer fremme viktige moralske og sosiale verdier. F.eks. samfunnsansvar, menneskerettigheter, samsvar med lovverket, helse og sikkerhet. Etiske blundere i forskning kan skade mennesker, dyr og samfunn og derfor må det gå rett for seg.

Før vi starter datainnsamlingen forskningsprosjekt må vi først sette oss inn i hvilke etiske retningslinjene som gjelder for det fagområdet vi ønsker å studere. Ulike fagområder følger her ulike regler og prinsipper som det er viktig å sette seg inn i.


Generelle etiske prinsipper og retningslinjer

I 2014 satte de nasjonale forskningsetiske komiteene i Norge opp 14 punkter for generelle forskningsetiske retningslinjer som skal vektlegges ved forskning:

 1. sannhetsbestrebelse
 2. forskningens frihet
 3. kvalitet
 4. frivillig informert samtykke
 5. konfidensialitet
 6. habilitet
 7. redelighet
 8. god henvisningsskikk
 9. kollegiale forhold
 10. institusjonens ansvar
 11. tilgjengeliggjøring av resultatet
 12. samfunnsansvar
 13. globalt ansvar
 14. at lover og regler følges

De 14 generelle forskningsetiske retningslinjene bør fungere som en «Vær Varsomplakat». I tillegg er det fire hovedprinsipp som forskning skal være tuftet på (De nasjonale forskningsetiske komiteene 2014):

 1. Respekt
 2. Gode konsekvenser
 3. Rettferdighet
 4. Integritet

Noen andre grunnleggende prinsipper for alle fagområdene er følgende prinsipper:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss