Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 12 artikler om Strategisk planlegging
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien lærer du hva strategisk planlegging er, hva strategisk planlegging går ut på, hvorfor strategisk planlegging er viktig og hvordan du gjennomfører den strategiske planleggingen.

Hva er strategisk planlegging?

Strategisk planlegging vil si:

å legge langsiktige overordnede planer for hele virksomheten og ikke bare deler av den

Hvilke strategiske planer virksomheten trenger finnes det ingen fasitsvar på, da dette er situasjonsbestemt. 

Situasjonsanalyse

Før det er mulig å starte den strategiske planleggingen må du først gjennomføre en situasjonsanalyse som omfatter alle aktørene i markedssystemet (interne og eksterne forhold) som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens videre fremtid og vekst. Dette for å skaffe deg et komplett bilde av hvordan markeds- og konkurransesituasjonen ser ut i et makro- og mikroperspektiv, slik at vi kan identifisere hvilke muligheter og trusler som finnes i omgivelsene og som vi må ta høyde for når den strategiske planen skal utarbeides.

Det anbefales her at du følger den arbeidsmodellen og de teknikkene som er beskrevet i artikkelserien om Situasjonsanalysen.

Top-down fremgangsmåte

Det anbefales at du følger en top-down fremgangsmåte når du skal gjennomføre situasjonsanalysen og starter arbeidet med den strategiske planleggingen.

strategisk-analyse

Top-down fremgangsmåte betyr at du gjennomfører analysen i tre faser:

 1. Fase 1: Start med å gjennomføre en analyse på makronivå. Dvs. en analyse av markedet som en helhet.
 2. Fase 2: Fortsett så med en analyse på bransjenivå
 3. Fase 3: Avslutt med å analysere på selskapnivå hvor du ser på bedriftens egen situasjon i forhold til primærkonkurrentene.

Resultatene samles i en forretningsplan

Resultatene fra den strategiske planleggingen ender til slutt opp i en forretningsplan som trekker opp kursen til virksomheten som en helhet de neste 3-5 årene.

Forretningsplanen er med andre ord en langsiktig og overordnet plan for virksomheten som helhet. Siden denne planen normalt blir for generell til at den er et egnet planlegging- og styringsverktøy for dem som skal realisere denne overordnede planen, må den støttes opp av mindre delplaner som tar for seg mindre deler av virksomheten. F.eks. er det vanlig å utvikle en markeds- og organisasjonsplan som støtter opp under forretningsplanens mål og strategier.

Fra nå-situasjon til ønsket situasjon

Strategisk planlegging går ut på å identifisere dagens situasjon og hvordan virksomheten har kommet i denne situasjonen gjennom å foreta en grundig situasjonsanalyse av alle forhold i markedssystemet. Før man så legger strategiske planer for hvordan virksomheten skal komme fra:

nå situasjon til ønsket situasjon

En strategisk plan består i hovedsak av fire elementer:

 1. Gårsdagen situasjon: Historien frem til idag (Husk at dagen idag er en forlengelse av gårsdagen, og at morgendagen vil være en forlengelse av idag)
 2. Nå-situasjon: Et klart bilde av “nuet”, basert på fakta
 3. Ønsket situasjon: Et klart bilde av hva vi ønsker å være på et gitt tidspunkt i framtiden
 4. Strategiske valg: Tiltak for å komme fra nå-situasjon til ønsket situasjon

Alt er i en konstant endring

Strategisk planlegging går ut på å bevege virksomheten i tid og rom, men virksomheten din er ikke den eneste som beveger seg. De virksomheten er avhengig av, samhandler med og er avhengig av (kundene, brukerne, målgruppene, samarbeidspartnere, konkurrenter og andre berørte interessenter) gjør det samme. Disse interessentene er også i konstant endring og er noe den strategiske planleggingen må ta høyde for, men å spå utviklingen av alle disse forholdene er alt annet enn enkelt. Noe jeg vil komme tilbake til.

For å kunne bevege virksomheten fra en nå-situasjon til en ønsket situasjon, må vi starte med å beskrive og analysere både nå-situasjonen og forventet utvikling hos (de viktigste) interessentene i planleggingsperioden (vanligvis 3-5 år).

For at denne situasjonsbeskrivelsen ikke skal bare bli ren ønsketenkning, må den bygge på dokumenterte fakta som signaliserer hvilken retningen fremtiden vil ta. Den kan ikke bygge på synsing. Realisme er også nødvendig.

Forankring av strategien

Ingen strategier, uavhengig av hvilken strategi vi snakker om, kan ikke henge i løse lufta og leve sitt eget liv.

For at den overordnede strategiske planleggingen som omfatter virksomheten som helhet skal kunne nås må den støttes opp av mindre delplaner som tar for seg hvert enkelt område av virksomheten. Disse delplanene må være forankret i virksomhetens overordnede strategisk plan, slik at de alle bygger opp under denne overordnede strategien. Kun da er det mulig å bevege virksomheten som en helhet mot et ønsket mål.

Disse delplanene må så operasjonaliseres videre i konkrete tiltak og aktiviteter, som delegeres og koordineres i en tidsplan med et budsjett for tiltaket/aktiviteten.

En strategi skal med andre ord vise hvordan virksomheten kan bruke sine strategiske virkemidler for å nå sine mål over en tidsperiode og komme nærmere sin visjon. Den strategiske planleggingen må derfor ta utgangspunkt i:

 • Virksomhetens misjon, visjon og overordnede mål
 • Virksomhetens oppgaver, tjenester produkter
 • De individer, grupper, organisasjoner og virksomheter disse målene og oppgavene er rettet mot

Samtidig som det tas hensyn til rammefaktorer som kunden, økonomiske ressurser og personalressurser (antall og kompetanse).

Helhetlige tenking

Helhetlig tenkning sil å se på virksomheten som et organisk system, bestående av en mengde funksjoner, aktiviteter, samhørighetsforhold og relasjoner som er uløselig knyttet til hverandre. Et system hvor “alt påvirker alt“.

Se på deg selv som en doktor som får besøk av en syk pasient. I likhet med legen må du starte med å undersøke pasienten før du kan stille en diagnose som forteller hva pasienten lider av. Først når du vet dette kan du velge behandlingsmetode og hvilke medisiner pasienten trenger for å bli kurert for sykdommen.

Slik er det også med problemene til en virksomhet. I likhet med menneskene er ingen virksomheter like, men de har alle en rekke likhetstrekk. Ingen virksomheter har de samme problemene (sykdommene) og omgivelsene deres er aldri identiske. Vi kan derfor ikke løse problemene til en virksomhet med å kopiere løsningen som fungerte for en annen virksomhet.

Helhetlig planlegging krever at man alltid starter med en helhetlig situasjonsanalyse som omfatter alle deler av virksomheten og dens markedssystem for å avdekke virksomhetens situasjon, styrker og svakheter, muligheter og trusler. Denne situasjonsanalysen kan best sammenlignes med undersøkelsene legen gjør av pasienten før de kan stille en sikker diagnose av sykdommen. 

Når diagnosen er stilt kan du gå videre å begynne å tenke på hvilken behandlingsmetode som er best og hvilke medisiner som vil være mest effektive mot denne sykdommen. Her gjelder reglen: Jo flere teorier og -teknikker du behersker, jo flere mulige behandlingsmetoder og medisiner er du i besittelse av. Utfordringen er bare å velge riktig behandlingsmetode og medisin til diagnosen du har kommet frem til, og i å kvalitetsikre diagnosen du har stilt for å være sikker på at den ikke er feil.

Utfordringen ligger i å velge hvilke muligheter som skal utnyttes og hvilke farer som må unngås, før man så velger en strategi med en tilhørende taktikk som forteller hvordan dette skal gjøres, sammen med et handlingsprogram som i praksis er en operasjonalisering av denne strategien og taktikken i operative virkemidler, aktiviteter og handlinger som er koordinert for å danne en helhet.

Dette krever ikke bare forståelse av en rekke ulike ledelse-, markedsførings- og økonomiske teorier, men også teft, talent, kreativitet og erfaring. Det første kan du lære gjennom å lese artiklene du finner på Kunnskapssenteret.com. Det siste må du ha eller skaffe deg selv gjennom en livslang prosess bestående av læring, modning og trening.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Strategisk planlegging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Strategisk planlegging
 • Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging
 • Hvorfor strategisk planlegging ?
 • Mål og målsetninger
 • SMART og HD Cord krav til et mål
 • Strategi
 • Taktikk
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Strategikart
 • Hvordan organisere planleggingen?
 • Strategiske hovedhindringer
 • Mintzberg sine 10 strategi skoler