Hjem Grunderskolen

Grunderskolen

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Forretningsplan

Et overordnet rammeverk for virksomhetens fremtidige kurs og strategi som angir hvilke langsiktige mål virksomheten skal nå og hvordan disse målene skal nås.

Rekruttering

Hva er rekruttering og hvordan bør rekrutteringprosessen legges opp slik at du ender opp med å ansette rett person? Følg denne fremgangsmåten.

Aksjeeierbok

Alle aksjeselskaper må ha en aksjeeierbok. En aksjeeierbok er en fortegnelse over alle de som eier aksjer i selskapet. Det skal opprettes en aksjeeierbok for selskapet straks etter at det er stiftet.

Valg og beskyttelse av firmanavn

I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvilket firmanavn du bør velge og hvordan du kan beskytte firmanavnet.

Venture Capital (risikokapital)

Risikokapital eller venture capital som det også omtales, vil si at en person eller et privat selskap går inn med penger mot en eierandel i selskapet eller i form av et konvertibelt lån som senere kan gjøres om til aksjer.

Firmaattest

Firmaattesten er en bekreftelse på at du er registrert i Foretaksregisteret.

De magiske prosentsatsene for en grunder og investor

Ønsker du å finansiere virksomheten din gjennom emisjon(er), dukker spørsmålet om hvor stor andel av virksomheten du ønsker at investorene skal kunne kjøpe fort opp.

Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning

Det er ingen tilfeldighet at investorer sier at de IKKE investerer i ideer, men i personene bak ideen.

Styring og kontroll av virksomheten

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

Grunderegenskaper

En gjennomgang av hvilke egenskaper og ferdigheter en grunder må ha for å ha en sjanse til å lykkes med å etablere et suksessfullt selskap.

Corporate Governance (eierstyring)

Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese.

Etableringsfasen til selskapet

En gjennomgang av hva du må tenke på og gjøre i etableringsfasen av egen virksomhet.

Immaterielle rettigheter

En idé kan beskyttes ved hjelp av patent, design/mønster eller varemerke. Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) er den nasjonale registrering myndigheten.

Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen...

En gjennomgang av de vanligste årsakene, og en presisering av risikoen som er forbundet med å etablere egen virksomhet

Suksesskriterier for en entreprenør/grunder

Punktene nedenfor er en liten pekepinn på hva du bør tenke gjennom og fokusere på for å lykkes som grunder.

Styret

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?

Sjekkliste for leie av næringslokaler

Ved leie av næringslokaler anbefaler vi generelt følgende:

Betaling av aksjeinnskudd

En gjennomgang av hvilke regler som gjelder for betaling av aksjeinnskuddet ved etablering av et aksjeselskap.

Etableringsprosessen til en entreprenør/grunder

Prosessen med å etablere et eget firma som skal realisere en ide du har kan deles opp i følgende fire faser: fra ideen oppstår til du selskapet i driftsfasen.

De administrative arbeidsoppgavene

Ingen starter et eget selskap fordi de ønsker å jobbe med regnskap eller fakturering, men uten gode administrative rutiner for virksomheten din kan vi love deg at det vil gå galt.

Opplæring av medarbeidere

Arbeidsgiverne har plikt til å gi sine ansatte så god opplæring at de uten problemer kan utføre jobben de er ansatt til.

Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvorfor Markedet og markedskommunikasjon er en kritisk suksessfaktor for alle gründere.

Prototype

En foreløpig utgave av et produkt, tjeneste eller system

Hvordan lykkes som gründer?

Det avgjørende er at du har et unikt markedstilbud som i kundens øyne gir klare fordeler i forhold til andre konkurrenter

Kontraktsforhandlinger

Hvilke kontraktsbetingelser du klarer å fremforhandle er avhengig av din forhandlingsposisjon.

Å leie lokaler

Å leie lokaler er ofte en lang og tidkrevende prosess, hvor det er mange spørsmål som må behandles. Spørsmål av både strategisk og stor økonomisk betydning for selskapet må besvares før det endelige valget tas.

Suksessfaktor 1 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)

Hvorfor er verditilbudet (dine produkter/tjenester) en kritisk suksessfaktor? I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvasom er viktig å planlegge i denne sammenheng.

Halve oppskriften til suksess er å oppnå fremgang ved å unngå...

Planlegg virksomheten din, så har du mulighetene til å "gjøre tabber på papiret" istedenfor i det virkelige liv, hvor konsekvensene er katastrofale.

Hvordan mislykkes som grunder?

Med etterpåklokskapens presisjon er det forholdsvis enkelt å liste opp forhold som gjør at forretningsideen og grunderkonseptet mislykkes. De viktigste årsakene er:

Etableringsprosessen: Fase 1 – Fra ide til beslutning

Ide og beslutningsfasen leder frem til planleggingsfasen hvor du starter planleggingen av etableringen av selskapet

Foretaksnavn (firmanavn)

Et registrert navn på en juridisk selskapsenhet, med det formål å identifisere hvem den juridiske enheten er og hvilken selskapsform denne juridiske enheten er registrert under

Huskeliste for selskapsetablering

En liste over ting du må huske på å gjøre i forbindelse med selskapsetableringer.

Planleggingsfasen til entreprenøren/grunderen

Det heter seg at halve hemmeligheten til suksess, er å unngå å gjøre kjente feil. Det ligger mye sant i dette uttrykket.

Registrer selskapet

Myndighetene krever at stifter et selskap, når du ansetter arbeidstakere og/eller når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester. Så sant minst en av disse situasjonene oppstår, skal du registreres i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Etableringsprosessen: Fase 2 – Fra planlegging til etablering

Når beslutningen om å starte et eget firma er tatt starter planleggingsfasen som går ut på å planlegge hvordan du skal gjennomføre forretningsideen i detalj.

Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold

Uten at du har de finansielle forholdene i orden, blir det heller ikke noe av dine etableringsplaner. Vi ser i denne artikkelen nærmere på hvilke finansielle forhold det er viktig å få oversikt over og planlegge for.

Idéfasen

Idefasen er starten på en innovasjon og av den grunn ekstremt viktig. Vi går her igjennom hva du bør tenke på.

Research fasen

Når du sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.

Tillatelser

Hvilke tillatelser trenger du for å kunne realisere dine planer? I denne artikkelen ser vi nærmere på nettopp dette spørsmålet.

Stiftelsesutgifter

Normalt er det stifterne (aksjonærene) som dekker stiftelseskostnadene. Det vil si alle kostnader knyttet til til advokat, gebyr for registrering i Foretaksregisteret og liknende.

Når inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper?

Fra og med 2013 trenger et aksjeselskap ikke lenger en revisor hvis de oppfyller følgende krav

Gründerskolen

Gründer - skolen er en artikkelserie skrevet for grundere som ønsker å realisere sin forretningside.

Registrering av aksjeselskaper

For registrering av aksjeselskaper gjelder spesielle regler. Disse er angitt i aksjeloven. Disse reglene gjelder både når man skal starte ny virksomhet, og når en allerede bestående virksomhet skal omorganiseres.

Vurder utleier før du inngår leiekontrakten

Får denne utleieren økonomiske problemer eller er av den mer useriøse typen, kan dette skape problemer som går ut over deg som leietaker.

Protokoller til stiftelsedokumentet

For å registrere et aksjeselskap må følgende protokoller legges ved stiftelsedokumentet for å registrere selskapet.

Ansettelse

Ansettelse er en lovregulert form for avtalemessig forhold mellom to parter om utførelse av arbeid- Her får vi igjennom regelverket.

Etableringsprosessen: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet

En gjennomgang av hva du må gjøre når selskapet er registrert og frem til lanseringen av ditt tilbud.

Praktisk gjennomføring

En gjennomgang av hvordan du bør gjennomføre leieprosessen når du skal leie næringseiendom.

Beslutningsfasen – skal vi gå videre med ideen eller ikke?

Skal du slutte jobben, satse alle sparepengen og begynne å jobbe heltid med denne forretningsideen?

Før du starter entreprenør/grunderprosessen

En gjennomgang av hva du bør tenke igjennom før du tenker seriøst på å starte en egen virksomhet for å realisere din forretningside.

Kapitaliseringsfasen til entreprenøren/grunderen

Kapitaliseringsfasen tar for seg hvordan du skal skal klare å skaffe pengene som trengs for å realisere forretningsideen og forretningsplanen

Timing er en avgjørende suksessfaktor

Med timing menes: "Å finne det beste tidspunktet å gå inn i et marked med en ny ide på"

Driftsfasen til selskapet

Når selskapet er etablert går selskapet over til sin driftsfase som er den siste fasen i grunderprosessen.

Bruk av kjendis som drahjelp for nyetablerte selskaper

En strategi mange nyetablerte selskaper har hatt brukt med stor suksess er å alliere seg med en kjendis som selskapet kan bruke som en frontfigur.