agenturer.no

Å lage, følge opp og evaluere selskapets forretningsmål og forretningsstrategi er styrets overordnede ansvarsområdet. Hvordan denne oppgaven blir løst er i stor grad avhengig av hvilket syn styret har på strategiarbeidet. Det vil si om styret ser på:

  1. Strategi som langsiktig planlegging: – Å realisere noe tar tid. Vi trenger derfor planer som legger opp kursen i form av mål og strategier som skal følges for å nå målet. Dette har vært det tradisjonelle synet på strategi. Problemet er bare at produktenes levetid blir stadig kortere i mange bransjer. Hva som er langsiktig er derfor blitt et relativt begrep. I mange bransjer vil langsiktig planlegging si å legge planer for de neste 2 – 3 årene, noe som krever en annen tilnærming til strategi spørsmålet enn tidligere.
  2. Strategi som redefinering av selskapets strategiske arena: – Strategi er også et virkemiddel for å redefinere selskapets konkurransearenaen. Strategi endringer kan f.eks. åpne for nye produkter og tjenester, og endringer i forretningsmodellen. En avis kan f.eks. gå fra å tilby kundene abonnement i papirformat til å bli en digital nettavis.
  3. Strategi som konkret svar på strategisk utfordring: – I en hotellkjede må f.eks. styret komme opp med svar på hvordan de skal håndtere AirBnB sin inntreden i deres marked, gjennom å identifisere trusler og muligheter, analysere disse, foreta en risikovurdering før en ny retning defineres.
  4. Strategi som utvikling av kjernekompetanse: – Kjernekompetanse er kompetanseområder som posisjonerer selskapet fremfor konkurrentene og som det er vanskelig for konkurrentene å kopiere. Å utvikle denne kompetansen tar tid og krever en langsiktig plan for kompetanseutviklingen.
  5. Strategi som optimalisering av selskapets markedsverdi: – Sett fra eiernes ståsted er kanskje dette den viktigste strategi dimensjonen for styret. Strategi oppgave er å definere, overvåke og optimalisere det som maksimerer selskapets nåverdi, dvs. neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer. 

Styrer som innser at de har et ansvar for å bidra til kundevekst, vil behandle strategi annerledes enn styrer som anser det som viktigst å hjelpe daglig leder med å styre risiko og kontrollere finansielle nøkkeltall. Av den grunn er det viktig at styre er bevisst sin strategiske rolle i den strategiske planleggingen.

Overordnede mål

For at styret skal kunne utøve sin rolle må selskapets overordnete mål være klart. Normalt er dette å skape størst mulig avkastning til eierne på lang sikt. For at dette overordnede målet skal ha noen mening må det støttes av andre sentrale mål for verdiskapningen som må nås for at det overordnede målet skal nås. Dette er normalt vekst-, markeds-, kundelojalitet– og lønnsomhetsmål.

I denne sammenheng er det viktig at styret fokuserer på de langsiktige målene istedenfor å prøve å maksimere den kortsiktige avkastningen til eierne. Det som er mest lønnsomt på kort sikt, er sjelden det mest lønnsomme på lang sikt.

Annonse

Verdier

Styret må ikke bare engasjere seg i å sette strategiske mål, men de må også fastsette hvilke verdier som skal prege selskapet i samarbeid med ledelsen. Mens målene angir hva selskapet ønsker å oppnå, angir verdiene hvordan selskapets ansatte skal gå frem for å nå målene og hvilken etikk man skal legge til grunn i det daglige arbeide. Mangler dette, kan det fort gå galt. Umoralske handlinger går fort utover omdømme, og blir omdømme skadet forsvinner fort bedriftens lønnsomhet. 

Verdigrunnlaget danner grunnlaget for organisasjonskulturen, som igjen er premissleverandør for arbeidsmiljøet, bedriftens innovasjonsevne, vekst og lønnsomhet. Verdigrunnlaget er derfor ekstremt viktig ansvar styret må engasjere seg i, sammen med ledelsen og de ansatte.

Forretningsmodell

Forretningsmodellen som forteller hvordan bedriften tjener penger på sin forretningside bør også jevnlig vurderes av styret gjennom en dialog med ledelen for å se om det er mulig å endre denne for å oppnå økt vekst og lønnsomhet på lang sikt.

Annonse

Strategi

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg