agenturer.no

resultatberegningNår man skal kalkulere prisen på ett produkt eller beregne bedriftens lønnsomhet tar man som regel utgangspunkt i bedriftens driftsregnskap, da dette regnskapet gir den beste oversikten over bedriftens faktiske kostnader (betalbare- og kalkulatorirske kostnader). Med utgangspunkt i selvkost- og bidragsmetoden skal jeg her se litt nærmere på sammenhengen mellom produkt kalkulasjon og driftsregnskapet.

Som vi husker fra kapittelet «Pris» tar selvkostmetoden sikte på å finne fram til hva det koster bedriften å produsere et produkt. Selvkostmetoden går derfor ut på å summere alle bedriftens faste- og variable kostnader og deretter dele disse kostnadene på antall produserte enheter for å komme fra til kostnaden pr. produsert enhet (selvkost). Ved så å legge til en passende fortjenestemargin kommer man så fram til salgsprisen. Som vi husker kan denne kalkulasjons metoden beskrives slik:

   Direkte kostnader
+ Indirekte kostnader
= Selvkost
+ Fortjeneste
= Salgspris uten MVA

Ved så å gange salgsprisen med antall solte enheter kommer man fram til bedriftens inntekter. Resultatet finner vi så ved å trekke kostnadene fra inntektene.

  Salgspris pr. enhet * antall solgte enheter = Inntekter
– Selvkost pr. enhet * antall solgte enheter = Kostnader
  Inntekter – Kostnader = Resultat

For å illustrere hvordan selvkostmetoden fungerer skal jeg ta utgangspunkt i et eksempel:

NO LIMIT er en produsent av datamaskiner. De lever i en ustabil bransje, med stor konkurranse. Bedriftens innkjøpspriser av halvfabrikata (komponenter som bedriften bruker i sin produksjon) synker derfor stadig. For å unngå å overprise produktene sine har de derfor valgt å utarbeide nye pris kalkulasjoner hvert kvartal. Vi skal her først se på hvordan vi kan beregne NO LIMIT sitt resultat forrige kvartal i et driftsregnskap etter selvkostmetoden.

Regnskapstallene i driftsregnskapet for forrige kvartal viser følgende tall (utdrag av de viktigste):

  • Antall produserte datamaskiner: 1000 stk.
  • Antall solgte datamaskiner: 1000 stk.
  • Inngående beholdning (antall datamaskiner på lager (100 stk à kr. 5500): Kr. 550.000.-
  • Gjennomsnittlig salgspris på datamaskinene: Kr.6. 500.-

Kostnader:

Direkte lønn i produksjonsavdelingen
Direkte lønn i klargjøringsavdelingen
Lønn – serviceavdelingen
Lønn – administrasjonen
Lønn – selgere
Direkte materiale
Indirekte materiale
Garantikostnader eksl. lønn
Leie av produksjonslokaler
Strøm i produksjonslokaler
Telefon
Reklame og andre markedsføringskostnader
Kontorrekvisita
Diverse kostnader i produksjonsavdelingen
Andre driftskostnader
Avskrivninger av produksjonsutstyr
Renter 
Kr. 180.000
Kr.    75.000
Kr.    50.000
Kr.  180.000
Kr. 250.000
Kr.3.550.000
Kr.  150.000
Kr.  200.000
Kr.    75.000
Kr.    15.000
Kr.    50.000
Kr.  550.000
Kr.    50.000
Kr.    50.000
Kr.  200.000
Kr.    75.000
Kr.    75.000

Bedriftens ulike kostnader kaller vi med en fellesbetegnelse for kostnadsarter.

Direkte- og indirekte kostnader

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg