Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 23 av 26 artikler om Ledelse

motivasjonDen viktigste lederoppgaven i fremtiden vil bli motivasjon.

Ytre og indre motivasjon

Motivasjon deles vanligvis opp i to grupper: Ytre motivasjon og indre motivasjon.

Ytre motivasjon dreier seg om motivasjon som er påvirket av krefter utenfor mennesket, for eksempel belønning i form av bonusordninger, frynsegoder mv. (Kaufmann 2006:52).

Indre motivasjon handler om motivasjon som kommer innenfra i mennesket. Det er her snakk om en indre tilfredsstillelse. I denne sammenheng er det aktiviteten i seg selv som er drivkraften. Å løse en oppgave gir i seg selv en indre tilfredsstillelse.

Det fins en rekke forklaringer på indre motivasjon. Det kan dreie seg om et ønske om å være kompetent, eller det å mestre en oppgave. Noen hevder at den indre tilfredsstillelsen kan skyldes følelsen av selvbestemmelse, være den som bestemmer. Den indre motivasjonen utrykker motivasjon for å engasjere seg i en handling eller aktivitet for aktivitetens skyld, ikke for at vi vil oppnå noe annet med den. Det synes å være en eller annen form for indre belønning som gjør seg gjeldende.

Noen forstår indre motivasjon som noe som en medfødt, en naturlig tilbøyelighet til å engasjere seg i et interessefelt og bruke sine evner og kapasitet, for derigjennom både å søke og å bekjempe optimale utfordringer.

Andre mener at indre motivasjon er en meget viktig motivasjonsfaktor for menneskenes læring, tilpasning og utvikling av kompetanse på ulike områder.


Lederen rolle

Utfordring for lederen er å legge forholdene til rette slik at de ansatte utvikler en indre motivasjon som fører til at den enkelte ansatte vil bidra til det felles beste i virksomheten (Beyer 2006: 12). Det er videre lederens ansvar å påvirke de ansatte slik at de støtter bedriftens overordnede mål og visjoner.

Lederens må derfor å skape et engasjement om de verdier og mål som de ansatte skal forholde seg til, tydeliggjøre prinsipper og utfordringer, samt klargjøre det ansvar som følger med å få økt grad av frihet (Beyer 2006:113).

Motivasjonsteorier:

De mest fremtredende motivasjonteoriene i dag er:

Kilde:

 • https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32997/Mmasteroppgavex280110.tilxinnlevering.pdf
Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Viktige lederoppgaver: KommunikasjonViktige lederoppgaver: Læring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i en organisasjon og hvordan løse dem?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil