Hjem Markedssystemet

Markedssystemet

Markedssystem

Hva er et markedssystem? Markedsystemet er det som omgir enhver bedrift og som har interesse av å påvirke den eksistens, vekst og kurs i fremtiden....

Mikrosystemet

Mikrosystemet er selve kjernen i markedssystemet og omfatter organisasjonen, leverandørene, kundene, konkurrentene og mellomleddet.

Markedskartlegging

Markedet er en viktig del av virksomhetens mikrosystem og må alltid kartlegges i forbindelse med en situasjonsanalyse

Markedssynergier

De spesifikke synergieffektene som er knyttet med å gå inn i et nytt marked med et eksisterende eller nytt verditilbud.

Kunden og kundeanalyse

Kunden er den viktigste personen i enhver forutsetningsanslyse. Vi kommer i denne artikkelen inn på hva det er viktig å få med seg i forutsetninganalysen.

Produkt og produktanalyse

Hvilke sider av produktbegrepet er det viktig å kartlegge i en situasjonsanalyse av virksomhetens interne arbeidsbetingelser?

Konkurrent (er)

En virksomhet som tilbyr lignende verditilbud (produkter og tjenester) til det samme markedet som virksomheten satser på med sitt verditilbud

Markedsføringen av virksomheten og verditilbudet

Hvordan kartlegge markedsføringen av virksomhetens og verditilbudet

Organisasjonen og organisasjonsanalyse

Hvilke forhold i organisasjonen er det viktig å kartlegge og ta hensyn til når man skal analysere virksomhetens interne arbeidsbetingelser?

Informasjon og informasjonsanalyser

Hvilke deler av informasjonsbegrepet er det viktig å skaffe seg en oversikt over når du skal kartlegge virksmhetens interne arbeidsbetingelser?

Økonomi og regnskapsanalyser

Hvilke økonomisk sider er det viktig å skaffe seg en oversikt over i en analyse av de interne arbeidsbetingelsene til en virksomhet?

Verdiskapningprosessen

Hvordan virksomheten skaper sitt verditilbud gjennom en transformasjonprosess som omgjør ressurser til et sluttresultat med viktige kundeverdier som dekker viktige kundebehov eller løser viktige problemer for kunden

Leverandører

Leverandør er et selskap som leverer en vare eller tjeneste til virksomheten. Et selskap som leverer input til en verdiskapningprosess.

Supply Chain Management (Forsyningskjede ledelse)

Forsyningskjeden, også kalt logistikk nettverk, inkluderer alle trinn, som direkte og indirekte er med på å oppfylle kundens forespørsel.

Leverandørvalg – Antall leverandører

Bedrifter har tradisjonelt unngått å kun ha én leverandør for et spesielt produkt, så fremt at det finnes også andre leverandører finnes

Leverandørvalg – Prestasjonsfaktorer og Kapabilitetsfaktorer

Når man skal velge kriterier for valg av leverandører er det viktig at vi klarer å finne en god balanse mellom virksomhetens krav på kort og lang sikt.

Hvordan velge riktig leverandør?

Start denne prosessen med å kvalifisere de potensielle leverandørene. For å regnes som kvalifiserte må leverandøren kunne oppfylle visse terskelverdier tilknyttet kvalitet, pris og leveringstid.

Distributører og andre mellomledd

En distributør er et mellomledd som tar inn varer som videreselges til et sisteledd (detaljistledd) i en distribusjonskjede

Offentlighetssystemet

Mikrosystemet omgis av offentlighetssystemet, og omfatter alle grupper som har interesse i og/eller påvirker bedriften eller andre enheter i mikrosystemet.

Statsforvaltningen

Forvaltningens mål er å iverksette de mål og vedtak som de folkevalgte stiller opp gjennom Stortinget

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er vårt nest laveste forvaltningnivå. Fylkeskommunen ledes av fylkestinget som velges gjennom frie valg hvert fjerde år.

Kommunalforvaltningen

Det laveste forvaltningsnivået i Norge er kommunesektoren, men en stor del av den offentlige forvaltningen skjer på dette nivået

Rettslige håndhevningorganer

Rettsvesenet, også kalt det formaliserte normsystemet, er en nøkkelaktør i offentlighetssystemet som kan påvirke mange beslutninger

Frivillige interesseorganisasjoner

Organisasjoner og foreninger som er opprettet for å beskytte interessene til medlemmene sine, og som ikke er opprettet av det offentlige.

Finanskilder

For å kunne være konkurransedyktig i dagens marked kreves det ofte store grunninvesteringer, noe som krever mye likvide midler (kapital)

Interne interessegrupper

I enhver organisasjon vil det finnes en rekke interne interessegrupper som har makt og innflytelse.

Massemedia

Massemedia er en viktig aktør i offentlighet systemet. Dette fordi de har stor makt og påvirkningskraft i dagens informasjonssamfunn

Makrosystemet

Omkring mikro- og offentlighetssystemet er det en rekke ikke kontrollerbare faktorer. Disse inngår i det vi kaller for makrosystemet.

Naturressurser

Naturressurser er forekomster av energi eller råvarer i naturen, som er tilgjengelige og kan omdannes til varer eller tjenester som tilfredsstiller menneskelige behov

Teknologiske faktorer

Den teknologiske utviklingen er en av de viktigste faktorene i makrosystemet, Nå som utviklingen går fortere gjelder det å oppdatere seg om disse forholdene stadig oftere.

Kulturelle faktorer

Viktig fordi de i stor grad bestemmer holdningene, verdiene og normene de ansatte, samarbeidspartnere og kunder legger til grunn for sin atferd og sine beslutninger

Demografi & demografisk segmentering

På hvilken måte påvirker demografi forbrukernes atferd og hvordan kan vi segmentere et marked med demografiske kriterier?

Økonomiske faktorer

Nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger er viktige faktorer som enhver beslutningstaker må ha en formening om hvordan kommer til å utvikle seg

Politiske faktorer

Siden det er de politiske kreftene i samfunnet som til syvende og sist bestemmer rammebetingelsene til næringslivet generelt og til den enkelte bransje, er de politiske faktorene viktige.

Interessentkart

Skal gi svar på: Hva gjør virksomheten, hvilke interessenter blir berørt av virksomheten, hvilken relasjoner finnes mellom dem og hvilken form for kommunikasjon krever dette?