Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 8 av 9 artikler om Gruppeledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 13 av 25 artikler om Psykososialt arbeidsmiljø
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er en gruppekultur?

En gruppekultur er en subkultur i organisasjonskulturen, og forklarer hvordan kulturen i en gruppens styrer den enkeltes tenking og atferd.

Ettersom alle kulturer utvikles og styres på samme måte, gjelder akkurat de samme prinsippene og rådene for utviklingen av gruppekulturen som organisasjonskulturen. Jeg henviser derfor til artikkelserien om organisasjonskulturen for å lære hvordan du skal gå frem for å utvikle en best mulig gruppekultur.

Hvorfor er gruppekulturen viktig?

Gruppekullturen er kanskje enda viktigere enn organisasjonskulturen. Dette fordi det er i grupper arbeidet skjer og hvor medarbeiderne møtes og må forholde seg til hverandre på en god måte som gjør at de når sine mål. Gruppekulturen er derfor avgjørende når vi skal vurdere det psykososiale arbeidsmiljøet i en virksomet. 

Selv om human-resource – rammen fokuserer på forholdet mellom mennesket og organisasjonen, forholder folk seg mer til hverandre enn til organisasjonen.

Ledere tilbringer mesteparten av sin tid sammen med andre mennesker; i samtaler og møter, i grupper og komiteer, over en kopp kaffe eller lunch, ansikt til ansikt eller pr.telefon (Kotter -82, Mintzberg -73)

Folk pleier sine mellommenneskelige relasjoner på måter som passer deres egen væremåter og preferanser, noen ganger uten hensyn til hva organisasjonen eller noen omkring dem ønsker. De kan godt arbeide for organisasjonen, men de arbeider aldri bare for organisasjonen. De arbeider også med de personlige og sosiale behovene som måtte være viktige for dem. Disse behovene kommer ofte i konflikt med organisasjonens regler og fordringer (Bolman/Deal-94).

Hvordan skape en effektiv gruppekultur

Den symbolske rammen har flere læresetninger som indikerer hva som påvirker gruppekulturen, hva som gjør gir den suksess. Under finner du noen eldre universelle råd som jeg har hentet fra «Nytt perspektiv på  organisasjon og ledelse – Bolman/Deal (1994), men som fortsatt er like aktuelle og viktige:

 1. Det er viktig hvordan en blir medlem av gruppen.

 2. Gruppens sammensetning. Uensartethet gir et team en unik konkurransefordel.

 3. Et spesialisert språk avler samhørighet  og engasjement. Et felles språk binder en gruppe sammen og er et synlig tegn på medlemskap.

 4. Fortellinger er bærere av tradisjon og verdier, samtidig som de styrker  gruppeidentiteten. I høy-effektive organisasjoner og grupper holder fortellinger tradisjonene i live og fungerer som eksempler som kan styre den daglige adferden.

 5. Humor og lek reduserer spenninger og fremmer kreativitet.

 6. Ritualer og seremonier hever humøret og underbygger verdier. Ritualer og seremonier er ekspressive aktiviteter.

 7. Hemmeligheten bak enhver suksess er den sjelen gruppen etter hvert utvikler.

Hvis du setter disse rådene i sammenheng med de andre rådene jeg gir i artikkelserien «Gruppeledelse» er du sikret å ha grunnkompetansen du trenger for å utvikle en effektiv gruppe med en effektiv gruppekultur

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?Prosjekt og prosjektstyring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gruppeledelse og organisering av grupper og team
 • Gruppe
 • Valg av gruppestruktur
 • Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
 • Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Effektiv gruppekultur
 • Prosjekt og prosjektstyring
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodellValg av gruppestruktur >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Verdibasert ledelse
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Regelstyring
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Vinnerkultur
 • Identitetskapene symboler
 • Herzbergs motivasjonsteori (to-faktorteori)
 • Hygienefaktorenes betydning
 • Motiv og motivasjon
 • Mihalyi Csikszentmihalyi’s flyt-teori
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Effektiv gruppekultur
 • Valg av gruppestruktur
 • Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
 • Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Lederstil
 • Varige forskjeller og begrensede ressurser vil alltid skape konflikter
 • Jobb-berikelse og jobbutvidelse
 • Deltakerstyring
 • Medledelse og selvledelse
 • Selvstyrte arbeidsgrupper i organisasjonen
 • Belønning og belønningssystemer
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Herzbergs motivasjonsteori (to-faktorteori)
  De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.
  Selvstyrte arbeidsgrupper i organisasjonen
  Hva er en selvstyrt arbeidsgruppe og hvilken funksjon har slike grupper?
  Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
  Virkemidler for &aring; styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).
  Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap
  Med selvledelse menes metoder, ferdigheter og strategier som en kan benytte seg av for å styre egne aktiviteter og målsettinger.
  Subkultur
  En begrenset kulturell gruppe som lever sammen som et identifiserbart segment innenfor et større og mer komplekst samfunn
  4 forutsetninger for en prestasjonskultur
  En gjennomgang av hvilke forutsetninger som må være på plass for å kunne skape en prestasjonkultur (vinnerkultur).
  Artifakter og symboler
  Artifakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artifaktene er kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturelemen...
  Psykososialt arbeidsmiljø
  En gjennomgang av hvordan du skal gå frem for å skape et best mulig psykososialt arbeidsmiljø, preget av trivsel, effektivitet og en vinnerkultur.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.