Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 13 av 36 artikler om Lærende organisasjoner

    Denne artikkelen er del 8 av 24 artikler om Moral & etikk

    Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler om Organisasjonskultur

    Denne artikkelen er del 8 av 20 artikler om Sosialiseringsprosessen

    Denne artikkelen er del 12 av 23 artikler om Symbolsk ledelse

    Denne artikkelen er del 16 av 32 artikler om Verdibasert ledelse

Norm betyr egentlig ”målesnor, loddline” (lat, norma) og er hentet fra byggebransjen i mellomalderen.

Normalt skiller vi mellom moralske og sosiale normer.

Sosiale og moralske normer

Sosiale normer

Det er ikke bare gruppemedlemmenes rolleforventninger som styrer gruppemedlemmenes atferd. I alle grupper vil etter hvert utvikle et sett “spilleregler” som legger rammebetingelsene for hva som er akseptabel atferd av medlemmene. Disse uformelle “spillereglene kaller vi med en fellesbetegnelse for sosiale normer, og forteller medlemmene “hvordan vi gjør saker og ting her”. Normene er på mange måter bindeleddet mellom “meg” og de jeg “sammenligner meg med”.


Moralske normer

De moralske normene omfatter hva vi oppfatter som moralsk riktig eller ikke. De moralske normer har flere funksjoner, men den viktigste er kanskje at de skal beskytte og fremme verdiene vi tror på.

Normene skal hjelpe oss å operasjonalisere verdiene. De skal fungere som stabbesteiner langs veien frem til målet, eller som et autovern som skal hindre oss i å kjøre av veien sier Aadland (Aadland 2005:125).

Hans definisjon av normer er:

NORMER ER PÅBUD ELLER REGLER SOM PEKER UT RETT HANDLING INNENFOR ET AVGRENSET OMRÅDE FOR Å FREMME OG VERNE OM VERDIER.

Eksempler på normer kan være de ti bud fra 2. Mosebok, arbeidsmiljøloven, yrkesetiske retningslinjer osv.

Til vanlig blir normer forstått som påbud eller regler, for eksempel moralregler som utfyller verdibegrepet. Normene kan si at en handling er forbudt, tillat eller ønskelig. Normene kan være både formelle og uformelle, uttalt og ikke-uttalt. Allmenne normer er generelle og store regler som regulerer store områder for eksempel: ”Du skal ikke drepe” eller ”Du skal ikke lyve”.

Dette er normer som er relativt stabile, men som kan endre seg noe over tid. De fleste yrkesetiske prinsipp og retningslinjer befinner seg innenfor dette feltet.

Normenes makt

normer

Fra vår første arbeidsdag på en ny jobb ser og lærer vi av hva de andre i organisasjonen gjør. Gradvis lærer vi alle de uskrevne reglene som ikke står nedskrevet noen sted, men som alle allikevel følger fordi alle andre gjør det.

Her ligger normenes makt. Normene skaper en standard for hva som er akseptabel og uakseptabel atferd i en gruppe, og som vi alle lærer oss å ubevisst følge fordi alle andre gjør det. Disse normene som vi over tid adopterer fra omgivelsene vi ønsker å være en del av, blir etter hvert tatt for gitt av gruppemedlemmene. De blir etter hvert uforanderlige sosiale kjensgjerninger.

Følger ikke gruppemedlemmene disse normene, vil de bli møtt med ulike former for sanksjoner. F.eks. mishagsytringer, direkte sanksjoner, latterliggjørelse, mobbing, sosial isolasjon, vold eller utstøtelse av gruppen. I jobbsammenheng vil de sosiale normene gjøre seg utslag i at folk kler og oppfører seg på bestemte måter og at beslutningene de fatter er i tråd med de sosiale rolleforventningene, normene og verdigrunnlaget organisasjonskulturen bygger på.

Ingen vil våge å bryte med disse rolleforventningene, normene eller verdigrunnlaget i frykt for å bli “mobbet” eller utsatt for andre sosiale sanksjoner for handlingen eller uttalelsen. Alle ansatte vil derfor følge disse rolleforventningene, normene og verdigrunnlaget når de er på jobb.

Undersøkelser viser at mennesket i større grad handler og tenker som et gruppemedlem enn som et enkeltindivid. Vi må derfor forstå gruppedynamikken for å kunne påvirke og styre en gruppe i ønsket retning.

Grupper vil alltid fungere på to forskjellige nivåer: et mer åpent, bevisst nivå, hvor man konsentrerer seg om oppgavene, og et mer subtilt, uuttalt prosessnivå, hvor de konsentrerer seg om opprettholdelse av gruppen og om mellom menneskelig dynamikk (Bion-61, Leavitt-78, Maier-67, Schein-69, Bales-70, Bolman/deal-94).

Sammenfallende interesser, meninger, holdninger og verdier som kan dyrkes og fremmes sterkere i et fellesskap enn på egen hånd, er de viktigste drivkreftene bak enhver gruppedanelser. Likeså behovet for tilhørighet, støtte og anerkjennelse. Dessuten gir slike grupper menneskene ofte en mulighet til å oppleve den stolthet, prestisje og egenverd som de trenger.

Behovet for sosial trygghet og for å bli akseptert av andre har etter hvert utviklet seg til å bli den sterkeste makt en gruppe eller et samfunn har til å kontrollere sine medlemmer, og til å forme deres opplevelser og atferd etter bestemte innstillinger, interesser og idealer. Vi er i stor grad det sosiologene kaller gruppekonforme. Det vil si at vi bygger våre valg på gruppens normer og forventinger.

Kulturell og kommunikativ kompetanse

Bryter en ansatt disse rolleforventningene, normene eller verdigrunnlaget sier vi at vedkommet mangler “kulturell” eller “kommunikativ” kompetanse. Manglende kulturell kompetanse vil si at vedkommende skiller seg ut på en slik måte at “de andre” ikke vil identifisere seg med. Vedkommende har ikke forstått de verdier, holdninger og disposisjoner som referansegruppen har definert som nødvendige for gruppemedlemskapet.

Konstituerende og strategiske normer

Hvilke rolleforventninger som følger med en sosial rolle defineres av rollens konstituerende- og strategiske normer.

De konstituerende normene beskriver

 1. hvilke oppgaver som tilligger en posisjon, og
 2. hvilke midler som kan brukes i løsningen av oppgavene.

De strategiske normene klargjør

 1. hvordan en rolleinnehaver best går fram for å fylle rollen, og
 2. hvilke hensyn til samhandlingspartene det er fornuftig å ta.

Norm former

Rent generelt kan vi snakke om tre forskjellige former for sosiale normer. Vi kan skille mellom:

 • MÅ – normer—>> Normer/regler/prinsipper o.l. medlemmene plikter å følge
 • BØR – normer —>>Normer/regler/prinsipper o.l. medlemmene bør følge
 • KAN – normer—>> Normer/regler/prinsipper o.l. medlemmene kan følge.

Normene vil etter hvert naturlig inngå i og blir en del av gruppemedlemmenes erfarings- og preferansegrunnlag. I alle fremtidige grupper medlemmene kommer til å delta i, vil de “dra med seg disse normene” til. Noe som kan skape problemer når nye grupper skal dannes. Dette fordi gruppen ikke har noen eksisterende normer å forholde seg til. Dette betyr at gruppen må “sette seg ned” å lage et sett normer som skal gjelde for gruppen. Noe som ikke vil være problemfritt, siden alle medlemmene vil ha hvert sitt seg med “gamle” normer som de ønsker å innføre i gruppen.

Kilde:

 • https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32997/Mmasteroppgavex280110.tilxinnlevering.pdf
Du leser nå artikkelserien: Lærende organisasjoner

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Tillit – den viktigste enkeltverdienLæringsarena >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Lærende organisasjon
 • Kjennetegn ved lærende organisasjoner
 • Kontinuerlig forbedring av alle prosesser
 • Systematisk tenkning
 • Modeller for lærende organisasjoner
 • Den femte disiplin – Senge sin modell for lærende organisasjoner
 • Sander`s rammeverk for lærende organisasjoner
 • Læringskultur
 • Organisasjonsstrukturens betydning for læringen
 • Verdigrunnlag
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Læringsarena
 • 6 viktige coatchingarenaer
 • Informasjonsdeling
 • Kunnskapsdeling
 • Kunnskapsspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Læring-sirkelen
 • Lære og vekstnivåer
 • Læringsvisjon
 • Kompetansemål
 • Kompetansestrategi
 • Strategi områder for den lærende organisasjonen
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Kunnskapsledelse
 • Coaching
 • Motivasjon og incitamenter (belønningssystem)
 • Barrierer mot kunnskapsutvikling
 • Rekruttering og opplæring
 • Organisasjonsengasjement (organizational Commitment)
 • Mestringstro
 • Organisasjonsutvikling
 • 10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Benchmarking
 • Du leser nå artikkelserien: Moral & etikk

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?Samvittighet ( etisk vilje ) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Moral og etikk
 • Etisk ledelse
 • Yrkesetikk
 • Verdigrunnlag
 • Etisk verdianalyse, verdibudsjett og verdiregnskap
 • Verditolkning : – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Sosiale og moralske normer
 • Samvittighet ( etisk vilje )
 • Phronesis (klokskap)
 • Skjønn
 • Etikkens grunnlagsproblemer (meta-etikk)
 • Normative etiske teorier
 • Deskriptiv etikk
 • Hedonisme
 • Konsekvensialisme (konsekvensetikk)
 • Utilitarisme (nytteetikk)
 • Pliktetikk og deontologiske teorier om moral og etikk
 • Anvendt etikk ( område etikk )
 • Dydsetikk
 • Konvensjonell / tradisjonell moral (sunn fornuft)
 • Altruisme
 • Egoisme
 • Etiske retningslinjer for forskning
 • Du leser nå artikkelserien: Organisasjonskultur

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)Artefakter og symboler >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kultur
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Familien (Primærgruppen)
 • Kulturelle generasjoner (Generasjon X, Y og Z)
 • Venner og bandwagon – effekt
 • Referansegruppe
 • Sosiale klasser
 • Subkultur
 • Hvordan studere og påvirke organisasjonskulturen?
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Virkelighetsoppfatningen og grunnleggende antagelser
 • Verdi og verdier
 • Verditolkning : – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)
 • Sosiale og moralske normer
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Vinnerkultur
 • 4 forutsetninger for en prestasjonskultur
 • 9 grep for å bygge en prestasjonskultur
 • Effektiv gruppekultur
 • Du leser nå artikkelserien: Sosialiseringsprosessen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Verdi og verdierSosiale roller (Uformelle- og formelle roller) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Økologisk utviklingsmodell (micro-, messo-, exo- og makrosystemet)
 • Sosialiseringsprosessen
 • Samfunnsosialisering (sekundærsosialisering)
 • Kultur
 • Subkultur
 • Sosiale klasser
 • Verdi og verdier
 • Sosiale og moralske normer
 • Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Språk klassifisering
 • Primærsosialisering
 • Familien (Primærgruppen)
 • Venner og bandwagon – effekt
 • Referansegruppe
 • Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)
 • Opinionsleder
 • Menneskelig modning
 • Du leser nå artikkelserien: Symbolsk ledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Tillit – den viktigste enkeltverdienArtefakter og symboler >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Organisasjonen som teater
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Verdi og verdier
 • Verdityper – Hvilke verdityper finnes?
 • Verdipyramiden: – Hvem skapes verdiene for?
 • Verditolkning : – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Verdistandard
 • Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Symboler i markedsføring og ledelse
 • Identitetskapene symboler
 • Uniform og kleskode
 • Historiefortelling
 • Eventyr
 • Myte
 • Språklige virkemidler
 • Ritualer og seremonier
 • Du leser nå artikkelserien: Verdibasert ledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Tillit – den viktigste enkeltverdienMoral og etikk >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Verdibasert ledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Verdibasert ledelse i et organisasjons og profesjonsperspektiv
 • Verdibasert ledelse i et refleksjonsperspektiv
 • Verdibasert ledelse i et kulturperspektiv
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Verdi og verdier
 • Verdityper – Hvilke verdityper finnes?
 • Verdipyramiden: – Hvem skapes verdiene for?
 • Verditolkning : – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Etisk verdianalyse, verdibudsjett og verdiregnskap
 • Verdistandard
 • Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Moral og etikk
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Samvittighet ( etisk vilje )
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Identitetskapene symboler
 • Kulturbærere
 • Referansegruppe
 • Sosialiseringsprosessen – et kraftig styrings- og læringsverktøy
 • Arbeidsmodell for verdibasert ledelse
 • Hvordan endre verdiene i organisasjonen?
 • Lederens rolle i verdibasert ledelse
 • Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)
 • Medledelse
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.