Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 21 artikler om Systemanalytisk Verdiledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


rammeverk-savl

Systemanalytisk Verdiledelse er et helhetlig ledelse-, planlegging- og styringsverktøy for ledere, utviklet av Kjetil Sander. 

En universal ledelseteori for alle typer virksomheter

virksomheter

Sytemanalytisk Verdiledelse er en universal ledelseteori. Det vil si at ledelseverktøyet kan benyttes av såvel bedrifter, frivillige organisasjoner, stiftelser som offentlige institusjoner.

Som en samlebetegnelse for alle disse organisasjonsformene i privat og offentlig sektor bruker vi her uttrykket virksomhet istedenfor uttrykk som bedrift, selskap o.l.

Med virksomhet menes:

EN STRUKTURERT OG ORGANISERT SAMLING AV AKTIVITETER OG GJØREMÅL SOM ER UTFORMET I DEN HENSIKT Å PRODUSERE ET KONKRET RESULTAT I FORM AV ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE FOR EN INTERN MOTTAKER I BEDRIFTEN ELLER FOR EN EKSTERN KUNDE PÅ ET MARKED (GOTTSCHALK 2002).

Et rammeverk for helhetlig ledelse

Systemanalytisk Verdiledelse er ingen ny ledelseteori, men en ledelseteori som prøver:

Å BYGGE EN BRO MELLOM DET STORE MANGFOLD AV LEDELSETEORIER SOM EKSISTERER, GJENNOM Å TREKKE OPP ET OVERORDNET RAMMEVERK SOM VISER HVORDAN ALLE DISSE TEORIENE HENGER SAMMEN.

Et rammeverk som ikke bare viser hvordan de henger sammen, men også forteller oss hvilke av teoriene som vil være riktig å bruke i situasjonen vi befinner oss i for å løse spesifikke problemer og utfordringer. Dette er viktig fordi:

ALLE LEDELSETEORIENE INNEHOLDER DELER AV SANNHETEN VED AT DE PREDIKERER LØSNINGEN PÅ ULIKE PROBLEMER, MEN SIDEN DISSE TEORIENE ALLTID BYGGER PÅ EN REKKE FORUTSETNINGER SOM MÅ VÆRE TIL STEDE FOR AT TEORIEN SKAL VÆRE GYLDIG, MÅ VI FØRST SJEKKE HVOR GODT SITUASJONEN PASSER TIL TEORIENS FORUTSETNINGER FØR VI BENYTTER OSS AV DEM.

Verdibasert ledelse utgjør grunnmuren i systemet

Som det går frem av navnet er Systemanalytisk Verdiledelse er en sammenslåing av grunntankene i “systemteori” og “verdibasert ledelse“. Disse prinsippene er så blitt videreutviklet for å skape et helhetlig verktøy for å analyse og forstå virksomhetenes kompleksitet og muligheter.

systemanalytisk-verdiledels

I Systemanalytisk Verdiledelse ligger verdibasert ledelse i bunnen som ett styrende fenomen som gjennomsyrer hele systemet vi kaller virksomheten. Årsaken til dette er enkel:

Det er ikke virksomhetens formelle strukturer, regler og instrukser som kommer fra “sjefen” som til syvende og sist avgjør hvordan de ansatte arbeider, tenker og treffer sine beslutninger, men virksomhetens “usynlige verdier”. Vi tenker da på virksomhetens verdigrunnlaget, organisasjonskultur, rollefordeling, rolleforventninger, normer, kutymer og artifakter. 

Disse forholdene kaller vi med en fellesbetegnelse for “organisasjonskulturen“. Et begrep som er viktig i Systemanalytisk Verdiledelse fordi organisasjonskulturen avgjør virksomhetens innovasjonsevne, effektivitet og evne til å skape ekstraordinære resultater.

I tillegg er organisasjonskulturen virksomhetens viktigste styringsverktøy, da den styrer alles innsats mot et felles avtalt mål. Dette gjør organisasjonskulturen gjennom å styre enkeltindividenes atferd, beslutninger og innsats gjennom å trekke opp organisasjonens rolleforventninger, verdiene og normene som forteller “hvordan vi gjør saker og ting her, hva som er riktig og galt, bra og dårlig innsats” osv. Organisasjonskulturen står derfor svært sentralt i Systemanalytisk Verdiledelse.

Systemteori forklarer virksomhetens kompleksitet

På toppen ligger tradisjonell systemteori som prøver å forklare hvordan virksomheten virker som et organisk system. Eller rettere sagt:

– Hvordan virksomheten virker som et stort komplisert system, bestående av ulike ressurser, krefter og en mengde prosesser internt og ekstern som er knyttet til og avhengig av hverandre for at systemet skal virke.

Disse ressursene, kreftene og prosessene er alle dynamiske og i stadig forandring. De ulike delen av systemet må derfor konstant overvåkes og ha ulike selvregulerende mekanismer, basert på feedback sløyfer fra et etterretningssystem, som fanger opp dissonans i en av delsystemene eller komponentene i systemet, som automatisk iverksetter nødvendige tiltak for å opprettholde likevekt i systemet. Dette overvåking- og etterretningssystemet kaller vi for Business Intelligence.

Det er to typer ubalanser dette overvåkings- og etterretningssystemet prøver å avdekke:

 1. Interne forhold: Ubalanse mellom to eller flere interne prosesser, et samhørighetsforhold mellom dem eller mellom prosessene og ressursbruken
 2. Eksterne forhold: Ubalanse mellom virksomhetens system og markedssystemet som omgir virksomheten og som virksomheten er avhengig av for å eksistere og utvikle seg.

Ettersom disse elementene i systemet er i stadig endring vil systemet være i 100% likevekt. Virksomheten vil derfor konstant oppleve at delsystemene vekselsvis vil påvirke hverandre for å prøve å oppnå likevekt.

I det ene øyeblikket vil det være det strategiske toppunkt som prøver å påvirke deler på et lavere nivå, mens det kort tid etter kan dukke opp en situasjon hvor ”gulvet” gjør opprør for å prøve å påvirke toppledelsen. I andre situasjoner vil det være enheter på samme nivå som prøver å yte innflytelse eller som sloss mot hverandre om begrensede ressurser. Det vil derfor aldri være en enveis forbindelse mellom delene i systemet. De vil alle påvirke hverandre i alle retninger. Hvem som påvirker hvem, vil være situasjonsbestemt. At grensene mellom de ulike delene ofte vil være uklare, kompliserte og under stadig forandring gjør ikke organisasjonsbildet enklere.

For å oppnå likevekt vil delsystemene ustanselig være opptatt av å importere, omdanne og eksportere ressurser, energi og informasjon til ulike verdiformer. Dette for å tilfredsstille behovene og forventningene til såvel:

 • Kundene
 • Eierne
 • Ansatte
 • Mellomledd
 • Samfunnet

Skape en opplevelse som overgår forventningene

Ettersom kundene alltid vil velge det verditilbudet som de tror er istand til å dekke deres behov eller problem på enn best mulig og/eller rimeligst mulig måte, er Systemanalytisk Verdiledelse opptatt av:

 • Beslutninginformasjon: hvordan vi kan ta beslutninger basert på fakta fremfor “magefølelsen“.
 • Konkurransefortrinn: hvordan virksomheten skal gå frem for å skape et verditilbud med varige konkurransefortrinn som oppfattes å ha større emosjonell-, bruks- og nytteverdi enn konkurrerende verditilbud.
 • Forventningene: hvordan virksomheten kan skape sunne, realistiske forventninger til verditilbudet som skiller virksomheten fra konkurrentene og som samtidig plasserer merke på en gunstig måte i kundenes bevissthet.
 • Opplevelsen: hvordan virksomheten skal gå frem for å transformere sitt verditilbudet til en opplevelse som overgår de forventningene kundene hadde til sluttresultatet og opplevelsen på forhånd.
 • Kundetilfredshet: skape høyest mulig kundetilfredshet gjennom å gi kundene en opplevelse som helst overgår forventningene de hadde på forhånd til opplevelsen og sluttresultatet.
 • Prospektering: Skaffe nye kvalifiserte kunder og medarbeidere til så lave kostnader som mulig.
 • Kundelojalitet: hvordan virksomheten skal optimalisere kundenes livstidsverdi (Life-Time-Value) gjennom å følge dem opp for å optimalisere deres kjøpsfrekvens og innkjøpsmengde og utvikle dem til ambassadører som anbefaler virksomheten til andre 
 • Innovasjon: hvordan virksomheten kan videreutvikle sitt eksisterende verditilbud eller lage nye i samarbeid med kundene for å være sikre på at virksomhetens verditilbud er optimalt konfigurert i forhold til kundenes behov, problemer, krav, preferanser, verdigrunnlag, livsstil, bruk og forventninger.
 • Ressursforvaltning: Skape og opprettholde varige konkurransefortrinn gjennom målrettet ressursforvaltning.
 • Lønnsomhet: hvordan virksomheten skal oppnå en eksepsjonell lønnsomhet
 • Læring og vekst: lære av sine suksesser og feil, og bruke denne lærdommen til å oppnå fremtidig vekst.
 • Systemet: hvordan alt henger sammen og påvirker hverandre i et helhetlig åpent-system 

Et viktig mål er:

å skape en lønnsom virksomhet med varige konkurransefortrinn som lærer av det de gjør og bruker denne lærdommen til innovasjon og fremtidig vekst gjennom å konstant fokusere på hvordan de kan skape et verditilbud som gir kundene en opplevelse som tilfredsstiller eller overgår forventningene de har til sluttresultatet og opplevelsen på forhånd. 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Systemanalytisk Verdiledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Verdibasert ledelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Verdibasert ledelse
 • Systemteori og Kybernetikk
 • Systemkomponenter (Gunnkomponentene i Systemanalytisk Verdiledelse)
 • Markedssystemet
 • Forretninggrunnlaget
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Verdigrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
 • Ressursperspektivet
 • Prosessperspektivet
 • Kundeperspektivet
 • Supportperspektivet
 • Læring og vekstperspektivet
 • Styring og kontrollperspektiv
 • Balansegangen mellom system og verdiledelse
 • Systemintegrasjon
 • Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging
 • Arbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
 • Lederen som doktor (Systemanalytisk ledelse)