Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 15 av 35 artikler om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

    Denne artikkelen er del 26 av 41 artikler om Situasjonsanalyse

Verdiskapningsprosessen er en betegnelse vi bruker for å beskrive prosessen som skaper virksomhetens verditilbud. Det vil si virksomhetens produkter og tjenester. Eller sagt på en annen måte:

– Hvordan virksomheten gjør om input (ressurser) til output (produkter/tjenester) gjennom en verdiskapningsprosess.

Verdiskapningsprosessen står sentralt i alle situasjonsanalyser som skal redusere usikkerheten i viktige strategiske beslutninger for virksomheten. Med verdiskapningprosessen menes:

Hvordan virksomheten skaper sitt verditilbud gjennom en transformasjonprosess som omgjør ressurser til et sluttresultat med viktige kundeverdier som dekker viktige kundebehov eller løser viktige problemer for kunden

Hvordan denne verdiskapningsprosessen skaper eierverdier (overskudd) og verditilbudet (produkter og tjenester) som tilbys markedet (kundene) er avhengig av hvilken verdikonfigurasjon virksomheten har valgt. Vi skiller her mellom følgende grunnleggende verdikonfigurasjoner:

Den tradisjonelle verdikjedeanalysen som er et godt utgangspunkt for å illustrere hva som må inngå i analysen av virksomhetens verdiskapningsprosess. Verdikjedeanalysen er dermed et godt utgangspunkt for å analysere også de andre verdikonfigurasjonene, selv om hele modellen vi benytter oss av må tilpasses elementene i den valgte verdikonfigurasjonen.

Å endre konfigurasjonen av verdiskapningsprosessen er normalt det som kan gi størst forbedring av virksomhetens lønnsomhet og effektivitet.

Er målet å oppnå radikale resultatforbedringer må hele verdiskapningsprosessen reevalueres. gjennom å legge til grunn en Business Prosess Reenginering modell og tenking i utviklingen av den nye verdiskapningprosessen.

Du leser nå artikkelserien: Arbeidsbetingelser og markedssystemet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Økonomi og regnskapsanalyserLeverandører >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)
 • Interne arbeidsbetingelser
 • Eksterne arbeidsbetingelser
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Informasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Du leser nå artikkelserien: Situasjonsanalyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyseVerditilbud analyse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Pilotundersøkelse
 • Hovedundersøkelse
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Synkron og diakron analyse
 • Analysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse?
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • Hvilken informasjon må samles inn i en situasjonsanalyse?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurs som konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse
 • Verdiskapningsprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • Profilkart
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Diamantanalyse
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.