agenturer.no

Styret er selskapets øverste beslutningsorgan, de som fastsetter målene, strategien, ansetter daglig leder, godkjenner ledelsens planer og kontrollerer i hvilken grad organisasjonen når disse målene og følger disse strategiene. Styret har derfor en essensiell rolle i styringen og kontrollen av selskapet, hvis ikke den viktigste. 

Av den grunn er eierne av selskapet opptatt av å sikre seg kontroll over styret for å fremme og ivareta sine interesser og mål. 

Hvem velger styret?

Styremedlemmene til et selskap velges av eierne (aksjonærene) i fellesskap. I en organisasjon utpekes styremedlemmene av de ansatte, mens styremedlemmene i offentlige etater blir utpekt av det overordnet myndighetsorganet.

Den vanligste selskapsformen er aksje-, allmennaksje- og ansvarlige selskaper. I aksjeselskap skjer valg av styre i den årlige generalforsamlingen,  mens selskapsmøte velger styret i ansvarlige selskaper.

Vi skal her se på hvordan eiere i aksje-, allemennaksje- og ansvarlige selskaper kan styre og kontrollere et styre for å ivareta sine interesser og mål.

Annonse

Hvordan velges styret?

Hvis det ikke finnes spesielle regler i vedtektene til selskapet om hvem som kan sitt i styret, hvem som kan stemme på styremedlemmer og hvordan valget skal skje, velges styremedlemmene etter aksjelovens bestemmelser.

Selve valget av styremedlemmene skjer på generalforsamlingen gjennom en avstemning. Her får hver aksje en stemme, slik at hver aksjonær (eier) stemmer etter hvor stor eierandel de har. De som kontrollerer over 50% av aksjene kan derfor i prinsippet velge minst 50% av styremedlemmer.

Vedtektene er nøkkelen til kontroll over styret

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg