agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 6 av 6 artikler om Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

Hver av fortolkningsrammene har sin visjon eller sitt bilde av virkeligheten, ved at de belyser hver sin del av livet i organisasjonen.

Som regel brukes rammene uavhengig av hverandre av både teoretikere og praktikere, men først når man kan se gjennom alle fem perspektivene vil man kunne forstå organisasjonslivets dybde og kompleksitet.

Årsaken er ikke at den eneste sanne teori går tapt i mylderet av falske. Vanligvis er problemet at det finnes flere gyldige perspektiv, og hver av dem er interessante og viktige, men bare i stand til å avdekke en del av sannheten.

Tilnærmingsmåter som bygger bare på en fortolkningsramme, overforenkler menneskelige organisasjoners innviklede karakter. Sannheten er at hvert av de teoretiske perspektivene har et komparativt fortrinn. Hver av fortolkningsrammene beskriver et sett fenomener som er tilstede i ethvert menneskelig system, men hver av dem er også tilbøyelig til å være tydeligere og mer synlige eller mer fremtredende under bestemte forhold, og mer tilbøyelig til å tre i bakgrunnen under andre. Noe som også tabellen under indikerer:

FortolkningsrammeOmstendigheter hvor rammen er framtredende
Den strukturelle rammenKlare mål og klar informasjon; godt forståtte årsakssammenhenger, velutviklede teknologier og informasjonssystemer, lite konflikt, lite uklarhet og -usikkerhet, stabil og legitim maktstruktur.
Human resource – rammenArbeidstakernes makt er stor eller økende, arbeidstakers kampånd og motivasjon er liten eller avtakende, moderat konflikt og usikkerhet, lite eller moderat uensartethet.
Den politiske rammenKnappe eller minkende ressurser, mål og verdier i konflikt med hverandre, stor eller økende uensartethet, diffus eller ustabil maktfordeling
Den symbolske rammenUklar og flertydige mål og informasjon, dårlig forståtte årsakssammenhenger, lite utviklende teknologier og informasjonssystemer, kulturell uensartethet.

Bolman & Deal (1994) sier at hvert av perspektivene inneholder bestanddeler som er uunværlige for en integrerende organisasjonsvitenskap.

Den strukturelle tilnærmingsmåten minner oss om at de fleste mennesker og menneskelige institusjoner vil angripe arbeidsoppgaven på den måten de finner mest rasjonell. Strukturlister hevder med rette at strukturen og konteksten avgjør hvilke premisser folk foretar valg på grunnlag av.

Human-resource-rammen minner oss om at deltakerne i menneskelige systemer faktisk er mennesker, med all deres utsøkte kompleksitet. Mennesker har behov og følelser, foruten ideer, bevisst vilje og fundamentale instinkter og drifter, samt evnen til så vel lære som unngå læring. De har en rekke ferdigheter og mangler som vi må prøve å utnytte eller forbedre. Perspektivet minner oss om at mennesker er tilpasningsdyktige, men ikke i ubegrenset grad.

Den politiske rammen hevder med rette at ressursene alltid er begrensede og at individer og grupper alltid vil strides om hvordan disse ressursene bør fordeles. Dessuten vil det alltid finnes varige forskjeller som skaper uungåelige konflikter.

Den symbolske rammen minner oss om i hvilken enorm utstrekning virkeligheten er sosialt konstruert og symbolsk formidlet. ”Meningen” er det viktigste ved enhver menneskelig begivenhet, men meningen er ikke objektivt gitt – det er noe man kommer fram til gjennom et eller annet trossystem.

ProsessStrukturelle rammenHuman – resource – rammenPolitiske rammenSymbolske rammen
PlanleggingStrategier for å bestemme mål og samordne ressurserMøter med sikte på å fremme deltakelseArenaer for å lufte konflikter og regulere maktRitualer for å signalisere ansvarlighet, skape symboler og forhandle om meningsinnhold
Beslutnings – prosess Rasjonelt handlings- forløp for å frambringe riktig beslutningÅpen prosess for å skape engasjementAnledning til å vinne eller utøve maktRitualer som sørger for støtte og tilslutning inntil beslutningen fattes
Omorganisering Å regulere roller og ansvarsområder slik at de svarer til arbeidsoppgavene og miljøetÅ opprettholde en balanse mellom menneskelige behov og formelle rollerÅ omfordele makt og danne nye koalisjoner

Anledning til å utøve makt

Å bevare et bilde av ansvarlighet og lydhørhet, å forhandle fra ny sosial orden
EvalueringEn måte å fordele belønning eller straff og kontrollere prestasjoner påProsess for å hjelpe personer til å vokse og utvikle segÅ øke sin makt ved å kjøpslå, tvinge eller manipulereAnledning til å spille roller i et felles ritual
Å utvikle felles verdier og bruke konflikter til å forhandle om meningsinnhold
Konflikt – håndeteringÅ opprettholde organisasjonens mål ved å la autoriteter løse konflikterÅ utvikle relasjoner ved å la enkeltmennesker bli konfrontert med konflikterÅ gi enhetene anledning til å gi uttrykk for sine behov Å utvikle symboler og felles verdier
MålsettingÅ sørge for at organisasjonen holder riktig kursÅ holde folk engasjert og kommunikasjonen åpen.Å påvirke eller manipulere andreÅ fortelle historier og fortellinger
KommunikasjonÅ bringe videre fakta og informasjonÅ utveksle informasjon, behov og synspunkterEn konkurranse om å vinne makt og poengGyldne anledninger til å lovprise og omskape kulturen
MøterFormelle anledninger til å fatte beslutningerFormelle anledninger til å utveksle synspunkterTvang, manipulering o.Symboler og høytideligheter
MotivasjonØkonomiske incitamenterVekst og selvrealisering  

For å lykkes og oppnå suksess må man se på tvers av de ulike fortolkningsrammene og variere bruken av dem etter situasjonen.

Hver av fortolkningsrammene påpeker viktige sider ved organisasjonen, og hver enkelt av dem kan føre til så vel effektivt som ineffektivt lederskap.

Annonse

Effektivt lederskap

Hva som anses som effektivt lederskap innenfor hver av disse fire fortolkningsrammene kan anskueliggjøres gjennom følgende matrise:

Effektivt lederskap Strukturelle rammen Human – resource Politiske rammen Symbolske rammen
Lederen er: Sosial arkitekt Katalysator tjener Forkjemper Profet eller poet
Ledelsesprosess: Analyse, plan Støtte, bemyndigelse Kamp, koalisjons- bygging Inspirasjon, fortolke erfaringer

Inneffektivt lederskap

Hva som kjennetegner inneffektivt lederskap innenfor hver av disse fortolkningsrammene kan på samme måte sammenfattes slik:

In-effektivt lederskap Strukturelle rammen Human – resource Politiske rammen Symbolske rammen
Lederen er: Småtyrann Pusling Svindler Narr
Ledelsesprosess: Ledelse ved detaljstyring og befaling Ledelse ved abdisering Ledelse ved bedrageri Ledelse ved røyk og speil

Kilde: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse – Bolman/Deal (1994)

Annonse

Hvordan velge fortolkningsramme etter situasjon?

Å velge en fortolkningsramme, og forstå de rammene som andre velger å bruke, krever en kombinasjon av analyse, intuisjon og kunstnerisk dyktighet.

Tabellen under er hentet fra Bolman og Deal (1994), og stiller opp noen spørsmål som kan lette analysearbeidet og stimulere intuisjonen. Den angir under hvilke forhold hver av fortolkningsrammene er tilbøyelig til å være en avgjørende faktor for effektiviteten.

Spørsmål

Strukturelle – rammenHuman-resource – rammenPolitiske – rammenSymbolske rammen
Hvor viktig er engasjement og motivasjon ?UviktigViktig Viktig
Hvor viktige er de faglige aspektene ?Viktige?UviktigUviktig
Hvor mye uklarhet og usikkerhet foreligger ?Lite til middelsMiddelsMiddels til myeMye
Hvor knappe er ressursene ?Litt knappeForholdsvis rikelige eller rikeligeKnappe eller minkendeKnappe til rikelige
Hvor mye konflikt og uensartethet er til stede ?Lite til middelsMiddelsMiddels til myeMiddels til mye
Arbeides det ovenfra og ned eller nedenfra og opp ?Ovenfra og nedOvenfra og nedNedenfra og oppOvenfra og ned eller omvendt

For mer informasjon om å velge rett fortolkningsramme etter situasjon viser vi til artikkelen Hvordan velge lederstil etter situasjonen?

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Den symbolske rammen
    Andre artikler i serien er: 
  • Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer
  • Den strukturelle rammen
  • Human Resource Management
  • Den politiske rammen
  • Den symbolske rammen
  • Praktisk bruk av fortolkningsrammene i organisasjon og ledelse